logo

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir Fflint Yw’r Cyntaf I Lofnodi’r Siarter Cynhwsyiant Digidol

Digital Communities

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir Fflint Yw’r Cyntaf I Lofnodi’r Siarter Cynhwsyiant Digidol

01/03/2016

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir Fflint (FLVC) yw’r cyntaf i lofnodi Siarter newydd sy’n galw ar sefydliadau i hyrwyddo sgiliau digidol sylfaenol, ac i helpu pobl i fynd ar-lein. Heddiw (dydd Iau 25 Chwefror), mae Ann Woods, Prif Swyddog FLVC, wedi llofnodi copi o’r Siarter yng nghwmni Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.

Mae’r Siarter Cynhwysiant Digidol yn cynnwys chwe addewid, ac mae’n ffordd syml i sefydliadau ddangos sut y maent yn helpu unigolion sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol

Datblygwyd y Siarter Cynhwysiant Digidol gan Cymunedau Digidol Cymru, sef prosiect gan Lywodraeth Cymru, y mae Canolfan Cydweithredol Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn ei gyflenwi.

Nid yw bron un o bob pum oedolyn yng Nghymru ar-lein, ac mae llawer mwy heb fod â’r ystod lawn o sgiliau digidol sylfaenol y mae eu hangen i elwa’n llawn ar y byd digidol. Mae pobl yn cael eu llesteirio mewn bywyd am nad ydynt yn gallu defnyddio’r Rhyngrwyd, neu oherwydd eu bod yn anfodlon ei defnyddio.

Mae’r Siarter Cynhwysiant Digidol yn cynnwys chwe addewid, ac mae’n ffordd syml i sefydliadau ddangos sut y maent yn helpu unigolion sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol – yn arbennig pobl hŷn, pobl anabl, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol, a theuluoedd sydd mewn tlodi – i fwynhau manteision y Rhyngrwyd.

Mae FLVC yn fudiad ymbarél a chymorth ar gyfer 1,000 o grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn Sir y Fflint. Mae’n cynnig cymorth wrth sefydlu a rhedeg grwpiau gwirfoddol, ac wrth recriwtio gwirfoddolwyr. Bydd FLVC yn sicrhau bod ei holl staff a gwirfoddolwyr yn cael cyfle i ddysgu sgiliau digidol sylfaenol, a bydd hefyd yn eu hannog i basio’r sgiliau hynny ymlaen, ac i helpu pobl eraill i fynd ar-lein.

Dywedodd Ann Woods, Prif Swyddog FLVC:

“Fel sefydliad, mae FLVC yn ymwybodol o ba mor bwysig yw hi i unigolion fod ar-lein. Rydym wrth ein bodd mai ni yw’r sefydliad cyntaf i lofnodi’r Siarter Cynhwysiant Digidol. Trwy wneud hyn, rydym yn dangos ein hymrwymiad cadarn i gefnogi ein holl wirfoddolwyr i ennill sgiliau digidol sylfaenol. Rydym hefyd yn ymrwymo i’w helpu i basio’r sgiliau hynny ymlaen i bobl eraill nad ydynt ar-lein.”

Dywedodd Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi:

“Rwyf wrth fy modd mai Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir Fflint yw’r cyntaf i ymuno â’r Siarter Cynhwysiant Digidol. Gall bod ar-lein agor drysau i gyfleoedd gwych – dod o hyd i waith, dysgu sgiliau newydd, a chynnal ffordd iach o fyw. Rwy’n annog sefydliadau i ymrwymo i’r Siarter, er mwyn i ni, gyda’n gilydd, allu gwneud hyd yn oed mwy i gefnogi gweithgareddau cynhwysiant digidol ar hyd a lled Cymru.”

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Siarter ar cymunedaudigidol.llyw.cymru/siarter-cynhwysiant-digidol, ynghyd â ffurflen i addo’ch cefnogaeth.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mike Erskine, Swyddog Marchnata Canolfan Cydweithredol Cymru ar 029 2080 7127, neu e-bostiwch mike.erskine@wales.coop.