Cymuned Wledig yn Elwa ar Becyn Cymunedau Digidol

07.08.15

Gan Mark Smith, Swyddog Datblygu Cynnwys Digidol

Yn ddiweddar, mae Cymunedau Digidol Cymru wedi darparu pecynnau offer TG i ddwsinau o fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol ledled Cymru. Rhoddwyd offer gan gynnwys gliniaduron, ffonau clyfar, llechi cyfrifiadurol, meddalwedd hygyrchedd a dyfeisiau wi-fi symudol, i’r rhai sy’n gweithio yn rhai o’r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Bydd derbynyddion y pecynnau offer yn eu defnyddio i helpu’r bobl y maent yn eu cynorthwyo i fynd ar-lein a gwneud mwy gyda thechnoleg ddigidol. Mewn llawer o achosion, bydd yr offer yn cynyddu gallu’r sefydliadau sy’n ei ddefnyddio hefyd, gan eu helpu i gyflwyno eu gwaith mewn ffyrdd newydd a gwahanol.

Un enghraifft yw Canolfan Ceiriog Centre (CCC) Ffurfiwyd CCC yn 2005 yn ffocws ar gyfer creu canolfan gymunedol bwrpasol newydd. Mae’r sefydliad yn bodoli i hyrwyddo a darparu cyfleusterau a gweithgareddau i breswylwyr Dyffryn Ceiriog.

Gwnaeth CCC gais i Cymunedau Digidol Cymru am becyn offer TG i helpu i ddarparu cyfleoedd dysgu newydd i bobl hŷn, pobl anabl, y rhai sy’n ceisio gwaith a thenantiaid tai cymdeithasol yn yr ardal leol. Yn benodol, roeddent yn dymuno sefydlu cwrs chwe wythnos yn ystod haf 2015 i bobl hŷn ddysgu sut i ddefnyddio cyfrifiaduron a mynd ar-lein. Defnyddiwyd rhywfaint o’r offer yn barod mewn sesiynau a gynhaliwyd gan Wasanaeth Llyfrgell Wrecsam.

Mae’r sefydliad yn amcangyfrif y bydd yn gallu cynorthwyo 100 o bobl bob mis gyda’r offer y mae wedi’i dderbyn gan Cymunedau Digidol Cymru. Mae hefyd wedi adnabod nifer o wirfoddolwyr a all gynnal sesiynau TG yn y gymuned.