logo

Beth mae’r Siarter Cynhwysiant Digidol yn ei olygu i Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint

Digital Communities

Beth mae’r Siarter Cynhwysiant Digidol yn ei olygu i Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint

21/06/2016


Gan Ann Woods, Prif Swyddog Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint
FLVC logo
Roedd Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint, y corff ymbarél ar gyfer gweithgarwch cymunedol a gwirfoddol yn Sir y Fflint, yn falch o lofnodi’r Siarter Cynhwysiant Digidol yn gynharach eleni.

I mi, mae gweithgarwch y trydydd sector yn ymwneud ag ymgysylltu, cyfranogi a dysgu, ac mae’n broses naturiol i ni ddefnyddio technoleg ar bob cyfle posibl, i wneud y mwyaf o’n heffeithiolrwydd a’r cyfleoedd sydd ar gael i’r unigolion a’r grwpiau rydym yn eu cynorthwyo.

Fel rhan o’n hymrwymiad i’r Siarter Cynhwysiant Digidol, rydym wedi cyflwyno rhaglen o sesiynau blasu TG trwy Cymunedau Digidol Cymru ac wedi benthyg offer TG (iPad a gliniaduron) i grwpiau cymunedol amrywiol. Mae’r rhain yn cynnwys cymdeithasau tai, sefydliadau cymorth i’r teulu, OWL (Gwarchod Ar-lein – atal troseddu gan ddefnyddio TG) a Chanolfan Cyngor ar Ynni Gogledd Cymru – mae ein darpariaeth wedi eu galluogi i ddarparu eu hyfforddiant mewnol eu hunain ac adeiladu hyder y cyfranogwyr o ran defnyddio TG yn eu gwaith/gwirfoddoli/bywyd bob dydd. Rydym hefyd yn defnyddio iPad gyda darpar wirfoddolwyr yn ystod eu cyfweliadau ‘Cyflwyniad i Wirfoddoli’ – mae cyrchu Gwirfoddoli yng Nghymru ar iPad i chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli, yna edrych ar wefannau sefydliadau’r trydydd sector yng nghwmni darpar wirfoddolwyr, wedi helpu i sicrhau bod gwybodaeth yn berthnasol a chyfredol, a bod gan yr unigolyn y wybodaeth a’r hyder i archwilio ar-lein.

Fel rhan o nodau’r Siarter, mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr yn y sector statudol, y trydydd sector a’r sector annibynnol, i hyrwyddo defnyddio technoleg gwybodaeth i ddod o hyd o atebion yn y gymuned ar gyfer anghenion iechyd a gofal cymdeithasol. Trwy Un Pwynt Mynediad y Gronfa Cydweithio Rhanbarthol, sydd wedi cael ei beilota yng ngogledd Cymru, mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint wedi bod yn darparu hyfforddiant ar ‘Wneud y Mwyaf o’r Trydydd Sector’ yn sgil y Ddeddf Llesiant a Gofal Cymdeithasol newydd. Fel rhan o’r hyfforddiant hwn, mae gweithwyr cymdeithasol, staff iechyd, gweithwyr gofal, grwpiau cymunedol ac unigolion wedi cael hyfforddiant (trwy sesiynau iPad a gliniadur ledled gogledd Cymru) ar ddefnyddio gwefan Dewis newydd Llywodraeth Cymru. Caiff Dewis Cymru ei hysbysebu fel Y lle i gael gwybodaeth am lesiant yng Nghymru – ar ôl cael ei pheilota yng ngogledd Cymru, bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno’n fuan ledled Cymru gyfan, fel cronfa ddata ganolog gwasanaethau cymorth ar gyfer anghenion iechyd a gofal cymdeithasol.

Dywedodd staff gofal, heb lawer o wybodaeth am ddefnyddio TG yn flaenorol a gwybodaeth gyfyngedig am y trydydd sector, pa mor bwysig yr oedd hi i archwilio’r ddarpariaeth TG mewn ffordd anffurfiol, ac ar eu cyflymder eu hunain i ddod o hyd i atebion posibl yn y gymuned i anghenion yr unigolion a oedd yn derbyn eu gofal.

Dyma rai sylwadau o’r hyfforddiant:
• Nid oeddwn yn siŵr a fyddai hwn o fudd i mi, ond rwy’n falch iawn fy mod i wedi mynd iddo. Mae angen hyfforddiant gwahanol (e.e. astudiaethau achos) ar gyfer staff iechyd, staff wardiau yn arbennig. Hapus i ystyried eu hyfforddi nhw… ardderchog.
• Fe wnaeth astudiaethau achos rhyngweithiol ennyn trafodaeth dda ac ymwybyddiaeth o wasanaethau.
• Sesiwn addysgiadol iawn. Bydd o werth i mi wrth i ni symud ymlaen i ofal sy’n canolbwyntio ar y claf. Diolch.
• Hyfforddiant defnyddiol iawn mewn rôl swydd. Mae angen i ni wybod beth sydd ar gael, ac mae gwefan Dewis yn wych!
• Gwasanaeth ardderchog. Byddaf yn ei ddefnyddio yn fy ngwaith dyddiol fel gweithiwr cymdeithasol. Mae’r wybodaeth yn rhoi hyder i sicrhau ein bod ni’n cyflawni ein goblygiadau cyfreithiol fel y llywodraethir gan y Ddeddf newydd.
• Roedd y sesiwn heddiw yn addysgiadol iawn ac yn eich atgoffa am y gwasanaethau eraill sydd ar gael y dylem fod yn eu defnyddio. Diolch.
• Bydd adnodd Dewis yn amhrisiadwy ac yn gwella cysylltiadau â gwasanaethau.
• Roedd yn dda cael senarios i’w hystyried a rhoi cynnig ar Dewis.

Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd – mae ein rôl yn cynorthwyo, hyrwyddo a datblygu gweithgarwch y trydydd sector yn gofyn i ni fod mewn cysylltiad â chymaint o bobl â phosibl, a’u helpu i rannu arfer da a datblygu dysgu. Mae defnyddio TG yn hyderus yn rhan sylfaenol o’n gwaith i helpu i leihau allgáu cymdeithasol, rhannu arfer da a datblygu dysgu, a byddwn yn parhau i archwilio pob cyfle i hyrwyddo cynhwysiant digidol.