logo

Cydnabod gwirfoddolwyr mwyaf diwyd Cymru yn seremoni’r flwyddyn

Digital Communities

Cydnabod gwirfoddolwyr mwyaf diwyd Cymru yn seremoni’r flwyddyn

17/07/2017


Bydd dyn a oroesodd strôc sy’n helpu eraill i adfer eu gallu i siarad, gwirfoddolwr 22 oed gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru sydd wedi mynychu dros 120 o ddigwyddiadau brys ‘999’ a grŵp cymorth i oroeswyr ataliad ar y galon wedi eu cydnabod yn seremoni gwobrau blynyddol pennaf Cymru i wirfoddolwyr.

Maent ymysg 18 o unigolion a grwpiau y bydd eu gwaith yn ymroi miloedd o oriau o’u hamser i helpu eraill cafodd ei gwobrwyo yng Ngwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru 2017 ddydd Iau 29 Mehefin.

Trefnwyd yr achlysur gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn y Cornerstone yng Nghaerdydd. Roedd y seremoni dan ofal Is-lywydd WCVA, Tom Jones OBE, a chyflwynwyd gwobrau haeddiannol i’r enillwyr a’r rheini a ddaeth yn agos at y brig yn y chwe chategori enwebu, sef oedolion, pobl ifanc (dan 25 oed), grwpiau, gwirfoddolwyr ‘gwyrdd’, ymddiriedolwyr a gwirfoddoli digidol.

Eleni, gyda chymorth Cymunedau Digidol Cymru, cyflwynir categori newydd sy’n gwobrwyo gwirfoddolwyr am eu gwaith yn helpu eraill i fynd arlein.

Dywedodd Matthew Lloyd, Rheolwr Prosiectau, Cymunedau Digidol Cymru: ‘Rydym wrth ein boddau o fod yn cefnogi’r categori newydd, Gwirfoddoli Digidol, yn y gwobrau eleni. Mae yna gannoedd o wirfoddolwyr digidol ledled Cymru sy’n helpu pobl i gymryd eu camau cyntaf arlein neu’n rhoi cymorth i helpu eraill i gael budd personol gwerthfawr o dechnoleg. Heb y bobl hyn yn rhoi o’u hamser, fe fyddai llawer yn methu â gwneud y pethau sy’n ychwanegu at ein hansawdd bywyd, fel siarad ag un o’ch anwyliaid yn amlach drwy Skype, arbed arian, ymgeisio am swyddi, dod o hyd i wybodaeth bwysig neu drefnu apwyntiad meddygol.

‘Mae enillwyr cyntaf y wobr hon wedi’u dewis o blith enwebeion cryf am yr effaith maent wedi’i chael yn eu cymunedau. Ni allai’r beirniaid wahanu Gwirfoddolwyr Hybiau Dinas Caerdydd a Sharon Palmer o fudiad KPC Youth & Community felly mae gennym gydenillwyr, ill dau’n llawn haeddu eu gwobr a llongyfarchiadau iddyn nhw. Rhaid rhoi clod hefyd i Brosiect Helpwyr Digidol Cartrefi NPT, a ddaeth yn ail yn y categori hwn.’

Dywedodd Prif Weithredwr WCVA Ruth Marks: Dywedodd Prif Weithredwr WCVA Ruth Marks: ‘Mae’r criw ar y rhestr fer eleni wedi ysbrydoli a chreu argraff ar y panel beirniadu. Mae gennym enillwyr o bob rhan o Gymru sy’n gwneud gwaith arbennig, yn helpu eraill ac yn cael effaith enfawr ar eu cymunedau.

‘Mae WCVA wedi cyhoeddi ei gynllun pum-mlynedd yn ddiweddar ac un o’r amcanion yw i’r trydydd sector a gwirfoddoli fod yn gryfach a mwy cydnerth. Un o asedau mwyaf nifer o fudiadau a chymunedau yw cyfraniad gwirfoddolwyr.

‘Mae gan Gymru bron miliwn o wirfoddolwyr sy’n rhoi eu hamser a’u hegni i gyfoethogi a gwella ein gwlad er lles pawb. Mae llawer o bobl yn dibynnu ar wirfoddolwyr ac ni all nifer o weithgareddau ond cael eu cynnal oherwydd arbenigedd ac ymroddiad pobl sy’n dewis gwirfoddoli. Mae cydnabod gwaith gwirfoddolwyr – a dweud diolch iddynt – yn gamau pwysig at greu cymunedau cryf a bywiog yng Nghymru.’

Gwirfoddolwyr Digidol:

ENILLWYR – Gwirfoddolwyr Hybiau Cyngor Dinas Caerdydd a Sharon Palmer

Gwirfoddolwyr Hybiau Cyngor Dinas Caerdydd

Mae tîm o wirfoddolwyr gan gynnwys pobl sydd wedi symud i Gaerdydd yn ddiweddar o wledydd tramor yn helpu newydd-ddyfodiaid eraill yn y ddinas – fel ffoaduriaid – i ymgartrefu a dod o hyd i waith.

Mae Gwirfoddolwyr Hybiau Cyngor Dinas Caerdydd hefyd yn helpu gwasanaethau’r awdurdod lleol i redeg yn fwy esmwyth drwy ymroi mwy o amser un wrth un i gwsmeriaid nag y gall staff cyflogedig oherwydd y nifer enfawr o ymwelwyr a geir.

Mae’r 12 hyb cymunedol ledled y ddinas yn dod â gwasanaethau’r cyngor ac asiantaethau eraill at ei gilydd o dan un to. Mae’r gwirfoddolwyr yn cynorthwyo staff mewn Clybiau Gwaith a sesiynau Cynhwysiant Digidol gan helpu cleientiaid i chwilio am swyddi a defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol; maent hefyd yn gweithio gyda thimau sy’n rhoi cyngor ariannol i helpu cleientiaid i lenwi ffurflenni budd-daliadau lles; maent yn gwirfoddoli yn y dderbynfa, gan groesawu cwsmeriaid ac ateb ymholiadau; ac maent yn cefnogi plant mewn clybiau gwaith cartref.

‘Mae Caerdydd yn ddinas amrywiol ac amlddiwylliannol,’ meddai’r Cynghorydd Lynda Thorne, aelod cabinet Tai a Chymunedau Cyngor Caerdydd. ‘Mae’r gwirfoddolwyr yn adlewyrchu’r amrywiaeth hon ac yn siarad cyfanswm o 18 o ieithoedd, gan allu cefnogi cwsmeriaid yn eu mamiaith. Mae hyn yn gwneud i rai o’r bobl fwyaf bregus yn y gymuned deimlo’n gartrefol ar unwaith – yn enwedig y rheini sydd wedi gorfod ffoi o’u mamwlad a bellach yn ffoaduriaid yn y ddinas.

‘Mae’r grŵp hwn yn un nodedig gan fod llawer ohonynt yn dod o gefndiroedd amrywiol o amgylch y byd. Felly yn ogystal â bod mewn gwlad dramor maent hefyd yn dysgu am ddiwylliant ac iaith wahanol. Y rhwystrau cychwynnol hyn a all ei gwneud yn anodd integreiddio, ynghyd â’u dyhead i ddod o hyd i waith, oedd eu cymhelliant i wirfoddoli.’

Mae tîm Gwirfoddolwyr Hybiau Cyngor Dinas Caerdydd wedi bod yn gweithredu ers mis Ebrill 2014 ac mae 268 o wirfoddolwyr wedi eu recriwtio gyda bron i 5,000 o oriau gwirfoddoli wedi’u rhoi i’r gwasanaethau. Ynghyd â magu hyder a sgiliau, mae 124 o wirfoddolwyr nawr mewn swyddi cyflogedig, sy’n dangos sut y gall gwirfoddoli helpu rhywun i ddod o hyd i waith.

Sharon Palmer (Abertawe)

Mae Sharon Palmer yn chwarae rhan hanfodol mewn cymuned sydd dan anfantais, gan helpu pobl i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth, gwella eu sgiliau llythrennedd a goresgyn eu hofn o dechnoleg.

Roedd Sharon, sydd o Abertawe, yn arfer bod yn ddarlithydd sgiliau cymdeithasol a sgiliau bywyd ac yn llyfrgellydd hyfforddedig, ac mae hi bob amser wedi mwynhau helpu pobl i wella eu siawns mewn bywyd. Ymunodd â KPC i helpu pobl ddi-waith i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd, cael at TG, creu neu ddiweddaru CV, meithrin hyder wrth chwilio am waith a dysgu sut i ymgeisio am swyddi.

‘Mae’r rôl y mae Sharon yn ei chynorthwyo yn hanfodol o fewn ein cymuned sydd dan anfantais yn gymdeithasol ac sydd â phocedi mawr o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf,’ meddai Alison Mawby Rheolwr y prosiect y mae Sharon yn gwirfoddoli ynddo yn KPC Youth & Community. ‘Dengys ystadegau fod gennym lefel uwch na’r cyfartaledd o sgiliau isel yn ein poblogaeth oedolion, a hefyd lefelau uchel o ddiweithdra.’

Mae’r rôl wirfoddol wedi bod o fudd mawr yn helpu Sharon i ddatblygu a diweddaru ei sgiliau, ei phrofiad a’i gwybodaeth ei hun. Mae hi hefyd wedi mynychu sawl cwrs, gan gynnwys Hyfforddiant Hyrwyddwyr Digidol, ac wedi ennill Dyfarniad Lefel 3 y Ddinas a’r Urddau mewn Addysg a Dysgu.

‘Teimlaf fod Sharon wedi’i phrofi ei hun yn wirfoddolwr ardderchog a gwerthfawr, ac yn rhan bwysig iawn o’n tîm,’ ychwanegodd Alison. ‘Mae hi’n hyblyg, yn gefnogol, ac er yn ddi-dâl mae hi’n dangos ymrwymiad arbennig i’r hyn y mae’r elusen a’r prosiect yn ei gynnig, a’r cleientiaid sy’n defnyddio ein gwasanaethau.

‘Teimlwn fod Sharon yn ysbrydoliaeth i ddarpar wirfoddolwyr eraill – sydd, yn ogystal ag ennill profiad a sgiliau, hefyd yn gwneud gwahaniaeth mawr i oedolion di-waith eraill, ac yn eu helpu i fod â siawns well mewn bywyd.’

Ail – Helpwyr Digidol Cartrefi NPT (Castell Nedd)

Mae pobl hŷn ledled ardal Castell-nedd Port Talbot yn newid eu bywydau er gwell drwy dechnoleg newydd, diolch i waith criw o wirfoddolwyr digidol.

Mae trigolion tai gwarchod wedi dysgu sut i olrhain eu hachau a chadw mewn cysylltiad â theulu sy’n byw dramor, gan wneud ffrindiau newydd a goresgyn arwahanrwydd ac unigedd o ganlyniad.

Mae Prosiect Helpwyr Digidol Cartrefi NPT yn cynnal sesiynau ar draws 13 o gynlluniau gwarchod Haven Housing. Mae gwirfoddolwyr y grŵp yn amrywio mewn oedran o 17 i 80 mlwydd oed, gan gynnig cymorth i denantiaid mewn grwpiau ac yn unigol.

‘Mae rhai pobl hŷn i ddechrau heb ddiddordeb, yn rhy ofnus neu’n teimlo’n rhy hen i ddysgu,’ meddai Cydlynydd y Grŵp Janet Weaver. ‘Mae bron i 100 bellach yn ymwybodol yn ddigidol.’

Mae un o’r trigolion, sy’n 87 mlwydd oed, wedi prynu IPad, dysgu sut i ddefnyddio Skype ac mewn cysylltiad rheolaidd â’i meibion sy’n byw yn yr Aifft a Chaerdydd.

‘Mae trigolion yn teimlo’n fwy cysylltiedig, cynwysedig a phositif, gan fod yna fwy o ddewis a chyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau digidol modern fel chwilota am gyrchfannau gwyliau, crefftau a hobïau eraill,’ ychwanegodd Janet.

‘Mae’r gwirfoddolwyr yn dangos gwir garedigrwydd a dealltwriaeth tuag at eraill ac yn gwneud iddynt ymlacio wrth iddynt ddysgu wrth eu pwysau yn eu hamgylchedd eu hunain.’