logo

Cymorth yn helpu mwy o bobl fyddar yng Ngogledd Cymru i gyfathrebu ar-lein

Digital Communities

Cymorth yn helpu mwy o bobl fyddar yng Ngogledd Cymru i gyfathrebu ar-lein

09/09/2016


Mae Cymunedau Digidol Cymru yn gweithio gyda sefydliadau sy’n cefnogi pobl sy’n fwy tebygol o gael eu gadael ar eu hôl gan ddatblygiadau mewn technoleg ddigidol. Mae hyn yn cynnwys pobl anabl. Am amrywiol resymau, gall pobl anabl ei chael hi’n fwy anodd cael at a defnyddio offer y mae’r rhan fwyaf o bobl yn eu cymryd yn ganiataol.

Gyda hyn mewn cof, rydym wedi gweithio gyda Chymdeithas Pobl Fyddar Gogledd Cymru (NWDA) i wella’r ffordd y mae’r sefydliad yn defnyddio technoleg ddigidol, a fyddai’n ei alluogi i helpu mwy o’i ddefnyddwyr gwasanaeth i wneud yr un peth.

Mae NWDA yn sefydliad rhanbarthol sy’n cefnogi pobl fyddar, pobl sydd wedi colli eu clyw, pobl drwm eu clyw a phobl ddall a byddar ar draws gogledd Cymru. Yn ogystal â defnyddwyr gwasanaethau sylfaen, mae NWDA hefyd yn cefnogi teulu, ffrindiau, gofalwyr, cydweithwyr, a gwasanaeth a sefydliadau cymorth eraill yn y rhanbarth.

Mae NWDA yn gweithio’n agos gydag amrywiaeth o wasanaethau ac asiantaethau i hyrwyddo, datblygu ac ehangu’r ddarpariaeth gwasanaethau ac adnoddau hygyrch priodol sydd ar gael i bobl sy’n colli’u clyw.

Roedd y sefydliad yn cael trafferthion o sawl cyfeiriad, gan gynnwys eu gallu i gynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth â thechnoleg, ynghyd â’u systemau a’u prosesau TG mewnol eu hunain.

Rhoddodd Cymunedau Digidol Cymru hyfforddiant ‘Hyrwyddwr Digidol’ i wirfoddolwyr a staff llinell flaen, a oedd yn gynnwys sesiynau penodol ar “Mynd Ar-lein”, y Cyfryngau Cymdeithasol i Fusnesau, Cynhwysiant Ariannol, a defnyddio porth y Credyd Cynhwysol.

Rhoddwyd dogfen Strategaeth Cynhwysiant Digidol i dîm rheoli NWDA. Lluniwyd y Strategaeth i amlygu sut mae’r sefydliad yn defnyddio technoleg ar gyfer gweinyddu a chyfathrebu, gan roi llwybr a nodau clir iddynt.

Mae’r hyfforddiant wedi newid y ffordd mae staff cymorth yn cynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth; maent erbyn hyn yn gallu cyfathrebu’n fwy effeithiol o lawer â defnyddwyr gwasanaeth a’u staff cymorth a’u teuluoedd. Hefyd, maent yn cefnogi defnyddwyr gwasanaeth trwy gynnwys sgiliau Iaith Arwyddion Prydain yn yr hyfforddiant digidol, gan ddarparu sesiynau TG ‘teirieithog’ i ddefnyddwyr. Mae hyn wedi cynnwys cyfathrebu gan ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain ar feddalwedd fel Skype – nid yw hyn wedi digwydd yng ngogledd Cymru cyn hyn.

Mae’r Strategaeth Cynhwysiant Digidol yn cael ei defnyddio’n dempled, gan alluogi’r sefydliad i bwyso a mesur sut maent yn defnyddio TGCh a beth yw lefelau sgiliau staff, gwirfoddolwyr a defnyddwyr gwasanaeth, fel y gallant gyflwyno cynllun datblygu TGCh clir yn y sefydliad – un sy’n cyd-fynd â nodau, amcanion a chynllun busnes y cwmni.