logo

Cloud 9 yn ehangu i Sir Ddinbych

Digital Communities

Cloud 9 yn ehangu i Sir Ddinbych

09/09/2016


Mae menter a ddechreuodd yng Nghaerffili, gyda’r nod o gynyddu mynediad disgyblion ysgol a’u teuluoedd at dechnegol ddigidol, wedi symud i sir Ddinbych yn llwyddiannus.

Mae prosiect Cloud 9 wedi’i arwain gan Gymunedau Digidol Cymru ac amryw fudiadau partner mewn nifer o awdurdodau lleol yng Nghymru.

Yn Sir Ddinbych, nodwyd bod diffyg mynediad wedi cael effaith negyddol ar gyflawniadau cymdeithasol, economaidd ac academaidd teuluoedd cyfan. Roedd hyn yn arwain at gynnydd yng nghostau’r cartref, llai o sgiliau cyfathrebu, diffyg gallu i chwilio am swyddi sy’n talu’n well a diffyg gallu i fanteisio ar fargeinion o ran cynhyrchion, nwyddau a gwasanaethau’r cartref. Hefyd, mae’n cael effaith negyddol ar gyrhaeddiad plant yn yr ysgol.

Bu Cymunedau Digidol Cymru yn gweithio gyda’r tîm Cymunedau yn Gyntaf yng ngogledd Sir Ddinbych / y Rhyl gan ofyn am gymorth i ddatblygu’r mater hwn. Yn gyflym iawn, fe wnaeth y tîm Cymunedau yn Gyntaf amlygu y byddai Ysgol Gynradd Christchuch yn bartner tebygol. Yna, cysylltwyd â 4TC, menter gymdeithasol a allai gynorthwyo â’r agwedd dechnegol ar gyflwyno’r prosiect – adnewyddu’r cyfrifiaduron i’w defnyddio yn y fenter a chymorth technegol parhaus. Ymunodd G2G Communities CIC â’r prosiect hefyd i ddatblygu a chyflwyno’r hyfforddiant.

Rhoddodd yr ysgol leoliad ar gyfer cynnal yr hyfforddiant.

Cwblhaodd saith o deuluoedd (rhieni a phlant) gwrs cychwynnol Cloud 9 Sir Ddinbych, a wnaeth ymdrin ag amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys hanfodion cyfrifiadurol, mynd ar-lein, defnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel, defnyddio’r e-bost, a chael at wasanaethau cyhoeddus ar-lein.

Cyflwynwyd sesiynau ychwanegol hefyd, yn bwrw golwg ar ddefnyddio llechen, cymwysterau cyfrifiadurol a defnyddio technoleg ddigidol ar gyfer gwaith.

Cafodd y cwrs effaith gadarnhaol iawn, gyda sgiliau a hyder teuluoedd mewn perthynas â chyfrifiaduron a thechnoleg yn cynyddu, bu gwelliant yng nghyrhaeddiad disgyblion a gwell cyfathrebu rhwng yr ysgolion a’r rhieni a wnaeth gymryd rhan. Sefydlwyd hefyd y bydd rhai rhieni yn symud ymlaen i gymwysterau TGCh pellach, mwy ffurfiol, o ganlyniad i’r sesiynau hyn.

Un o ganlyniadau eraill y prosiect hwn oedd awydd G2G Communities a 4TC i ddatblygu cysyniad y rhaglen hon a’i chyflwyno mewn ysgolion eraill yn y rhanbarth.