Cwestiynau Cyffredin

Wedi drysu? Gadewch i ni eich helpu
Frequently Asked Questions
Sut ydw i’n trefnu hyfforddiant? Siaradwch â’ch Cydlynydd Digidol i ddechrau, ynghylch eich anghenion hyfforddi. Bydd eich manylion yn cael eu hanfon at yr hyfforddwr rhanbarthol, a fydd yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion, pennu dyddiad ar gyfer yr hyfforddiant, a rhoi i chi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i drefnu lle ar gyfer eich staff yn y sesiynau. RHAID i bob cyfranogwr gofrestru cyn mynychu’r sesiwn.
A yw’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim? Er y cewch fynychu’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim, bydd unrhyw gyfranogwr na fydd yn bresennol neu a fydd yn canslo ei le heb rybudd o 24 awr yn gorfod talu £25.00.
A yw’r hyfforddiant ar gael ar gyfer ein defnyddwyr gwasanaeth/cwsmeriaid/cleientiaid/tenantiaid? Yn anffodus, nac ydy – mae’r hyfforddiant hwn ar gyfer staff rheng flaen a gwirfoddolwyr sefydliadau’n unig, gan ei nod yw rhoi i bobl y sgiliau i gynorthwyo pobl eraill i fynd ar-lein, yn hytrach na darparu gwersi ar gyfer pobl sydd angen cymorth.
A oes angen i ni ddarparu lleoliad? Rhaid darparu lleoliadau. Gwnewch yn siŵr bod mynediad at Wi-Fi dibynadwy, sefydlog, a lle hyfforddi addas ar gael. Bydd eich hyfforddwr dynodedig yn gwirio’r lleoliad cyn cynnal yr hyfforddiant. Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i leoliad addas neu eich bod chi’n sefydliad bach, cysylltwch â ni gan efallai y gallwn eich uno chi â phobl eraill sydd angen cymorth.
Pa gymorth gallwn ni ei ddisgwyl ar ôl yr hyfforddiant? Mae gennym amrywiaeth o fodiwlau DPP y mae croeso i staff eu mynychu. Hefyd, gallwn ddatblygu hyfforddiant pwrpasol, wedi’i deilwra i’ch anghenion sefydliadol. Bydd y staff sy’n mynychu’r hyfforddiant yn cael mynediad at le cydweithredol lle gallant gael cymorth gan hyfforddwyr a staff eraill ledled Cymru. Mae gennym fynediad at lyfrgell helaeth o adnoddau hyfforddi a all helpu pobl i fynd ar-lein, y bydd staff yn cael mynediad atynt. Rydym wrthi’n datblygu offeryn dysgu cymysg i ddarparu cymorth parhaus i staff y gellir ei gyflawni ar adeg sy’n addas iddyn nhw. Rydym yn hapus i gynnig digwyddiadau DPP amser cinio ar amrywiaeth o bynciau. Cysylltwch i gael mwy o wybodaeth.
Pa lefel o gymhwystedd TG sydd ei hangen ar staff cyn mynychu’r sesiynau hyn? Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr TG i gael mynediad at y sesiynau hyn. Mae arnoch angen lefel sylfaenol o ddealltwriaeth o TG a’r rhyngrwyd. Nid yw’r sesiynau hyn wedi’u hanelu at ddechreuwyr, ac ni ddylid eu defnyddio yn lle hyfforddiant TG ar gyfer tasgau sy’n ymwneud â gwaith. (ON: Os oes angen cymorth arnoch ar gyfer hyn, gallwn eich cyfeirio chi at bobl a all helpu).