logo

Cystadleuaeth Arwyr Digidol 2018

Digital Communities

Cystadleuaeth Arwyr Digidol 2018
Eleni, rydym yn lansio ein cystadleuaeth Arwyr Digidol genedlaethol gyntaf i hyrwyddo’r gwaith gwirfoddoli ardderchog sy’n cael ei gyflawni gan blant 7-11 oed ledled Cymru.

Ers dechrau’r prosiect Arwyr Digidol yn 2015, rydym wedi helpu i hyfforddi dros 1,000 o Arwyr Digidol gyda sgiliau i gefnogi eraill yn y gymuned i fynd ar-lein.

Rydym yn gwybod pa mor galed y mae eich Arwyr Digidol wedi bod yn gweithio, a’r effaith y maent wedi ei chael yn eu cymuned, felly mae’n hen bryd i ni gydnabod hyn a rhoi’r llwyfan iddynt floeddio am eu llwyddiannau. Bydd ceisiadau ar y rhestr fer yn cael eu rhoi i bleidlais gyhoeddus a bydd y sefydliad buddugol yn derbyn tlws a thystysgrif.

Courses (Click on Course Heading to View More Info) About For Duration Level
Sut y mae cynnig am y gystadleuaeth Yn y fideo, byddem yn hoffi i’ch Arwyr Digidol ateb y cwestiynau canlynol:

1. Pwy y maent wedi eu helpu yn eu cymuned i fynd ar-lein?
2. Sut y mae hyn wedi newid eu bywyd mewn ffordd gadarnhaol?
3. Pa mor werthfawr oedd y profiad hwnnw?
4. Sut y maent wedi gweithio gyda’i gilydd i gyflawni eu cenhadaeth?

Gwyddom fod hwn yn gyfnod prysur, felly nid ydym yn chwilio am gynigion o safon Steven Spielberg. Fodd bynnag, rydym yn chwilio am dystiolaeth sy’n crynhoi’r hyn a gyflawnwyd gan eich Arwyr Digidol yn eu cymuned leol. Galli hyn gynnwys:

1. Cyfweliadau â llond llaw o’ch Arwyr Digidol wrth iddynt fyfyrio ar eu profiadau
2. Cyfweliad ag unigolyn neu unigolion y maent wedi helpu i’w gefnogi/cefnogi
3. Sioe sleidiau o ffotograffau a dynnwyd yn ystod digwyddiad digidol yr oeddent wedi ei gynnal.

Gadewch iddynt fod mor greadigol ag y dymunant ac, yn bwysicach, gadewch iddynt gael hwyl wrth wneud y fideo.
Sut i gyflwyno’ch fideo Rydym yn ymwybodol y bydd ffeiliau fideo yn rhy fawr i’w anfon dros e-bost, felly rydym yn hapus iddynt ddod i law trwy raglenni rhannu ffeiliau, er enghraifft Dropbox neu WeTransfer. Pan fyddwch yn barod i rannu eich ffeil, anfonwch hi i digitalheroes@wales.coop a byddwn yn cadarnhau bod eich cais wedi cyrraedd pan ddaw i law.
Cymhwysedd a Meini Prawf • Ni ddylai’r fideo fod yn hwy na dwy funud o hyd.
• Dim ond ceisiadau gan ysgolion/sefydliadau sydd wedi cael hyfforddiant Arwyr Digidol gan brosiect Cymunedau Digidol Cymru y byddwn yn eu derbyn.
• Dim ond fideos gan ysgolion/sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant 7-11 oed y byddwn yn eu derbyn.
• Nid cystadleuaeth sy’n anelu at unigolion yw hon ond, yn hytrach, at grwpiau. Felly, dim ond un cais fesul ysgol/sefydliad y byddwn yn ei dderbyn.
• Byddwn yn derbyn fideos yn Saesneg ac yn Gymraeg. Os daw fideos cyfrwng Cymraeg i law, byddwn yn isdeitlo fideos yr ymgeiswyr hynny a fydd ar y rhestr fer.
Cydsyniad/diogelu Dim ond gwybodaeth bersonol un person cyswllt penodol o’r ysgol/sefydliad, er enghraifft athro neu athrawes, y byddwn ei hangen. Nid oes arnom angen unrhyw wybodaeth bersonol a allai gael ei defnyddio i adnabod unrhyw blentyn unigol neu unrhyw unigolyn y mae’r plant wedi ei gefnogi – mae hyn yn cynnwys capsiynau neu is-deitlau ar y ffilm. Am yr un rheswm, peidiwch â chynnwys lluniau o’r plant yn dal eu tystysgrifau Arwyr Digidol (oni bai fod eu henwau wedi cael eu cuddio).
Bydd y fideos sydd ar y rhestr fer yn cael eu lanlwytho i YouTube, a byddwn yn annog y cyhoedd i wylio’r ffilmiau a phleidleisio arnynt. Felly, dylai’r rhai sydd am gystadlu fod yn ymwybodol o bwysigrwydd materion diogelu/caniatâd rhieni cyn cynnwys plant yn y ffilmiau.
Dyddiadau i’ch dyddiadur Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio – dydd Gwener 25 Mai
Cyhoeddi’r rhestr fer derfynol – yr wythnos yn dechrau ar 28 Mai
Pleidlais gyhoeddus (manylion i’w cyhoeddi yn nes at yr amser) – 4-15 Mehefin
Cyhoeddi’r enillydd – yr wythnos yn dechrau ar 18 Mehefin
Cyflwyno’r wobr – yr wythnos yn dechrau ar 25 Mehefin

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau fideo yw dydd Gwener 25 Mai (sef diwrnod olaf yr ysgolion cyn hanner tymor mis Mai).

Unrhyw gwestiynau?
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’n tîm marchnata, a byddant yn hapus i helpu: marketingteam@wales.coop

Diolch a phob dymuniad da.

Adobe PDF DocumentArgraffwch boster ar gyfer eich ysgol
File Type: Adobe PDF document | File Size: 398KB

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*