logo

Cynllun benthyciadau TG yn hybu cyfleoedd ar gyfer pobl anabl yng Nghwmbrân

Digital Communities

Cynllun benthyciadau TG yn hybu cyfleoedd ar gyfer pobl anabl yng Nghwmbrân

16/03/2017


Mae Cymunedau Digidol Cymru (CDC) yn cefnogi sefydliadau mewn amrywiaeth o ffyrdd, fel y gall y sefydliadau hynny fynd ymlaen i helpu’r bobl maent yn gweithio â nhw i wella’r ffordd y maent yn defnyddio technolegau digidol.

Un enghraifft ddiweddar oedd ein gwaith gyda Scope Cwmbrân, sef sefydliad sy’n cefnogi pobl anabl â pharlys yr ymennydd a namau corfforol a namau dysgu eraill i fyw bywydau annibynnol.

Roedd Scope Cwmbrân yn arfer darparu gweithgareddau cynhwysiant digidol gyda staff a chwsmeriaid, ond daeth diwedd ar hynny pan ddaeth cyllid blaenorol i ben. O ganlyniad, nid oedd cwsmeriaid Scope yn gallu cael mynediad i gymorth i fynd ar-lein, i sefydlu cyfrifon e-bost, i siopa ar-lein, a dilyn hobïau a diddordebau.

Roedd y sefydliad yn awyddus na fyddai ei gwsmeriaid yn colli’r holl fanteision o fod ar-lein. Bu cyfarfod rhwng CDC a rheolwyr i weld beth y gellid ei wneud i atgyfodi’r gwaith hwn.

Datblygwyd Cynllun Gwella Ymgysylltiad Digidol er mwyn galluogi Scope i barhau i ddarparu cefnogaeth ddigidol i gwsmeriaid. Cafodd argymhellion yn y cynllun eu gweithredu er mwyn galluogi parhad y gweithgarwch cynhwysiant digidol. Yn gyntaf, cyflwynodd Scope gynnig ar gyfer cael benthyg offer yn y tymor byr gan CDC, ac yn dilyn llwyddiant y cynnig, derbyniodd Scope nifer o liniaduron, iPads a llechi Android. Cafodd y rhain eu hategu wrth i nifer o staff rheng flaen a gwirfoddolwyr gwblhau hyfforddiant undydd ‘Cefnogi Pobl i Fynd Ar-lein’ CDC.

Cafodd y ddarpariaeth cynhwysiant digidol a arferai ddigwydd yn Scope Cwmbrân ei golli’n fawr gan gwsmeriaid. Dywedodd Scope, “I rai o’n cwsmeriaid, yn aml, defnyddio TG a bod ar-lein yw’r unig ffordd y mae ganddynt hyder i siopa ac archebu pethau, felly rydym yn awyddus iawn i allu parhau i gynnig y cymorth hwn.”

Mae cael benthyg yr offer TGCh gan CDC wedi galluogi Scope i barhau i helpu cwsmeriaid i wella eu sgiliau a’u hyder digidol. Mae cael benthyg amrywiaeth o ddyfeisiau wedi rhoi’r cyfle i unigolion roi cynnig ar ddefnyddio offer gwahanol, i ddod o hyd i’r offer mwyaf priodol ar eu cyfer. Mae defnyddio’r iPads a’r llechi Android wedi galluogi Scope i lawrlwytho llawer o apiau synhwyraidd na fyddent fel arall wedi gallu’u defnyddio.

Dywedodd Kathleen O’Dwyer, Arweinydd Tîm gyda Scope:
“Roedd yr hyfforddiant gan CDC, a fynychwyd gan sawl aelod o staff a gwirfoddolwyr, yn ddefnyddiol iawn. Roeddem yn gallu rhannu’r wybodaeth a’r sgiliau a ddysgwyd ymhlith ein staff yn ogystal â’n cwsmeriaid.”

“Mae cael benthyg yr offer newydd wedi rhoi cyfle i ni adolygu’r hyn roedd ei angen er mwyn i ni barhau i roi cefnogaeth ddigidol i’n cwsmeriaid.”

“Rydym wedi edrych ar y cyllid sydd ar gael ac wedi siarad â’n grŵp cwsmeriaid yn y Ganolfan ac wedi cytuno mai’r iPad yw’r ddyfais orau i’w phrynu. Rydym wedi gweithio i godi digon o arian i allu prynu offer newydd. Roedd cael benthyg yr offer yn golygu y gallai ein cwsmeriaid roi cynnig ar y mathau gwahanol o offer er mwyn darganfod pa un oedd yn bodloni eu hanghenion unigol orau.”

“Drwy hyn, mae unigolion wedi cael cefnogaeth ar gyfer dewis a datblygu eu ffyrdd o fyw unigol ar gyfer byw bywydau annibynnol, gan gyflawni tasgau megis siopa a bancio, hawlio budd-daliadau ac ymchwilio, er mwyn cael achrediad gyda’r hyfforddiant.”

Mae ‘TP’ yn ddyn yng nghanol ei 40au, sy’n derbyn cefnogaeth gan Scope Cwmbrân, ac ar hyn o bryd mae’n gobeithio symud yn annibynnol i’w gartref ei hun. Mae wedi defnyddio’r offer a fenthyciwyd ac wedi elwa’n fawr ar hynny. Roedd gallu defnyddio’r mathau gwahanol o offer a oedd ar gael yn golygu bod TP a staff yn gallu eistedd mewn mannau tawel o amgylch y Ganolfan a chwilio am waith gwirfoddol. Heb allu defnyddio’r offer, byddai wedi bod yn brofiad llai personol ar y daith y mae TP arni ar hyn o bryd. Dywedodd TP, “Rwy’n edrych ymlaen at fod yn gyfrifol am y pethau rwyf eisiau eu gwneud, ac mae defnyddio’r offer wedi golygu fy mod yn gallu chwilio am bethau i fodloni fy anghenion.”