logo

Cymorth BT ar gyfer y Siarter Cynhwysiant Digidol

Digital Communities

Cymorth BT ar gyfer y Siarter Cynhwysiant Digidol

21/06/2016

Gan Christopher Greenwood, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes, Gwasanaethau Byd-eang BT

BT logo

Rydym yn helpu pobl i fynd ar-lein ledled y DU a thu hwnt. Mae ein cynhyrchion a’n gwasanaethau’n agor drysau i bobl sydd heb gael llawer o gyfleoedd.
Gall dros 25 miliwn o leoedd gael mynediad at gynhyrchion a gwasanaethau yn seiliedig ar ffibr erbyn hyn – sef oddeutu 85% o’r wlad. Rydym yn ymroddedig i gyflymderau hyd yn oed yn gynt, ac ehangu’r cyrhaeddiad hwn hyd yn oed ymhellach.

Rydym yn helpu i roi sgiliau digidol i bobl, sydd eu hangen arnynt i gyrchu gwasanaethau ar y rhyngrwyd a gwneud y mwyaf o fod ar-lein. Yn syml, mae cysylltu pobl yn cyflwyno buddion cymdeithasol ac economaidd rhyfeddol.

Ond rydym ni eisiau mynd ymhellach, trwy gynnig cynhyrchion a gwasanaethau teilwredig a all wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r bobl sydd angen cymorth fwyaf. Ein nod yw helpu 10 miliwm o bobl oroesi anfantais gymdeithasol erbyn 2020 trwy’r buddion y gall ein cynhyrchion a’n gwasanaethau eu cyflwyno. Rydym ni eisoes wedi helpu 2.6 miliwn o bobl ers cyhoeddi’r uchelgais hon yn 2014/15.

O gwmpas y byd, rydym yn datblygu gwasanaethau sy’n ychwanegu gwerth cymdeithasol a chynyddu ein refeniw. Mae’r ymrwymiad hwn i werth ar y cyd yn rhan o’n strategaeth fusnes.

Rydym yn targedu anfantais sy’n cael ei achosi gan allgáu cymdeithasol, diffyg addysg, diweithdra – a heriau sy’n gysylltiedig ag oedran ac anabledd.
Ers 2014/15, rydym wedi helpu 2.6 miliwn i oroesi anfantais trwy’r buddion y gall ein cynhyrchion a’n gwasanaethau eu cyflwyno. Ein huchelgais yw ei gynyddu i 10 miliwn erbyn 2020.

Rydym wedi datblygu methodoleg effaith gymdeithasol i gyfrif gwerth cymdeithasol cynhyrchion a gwasanaethau, a’i brofi ar bedwar o gynhyrchion a gwasanaethau eleni. Mewn un achos, fe wnaethom ganfod y bydd cymunedau anghysbell yng Ngholombia yn elwa ar fuddion economaidd gwerth cyfanswm o £1.8m y flwyddyn yn sgil cyflwyno rhaglen cynhwysiant digidol o’r enw Vive Digital.
Rydym eisoes wedi cyrraedd oddeutu 85% o eiddo’r DU â chynhyrchion a gwasanaethau yn seiliedig ar ffibr. Ac rydym ar y llwybr cywir i helpu i gynyddu hyn i 95% a thu hwnt.

Fe wnaethom gadeirio gweithgor Llywodraeth y DU i greu Fframwaith Canlyniadau Cynhwysiant Digidol, i fesur buddion cynhwysiant digidol a hyrwyddo buddsoddiad pellach.

Yma yng Nghymru, mae gennym hanes hir o weithio gyda phartneriaid i gyflwyno rhaglenni cynhwysiant digidol. Rydym yn deall y gall y sgiliau, y wybodaeth a’r brwdfrydedd sydd gan ein pobl gael effaith wirioneddol ar sefydliadau a chymunedau. Dyma pam yr ydym yn annog ein pobl i gymryd rhan ac rydym yn rhoi tri diwrnod o wyliau â thâl i bobl gyflawni gweithgareddau gwirfoddol.
Rydym yn falch ein bod ni wedi cynorthwyo Cymunedau Digidol Cymru yn 2015/ 2016 ac rydym yn parhau i gynorthwyo’r partneriaid sy’n gweithio ar y rhaglen Gwytnwch Digidol yng Ngwynedd.

Mae cael presenoldeb lleol yn ein helpu i weithio gyda sefydliadau a mentrau llai. Er enghraifft, mae Geraint Strello, rheolwr polisi’r Gymraeg yn BT, yn aelod bwrdd gwirfoddol o Antur Waunfawr, menter gymdeithasol sy’n helpu oedolion ag anawsterau dysgu. Trwy gymorth BT a gweithio gyda phartneriaid, mae wedi gallu datblygu rhaglen Cynhwysiant Digidol a fydd yn helpu i drawsffurfio’r ffordd y mae oedolion sy’n cael anhawster cyfathrebu i wneud dewisiadau a chyfathrebu â phobl eraill.

Heddiw, mae’r rhan fwyaf o bobl yn cymryd technoleg yn ganiataol gan fod ganddynt y sgiliau i’w defnyddio’n effeithiol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir am rai pobl, ac mae’n wych gallu gweithio gyda grwpiau i wneud buddion technoleg ar gael i bobl a allai, fel arall, fod wedi colli allan

Dywedodd Huw Davies, Dirprwy Brif Weithredwr Antur Waunfawr: “Diolch i help a chysylltiadau Geraint, rydym wedi gallu gweithio gyda BT i ddatblygu’r prosiect cyffrous hwn sydd eisoes wedi gwneud gwahaniaeth mawr i’n buddiolwyr”

Dywedodd Geraint: “Heddiw, mae’r rhan fwyaf o bobl yn cymryd technoleg yn ganiataol gan fod ganddynt y sgiliau i’w defnyddio’n effeithiol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir am rai pobl, ac mae’n wych gallu gweithio gyda grwpiau i wneud buddion technoleg ar gael i bobl a allai, fel arall, fod wedi colli allan. Mae cael cymorth fy nghyflogwr yn rhoi’r hyder i mi ddatblygu’r rhaglenni hyn ac rwy’n cael ymdeimlad o gyflawniad pan rwy’n gweld y buddion y maent yn eu cyflwyno.”

Bydd tîm BT Cymru yn parhau i weithio gyda phartneriaid lleol i ddatblygu a chyflwyno rhaglenni cynhwysiant digidol cyffrous ac arloesol, yn amrywio o ddatblygu apiau i helpu pobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig a chynorthwyo pobl ifanc mewn cymunedau difreintiedig yng Nghymru i sicrhau ein bod ni’n helpu cymaint o bobl â phosibl i elwa ar dechnoleg.