Pwy Rydyn Ni’n eu Cefnogi

Rydym yn cefnogi sefydliadau sy’n gweithio gyda grwpiau sydd wedi’u heithrio’n ddigidol.

P’un a ydych yn gweithio gyda phobl hŷn, pobl ag anableddau, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol neu deuluoedd mewn tlodi.

Gallwn:

 • Hyfforddi eich staff rheng flaen er mwyn iddynt allu dangos i bobl yn hyderus sut i ddefnyddio technoleg
 • Eich helpu i lunio strategaethau a pholisïau ar gyfer cynhwysiant digidol
 • Rhoi cyngor i chi ar ymgorffori cynhwysiant digidol yn eich gweithgareddau o ddydd i ddydd
 • Eich cynorthwyo i sefydlu mentrau gwirfoddoli cynhwysiant digidol a recriwtio gwirfoddolwyr cynhwysiant digidol
 • Meithrin partneriaethau lleol ymhlith sefydliadau sydd eisiau rhannu syniadau a chydlynu gweithgareddau â phobl eraill yn eu hardal
 • Eich cynorthwyo i ddatblygu prosiectau neu weithgareddau newydd i gynnwys elfennau o gynhwysiant digidol yn eich syniadau

Rydym yn gweithio ledled Cymru gydag:

 • Awdurdodau lleol
 • Cymdeithasau tai a chyrff cymorth tai
 • Gwasanaethau cynghori
 • Darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol
 • Llyfrgelloedd
 • Grwpiau a chyfryngwyr pobl hŷn
 • Grwpiau a chyfryngwyr pobl anabl
 • Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf a rhaglenni cymorth tlodi neu gymorth i deuluoedd eraill
 • Darparwyr dysgu i oedolion a chyrff ymbarél
 • Cyfryngwyr sy’n cynorthwyo pobl ddi-waith, gan gynnwys rhaglenni cyflogaeth a sgiliau

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*