logo

Cymorth Sir Ddinbych yn ailddatgan help cynhwysiant digidol i bobl hŷn

Digital Communities

Cymorth Sir Ddinbych yn ailddatgan help cynhwysiant digidol i bobl hŷn

28/11/2016


digi-vol-1
Rydym wedi clywed straeon am ddau unigolyn sydd wedi cael help gan sefydliad sydd wedi cael cymorth gan Cymunedau Digidol Cymru. Yn yr achos hwn, Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych.

Yn ddiweddar, dechreuodd menyw 78 oed fynychu sesiynau cynhwysiant digidol Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych i ddysgu sut i ddefnyddio rhwydweithio cymdeithasol i chwilio am ffrindiau a theulu. Prynodd liniadur a dod o hyd i ddarparwr rhyngrwyd, fodd bynnag, nid oedd ganddi unrhyw syniad sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i chwilio am ffrindiau. Un o’i phrif flaenoriaethau oedd sefydlu cyfrif Facebook ac fe wnaeth yr hyfforddwyr ei chynorthwyo i wneud hynny. Ar ôl sefydlu ei thudalen, dangoswyd iddi sut i chwilio am ffrindiau a theulu. Gofynnwyd iddi roi enw rhywun yr hoffai chwilio amdani, a rhoddodd enw ei merch. Dangoswyd iddi sut i chwilio, a sut y gallai leihau’r nifer er mwyn iddi allu dod o hyd i’w merch yn hawdd. Ar ôl iddi ddod o hyd i’w merch, dywedodd nad oedd hi wedi siarad â’i merch am 10 mlynedd ac nid oedd wedi’i gweld hi am 15 mlynedd. Yna gofynnodd sut y gallai anfon neges ati, ac aeth ati i wneud hyn. Yr wythnos ganlynol, daeth y fenyw yn ôl i’r sesiwn, a dywedodd bod ei merch wedi ymateb i’w neges wreiddiol a’i bod hi’n hapus ei bod hi wedi cysylltu. Ers hyn, maen nhw wedi siarad yn faith dros y ffôn ar nifer o achlysuron. Dywedodd y fenyw, yn ystod yr ychydig wythnosau yr oedd hi wedi bod yn mynychu’r sesiynau, ei bod hi wedi dysgu cymaint, a bod y sesiynau yn ardderchog ym mhob ffordd, oherwydd yr oedd hi’n hawdd dysgu yn yr amgylchedd hamddenol ac anffurfiol.

Roedd dyn hŷn, a oedd wedi colli ei wraig yn ddiweddar, yn rhywun arall a ddechreuodd fynychu sesiynau cynhwysiant digidol Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych, er mwyn dysgu sut i gyrchu mwy o wasanaethau ar-lein. Dywedodd wrth yr hyfforddwyr, yn dilyn y cymorth yr oedd wedi’i gael yn y sesiynau, ei fod wedi cysylltu â’i gyflenwr trydan trwy neges e-bost i drefnu ei daliadau tanwydd misol. Cyn i’w wraig farw, roedd hi wedi bod yn gaeth i’r tŷ oherwydd ei salwch, ac roedd hyn wedi arwain at filiau trydan enfawr yr oedd wedi parhau i’w talu ar ôl iddi farw. Ar ôl dangos iddo sut i ddefnyddio e-bost, cysylltodd â’r cyflenwr trydan ac, o ganlyniad, cafodd ad-daliad o £124.00 a gostyngwyd ei daliadau debyd uniongyrchol misol. Dywedodd fod gallu cyfathrebu trwy e-bost llawer yn haws na dros y ffôn, a bod hyn yn ei arbed rhag gorfod talu bil ffôn uwch. Hefyd, fe wnaeth cais am ostyngiad Cartrefi Cynnes ar-lein, a chwblhaodd hwn mewn pum munud.

Dywedodd fod y cymorth a gynigir gan Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych wedi rhoi’r hyder iddo wneud llawer mwy ar-lein, oherwydd y byddai wedi osgoi defnyddio’r dull hwn yn flaenorol, ac mae’n teimlo bod hyn wedi ehangu ei orwelion.

Os ydych chi’n gweithio gyda phobl mewn sefyllfa debyg, cysylltwch â ni i weld sut gallwn ni eich helpu chi.