logo

Aelod o Staff Llyfrgell yn ennill achrediad Agored Cymru

Digital Communities

Aelod o Staff Llyfrgell yn ennill achrediad Agored Cymru

15/05/2017


Mae Jeanette Jones o lyfrgell Castell-nedd wedi cwblhau ei chymhwyster Hyrwyddwr Digidol gyda Cymunedau Digidol Cymru yn llwyddiannus. Mae hyn yn cynnwys dwy uned Lefel Dau gan Agored Cymru.

Dywedodd Jeanette: “Roeddwn i’n wir wedi mwynhau’r cwrs hwn, ac rydw i wedi elwa ar gymryd rhan. Roedd y sesiynau ar y diwrnod cyntaf, lle’r oedd yn rhaid i ni chwarae rôl y dysgwr/athro/adolygydd yn arbennig o ddefnyddiol, gan nad ydym yn aml yn cael adborth pan fyddwn yn helpu pobl i fynd ar-lein. Roedd hefyd yn dda cael bod ar y cwrs gyda phobl o gefndiroedd gwaith eraill e.e. gwirfoddolwyr sy’n gwneud gwaith un i un, neu’n helpu myfyrwyr i fynd ar-lein, gan fod hyn wedi eangu fy ngwybodaeth am yr hyn y gallai pobl ofyn amdano a lle i’w cyfeirio am ragor o wybodaeth. Ar y cyfan, roedd yn ddiwrnod diddorol iawn.”

Ers cwblhau’r hyfforddiant, mae Jeanette wedi defnyddio ei sgiliau i helpu pobl i fynd ar-lein, er mwyn iddynt allu mwynhau manteision hynny eu hunain, e.e. arbed arian, arbed amser, a chadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu. “Mae’r math o gymorth sydd ei angen yn amrywio’n fawr, o greu cyfrif e-bost neu gyfrif Facebook, i argraffu tocyn awyren, i wneud cais am Gredyd Cynhwysol” meddai, ac “mae bob amser yn deimlad gwych helpu rhywun i feithrin yr hyder a’r sgiliau i fynd ar-lein eu hunain.”

Yn ogystal â helpu cwsmeriaid sy’n galw heibio, mae Jeanette hefyd yn cynnal sesiynau un i un ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein, gan fod hyn weithiau’n atal pobl rhag defnyddio’r Rhyngrwyd. Mae’r sesiynau’n cynnwys defnyddio cyfrineiriau cryf, diogelwch, a sgamiau a gwe-rwydo, er mwyn i gwsmeriaid allu bod yn fwy hyderus ynglŷn â defnyddio’r Rhyngrwyd yn ddiogel. Hefyd, mae dangos i gwsmeriaid sut i ddefnyddio gwefannau i gymharu prisiau, siopa neu archebu gwyliau, yn golygu y gallant arbed arian.

Mae Jeanette hefyd yn dangos i staff a chwsmeriaid sut i ddefnyddio apiau Blwch Benthyca a Zinio y Llyfrgell er mwyn lawrlwytho e-lyfrau ac e-gylchgronau am ddim. Y camau nesaf i Jeanette fydd datblygu mwy o sesiynau wedi’u teilwra, wrth i dechnoleg ac anghenion pobl newid. Ar ôl helpu dau aelod o’r staff i sefydlu sesiynau TG un i un yn y Llyfrgell, y mae un ohonynt yn benodol ar gyfer pobl hŷn, mae hi hefyd yn gobeithio cyflwyno hyn i’r gymuned ehangach trwy gynnig sesiynau mewn gwahanol leoliadau, er mwyn helpu mwy o bobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol.