Cynhadledd yn Canolbwyntio ar Fwlio a Throseddau Casineb ar Gyfryngau Cymdeithasol

17.08.15

Gan Mark Smith, Swyddog Datblygu Cynnwys Digidol

Bydd digwyddiad proffil uchel yn cael ei gynnal yng Nghymru sy’n edrych ar y mater cynyddol bwysig o droseddau casineb a bwlio sy’n digwydd ar y cyfryngau cymdeithasol. Cynhelir y digwyddiad, sydd wedi’i anelu at ymarferwyr, y rhai sy’n llunio polisïau ac asiantaethau cyfiawnder troseddol, ym Mharc Margam ym mis Hydref, ac fe’i cynhelir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a’r Labordy Gwyddoniaeth Data Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd y gynhadledd, a gynhelir yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 2015, yn edrych ar yr heriau y mae’r cyhoedd ac awdurdodau yn eu hwynebu ar gyfryngau cymdeithasol. Bydd y prif siaradwyr yn cynnwys y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths AC; Pennaeth Polisi Twitter UK, Nick Pickles; ac Arweinydd Troseddau Casineb Llywodraeth y DU, y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Paul Giannasi, ymhlith eraill.

Er y gellir defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i feithrin perthynas gadarnhaol, ceir tystiolaeth gynyddol yn awgrymu eu bod yn cael eu defnyddio i dargedu troseddau casineb a bwlio yn erbyn pobl a chymunedau hefyd.

Yn ôl amcangyfrifon, mae 2.5 biliwn o ddefnyddwyr nad ydynt yn unigryw yn aelodau cyfryngau cymdeithasol ledled y byd. Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi gwneud newidiadau sylfaenol i’r ffyrdd y mae aelodau’r cyhoedd yn rhyngweithio â’i gilydd.

Er y gellir defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i feithrin perthynas gadarnhaol, ceir tystiolaeth gynyddol yn awgrymu eu bod yn cael eu defnyddio i dargedu troseddau casineb a bwlio yn erbyn pobl a chymunedau hefyd. Roedd Prosiect Troseddau Casineb Cymru Gyfan 2014 yn dystiolaeth bod lleiafrifoedd ethnig a phobl ifanc yn parhau i wynebu camdriniaeth ac aflonyddu’n ddyddiol, ac mae tystiolaeth newydd gan y Labordy Gwyddoniaeth Data Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd yn dangos fel mae’r troseddau hyn yn mudo i’r cyfryngau cymdeithasol.

Erbyn hyn, mae’r broblem yn cael ei chydnabod yn flaenoriaeth gan Lywodraeth y DU. Yn 2014, cyhoeddodd cyn Ysgrifennydd Cyfiawnder y DU, Chris Grayling, gynlluniau i ddiwygio’r Bil Cyfiawnder Troseddol a Llysoedd i gynyddu’r ddedfryd fwyaf ar gyfer camdriniaeth ar-lein a chynnwys cas o chwe mis i bedair mis ar hugain. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i roi ‘Mynd i’r Afael â Throseddau a Digwyddiadau Casineb: Fframwaith Gweithredu’ ar waith, ac mae esblygiad cyflym y cyfryngau cymdeithasol yn peri heriau sylweddol i bartneriaid ac asiantaethau.

Er gwaethaf y gydnabyddiaeth hon, gall ymarferwyr fod yn anwybodol o natur, cyffredinrwydd a’r adnoddau sydd ar gael i fynd i’r afael â seibergasineb a bwlio ar gyfryngau cymdeithasol. Nod y gynhadledd hon yw mynd i’r afael â’r bwlch hwn mewn gwybodaeth trwy gyfres o brif gyflwyniadau gan arweinwyr proffil uchel yn y maes a thrwy weithdai ymarferol. Nod y gynhadledd hefyd yw defnyddio profiadau’r rhai sy’n bresennol i amlinellu’r rhwystrau presennol ac amlygu atebion posibl er mwyn llunio argymhellion cenedlaethol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd i’r gynhadledd neu gael mwy o wybodaeth amdani, ewch i’r wefan a luniwyd i helpu i hyrwyddo’r digwyddiad.

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig ac mae presenoldeb wedi’i gyfyngu i ddau unigolyn fesul sefydliad. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 11 Medi 2015.