Her Gymunedol Bagloriaeth Cymru

Gwybodaeth ac adnoddau i gynorthwyo Arwyr Digidol (dysgwyr) a staff addysgu.
Digital Heroes Being Heroic

Pwy ydym ni?

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn brosiect gan Lywodraeth Cymru sy’n cael ei gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, ac mae’n helpu pobl i wneud mwy ar-lein. Rydym yn cefnogi cyrff i helpu eu staff, eu gwirfoddolwyr, eu cwsmeriaid a’u defnyddwyr gwasanaeth i fanteisio i’r eithaf ar y rhyngrwyd.

Pam ydym ni’n ymwneud â Bagloriaeth Cymru?

Roedd arnom eisiau datblygu cyfleoedd i ddisgyblion a myfyrwyr oedd â diddordeb mewn helpu pobl eraill i fynd ar-lein, gan ddefnyddio eu sgiliau a’u diddordebau eu hunain wrth wneud hynny. Rydym wedi creu menter o’r enw Arwyr Digidol, lle mae pobl ifanc yn gwirfoddoli i gefnogi pobl hŷn sy’n cwympo ymhellach ar ei hôl hi wrth i dechnoleg barhau i ehangu ei dylanwad ar ein bywydau.

Sut mae’n gweithio?

Bydd pob myfyriwr Bagloriaeth Cymru sy’n cymryd rhan yn ein her yn cael ei hyfforddi i ddod yn Arwr Digidol ac yn derbyn ein bathodyn.

Digital Heroes Being Heroic

Credwn fod ein her gymunedol yn ffordd wych i’r rheini sy’n astudio’r cymhwyster CA4 ac Uwch ddatblygu a chyflwyno gweithgareddau yn eu cymuned. Byddem wrth ein boddau yn creu cenedl o Arwyr Digidol, pob un ohonynt yn helpu eraill i ddefnyddio’r rhyngrwyd i wella’u bywydau mewn ffordd gadarnhaol.

Adnoddau

Rydym wedi datblygu cyfres o ddeunyddiau i athrawon a myfyrwyr eu defnyddio, gan gynnwys cynlluniau ar gyfer sesiynau a ffurflenni cofnodi ac asesu, er mwyn hwyluso’r broses o ddatblygu a chyflwyno’r her.

Stori lwyddiant

Roedd staff a myfyrwyr Coleg Gwent ymhlith y cyntaf i ddod yn Arwyr Digidol, ac i gefnogi pobl i fynd ar-lein, trwy gyfrwng eu gwaith ar Fagloriaeth Cymru. Gwyliwch y fideo uchod a darllen ein hastudiaeth achos i ddysgu mwy.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb yn Her Gymunedol Bagloriaeth Cymru, neu os ydych yn adnabod rhywun fyddai â diddordeb, a’ch bod chi eisiau dysgu mwy.

Dewch Ar-Lein Yng Nghymru

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*