logo

180 o sefydliadau ledled Cymru yn llofnodi’r Siarter Cynhwysiant Digidol

Digital Communities

180 o sefydliadau ledled Cymru yn llofnodi’r Siarter Cynhwysiant Digidol

28/11/2016


charter-pic-990-x-570-version-for-website
Mae rhestr o 180 o sefydliadau ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i’r Siarter Cynhwysiant Digidol wedi cael ei datgelu.

Lansiwyd y Siarter Cynhwysiant Digidol ym mis Chwefror eleni, ac mae’n cynnwys chwe addewid. Mae’n ffordd hawdd i sefydliadau ddangos sut maen nhw’n helpu pobl sydd wedi cael eu hallgáu’n ddigidol – yn enwedig pobl hŷn, pobl ag anableddau, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol, a theuluoedd mewn tlodi – i fwynhau buddion y rhyngrwyd. Datblygwyd y Siarter gan Cymunedau Digidol Cymru, prosiect Llywodraeth Cymru sy’n helpu pobl i gyrchu a defnyddio’r rhyngrwyd, ac a ddarperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Mae BT Cymru, Gymnasteg Cymru, Mental Health Matters Wales a’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol yn rhai o’r sefydliadau niferus ledled Cymru sydd wedi ymroddi amser ac adnoddau ar gyfer gweithgareddau cynhwysiant digidol. Mae llyfrgelloedd cyhoeddus wedi bod yn awyddus i ddangos eu gweithgareddau cynhwysiant digidol hefyd, gyda Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful yn un o’r diweddaraf i addo ei gymorth. Dywedodd Jane Sellwood, Prif Lyfrgellydd Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr:
“I ddangos ein hymrwymiad i’r siarter, rydym yn sicrhau bod ein staff a’n gwirfoddolwyr yn cael cyfle i ddysgu sgiliau digidol sylfaenol. Maent yn manteisio ar hyn trwy sicrhau bod anghenion hyfforddi digidol yn eitem sefydlog mewn cyfarfodydd un i un pob yn ail fis, ac annog yr holl staff i amlygu eu bylchau eu hunain ac achub ar gyfleoedd i wella.

“Rydym ni hefyd yn canolbwyntio ymdrechion ar sicrhau bod defnyddwyr yn dechrau dod yn llythrennog yn ddigidol, gan ei bod ni’n ystyried hyn yn sgil hanfodol i allu bod yn ddinesydd gweithredol. Rydym yn cofnodi nifer y defnyddwyr sy’n cael eu helpu trwy ddulliau anffurfiol ac rydym yn gobeithio gweld y nifer hwn yn lleihau dros y blynyddoedd nesaf, wrth i ni alluogi pobl i fod yn fwy medrus.”

Dywedodd Geoff Jones, Cydlynydd y Siarter, Cymunedau Digidol Cymru:

“Rydym yn falch iawn â nifer y sefydliadau sydd wedi cofrestru ar gyfer y Siarter Cynhwysiant Digidol ac wedi dechrau ei hymgorffori yn eu gweithgareddau o ddydd i ddydd. Gall bod ar-lein agor drysau i gyfleoedd gwych – dod o hyd i waith, dysgu sgiliau newydd ac ategu ffordd o fyw iach. Byddwn i’n annog sefydliadau eraill yng Nghymru, p’un ai a ydych chi’n awdurdod lleol, llyfrgell, ysgol, menter gymdeithasol, elusen neu fusnes yn y sector preifat, i ymrwymo i’r Siarter, er mwyn i ni, gyda’n gilydd, wneud hyd yn oed yn fwy i gynorthwyo gweithgareddau cynhwysiant digidol ledled Cymru.”

Egwyddorion y Siarter Cynhwysiant Digidol
1. Sicrhau bod ein staff a’n gwirfoddolwyr yn cael cyfle i ddysgu sgiliau digidol sylfaenol, a’u bod nhw’n manteisio ar y cyfle hwn.
2. Sicrhau bod egwyddorion cynhwysiant digidol yn cael eu hymgorffori yn ein gweithgareddau o ddydd i ddydd.
3. Annog a chynorthwyo ein staff a’n gwirfoddolwyr i helpu pobl eraill i fynd ar-lein a chael yr hyder i ddatblygu sgiliau digidol sylfaenol, a helpu sefydliadau eraill i ddefnyddio offer digidol.
4. Ymroddi cymorth ac adnoddau ar gyfer gweithgareddau a mentrau cynhwysiant digidol yng Nghymru, ym mha bynnag ffyrdd a allwn.
5. Rhannu gweithgarwch ac arfer gorau ynghylch cynhwysiant digidol
6. Meithrin partneriaethau lleol ymhlith sefydliadau sydd eisiau rhannu syniadau a chydlynu gweithgareddau gyda rhai eraill yn eu hardal.

Gall sefydliadau gofrestru ar gyfer y Siarter Cynhwysiant Digidol ar: http://digitalcommunities.gov.wales/siarter/sign/