Rydym ni’n gweithio i helpu pobl i gysylltu â’r rhyngrwyd a’i defnyddio.

Ar Gyfer Sefydliadau:

Rydym ni’n rhoi hyfforddiant i sefydliadau ar gynhwysiant digidol

Os ydych chi’n gweithio gyda phobl hŷn, pobl ag anableddau, pobl ddi-waith neu deuluoedd agored i niwed, gallwn roi hyfforddiant rhad ac am ddim i chi ar gynhwysiant digidol.
Mwy o Wybodaeth

Rydym ni’n gweithio gyda sefydliadau i ymsefydlu cynhwysiant digidol

Rydym ni’n helpu sefydliadau i ddatblygu strategaethau a pholisïau cynhwysiant digidol ac yn rhoi cyngor ar ymsefydlu cynhwysiant digidol mewn gweithgareddau dydd i ddydd.
Mwy o Wybodaeth

Ar Gyfer Unigolion:

Rydym ni’n cynnig cyfleoedd gwirfoddoli cynhwysiant digidol

Os ydych chi’n gyfarwydd â defnyddio e-bost a’r rhyngrwyd, fe allech ddechrau rôl newydd gyffrous fel Gwirfoddolwr Digidol, gan weithio gyda phobl nad oes ganddyn nhw eich sgiliau chi.
Cofrestru

Cynhwysiant Digidol yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio gweithio gyda chymunedau i fynd i’r afael â materion yn ymwneud â chyfle, mynediad, gwybodaeth a sgiliau mewn perthynas â defnyddio technoleg, ac yn enwedig y rhyngrwyd.

Trwy ganolbwyntio ar ddulliau ymarferol, mae Cynhwysiant Digidol yn ceisio mynd i’r afael ag anghenion aelodau’r gymuned nad ydynt yn defnyddio technoleg.

Mae gwaith ym maes Cynhwysiant Digidol yn ymdrin ag ymchwil, dadansoddi a hyfforddi, a’i nod penodol yw hybu ymgysylltiad â’r rhai hynny sydd yn y perygl mwyaf o gael eu hallgáu’n ddigidol.

Straeon Llwyddiant

Groundwork Wales

Byddwn yn bendant yn dweud fy mod i’n fwy hyderus gyda chyfryngau cymdeithasol, ac yn awyddus i’w defnyddio i hyrwyddo ein prosiectau. Rwyf wrthi’n llunio fy ail neges yr wythnos hon i hysbysebu rhai prosiectau rhandiroedd. Rwy’n falch fy mod i ychydig yn fwy technegol!

Môn CF

Daeth un dyn o’m ward ataf y diwrnod ar ôl i ni ei helpu, gan ddiolch i ni am ein cymorth cyflym. Esboniodd pe na fyddem wedi ei gynorthwyo’r diwrnod hwnnw, trwy anfon ei CV a’i dystysgrifau yn electronig at gyflogwr, y byddai wedi colli allan ar gontract 6 mis, yn gweithio ar y môr.

Gogledd Ddinbych Cymunedau Yn Gyntaf

Dysgais lawer yn yr hyfforddiant Hyrwyddwyr Digidol. Ynghyd â’r adnoddau sydd ar gael trwy wefan Cymunedau Digidol Cymru, rwy’n teimlo’n llawer mwy hyderus i helpu unigolion a grwpiau bach yn rheolaidd i ddechrau a gwella eu gallu i chwilio am waith.

Cyngor Caerdydd – Tîm Dysgu Undeb ar y Cyd

Mae’r hyfforddiant yr ydym wedi’i gael wedi helpu fy amynedd, i werthfawrogi nad yw pobl yn gwybod sut i wneud pethau penodol ar-lein. Rwy’n gallu deall ei hanghenion yn well nawr a pha mor bwysig yw hi iddyn nhw gael sgiliau digidol yn y gwaith.

Pennaf Clwyd Alyn

Mae’r hyfforddiant a’r offer a ddarparwyd gan Cymunedau Digidol Cymru wedi ein galluogi i lansio porthol ar-lein i’n preswylwyr ei gyrchu. Yma, gallant gyrchu pethau fel talu rhent neu gofnodi gwaith atgyweirio gyda ni, felly mae o fudd i bawb i wneud y tenantiaid yn fwy cynhwysol yn ddigidol.

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Roedd y diwrnod hyfforddi cynhwysiant digidol yn fuddiol iawn o ran gwella hyder yr aelodau hynny o staff wrth ddefnyddio iPad ac apiau, a rhoi arweiniad ar ddefnyddio offer gwahanol sydd ar gael i gwsmeriaid.

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch.

E-Bost*