Cynhadledd ar Adfywio Cymunedol trwy Gynhwysiant Digidol

17.11.15

Gan Mark Smith, Swyddog Datblygu Cynnwys Digidol

Mae Cymunedau Digidol Cymru a BT Cymru yn eich gwahodd yn wresog i Gynhadledd ar ‘Adfywio Cymunedol trwy Gynhwysiant Digidol’.

Bydd Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchi Tlodi, yn annerch y digwyddiad a drefnir gan Gymunedau Digidol Cymru a BT Cymru. Mae’r Gynhadledd yn anelu at ehangu a dyfnhau sgiliau cynhwysiant digidol yng Nghymru; darparu fforwm ar gyfer cyfnewid gwybodaeth, rhannu arferion gorau a rhwydweithio o fewn y sector cynhwysiant digidol; annog arloesedd; a darparu cyfleoedd i adeiladu partneriaethau â’r sector preifat ac i ddysgu oddi wrtho.
Bydd gan y gynhadledd nifer o brif siaradwyr, yn ogystal â sesiynau grŵp llai a fydd yn cynnwys gweithdai a chyflwyniadau ar astudiaethau achos. At hynny, bydd arddangosfa yn darparu llwyfan i rannu arferion gorau a chyfleoedd i rwydweithio.

Caiff rhagor o fanylion am y rhaglen ac opsiynau ar gyfer y gweithdai eu hanfon allan wrth iddynt gael eu cadarnhau.

Pwy Ddylai Fynd?

Bydd y digwyddiad hwn yn hanfodol i’r rhai sy’n cefnogi pobl i fynd ar-lein: sefydliadau rhanbarthol a chenedlaethol y trydydd sector, staff llywodraeth leol, cymdeithasau tai, llyfrgelloedd, Canolfannau Byd Gwaith, y rhai sy’n ymwneud â rhaglenni Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru – Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf a’r Rhaglen Esgyn – a llawer mwy.

Pwy Sy’n Trefnu’r Gynhadledd?

Cymunedau Digidol Cymru yw prosiect blaenllaw Llywodraeth Cymru ar gynhwysiant digidol. Mae’r prosiect wedi’i ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru er mis Ebrill 2015, ac mae’n cefnogi mudiadau sy’n gweithio gyda grwpiau a gaewyd allan o’r byd digidol, gan gynnwys pobl hŷn, pobl ag anableddau, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol neu deuluoedd mewn tlodi.

Mae BT Cymru yn bartner strategol i Gymunedau Digidol Cymru. Mae cefnogi elusennau bob amser wedi bod wrth wraidd yr hyn y mae’n ei wneud, ac mae ganddo hanes hir o gefnogi elusennau sy’n gweithio mewn meysydd lle defnyddir cyfathrebu i wneud gwahaniaeth, e.e. mewn addysg, gyda phlant, a chyda chymunedau sydd efallai wedi’u cau allan o’r byd digidol. Fel rhan o’r rhaglen Get IT Together, mae BT Cymru wedi cefnogi tair rhaglen cynhwysiant digidol fawr i hyrwyddo cynhwysiant digidol ymhlith cymunedau difreintiedig ledled y DU.

Cost

Gallwch fynd i’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond mae angen ichi archebu lle ymlaen llaw. Bydd galw mawr am leoedd a byddant yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

DS: Gall rhywun arall gymryd eich lle ar unrhyw adeg. Os na fyddwch yn bresennol ar y diwrnod, byddwn yn codi tâl arnoch am gost yr arlwyaeth a’r deunyddiau.

Dyddiad: Dydd Iau, 25 Chwefror 2016, 10am – 4.00pm

Lleoliad: Canolfan Gynadledda Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Archebu Lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/community-regeneration-through-digital-inclusion-adfywio-cymunedol-trwy-gynhwysiant-digidol-tickets-19203766984

Am Ragor o Wybodaeth:

Ffôn: 029 2080 7133 / 029 2080 7127

E-bost: events@wales.coop