logo

Dinasyddion Ar-lein a’r Siarter Cynhwysiant Digidol

Digital Communities

Dinasyddion Ar-lein a’r Siarter Cynhwysiant Digidol

15/07/2016


Gan Emily Harper, Cyfarwyddwr Ymchwil a Gweithrediadau, Dinasyddion Ar-lein

Rydym yn sicrhau bod gan ein staff gyfle i ddysgu sgiliau digidol sylfaenol, a’u bod nhw’n manteisio ar y cyfle hwn. Caiff hyn ei gyflawni’n rhannol trwy ddarparu mynediad at y Rhwydwaith Hyrwyddwyr Digidol, llwyfan sy’n ategu sgiliau digidol ar-lein, ac rydym yn annog ein holl staff i gwblhau’r modiwl ‘hanfodion’, a llawer ohonynt yn mynd ymlaen i gwblhau hyfforddiant pellach. Rydym hefyd yn defnyddio Futurelearn i helpu ein staff i ddatblygu eu sgiliau ar-lein/digidol a manteisio ar hyn. Rydym yn rhoi amser i’n staff wneud yr hyfforddiant hwn, a’u cynorthwyo trwy’r Rhwydwaith a’r tîm, os oes angen help arnynt. Mae gennym sianel Slack ar-lein bwrpasol ar gyfer help TG, lle gall y tîm bostio problemau TG a gall pobl eraill helpu i’w datrys.

Fel elusen cynhwysiant digidol, mae egwyddorion cynhwysiant digidol yn cael eu hymgorffori yn ein gweithgareddau o ddydd i ddydd. Rydym yn hyrwyddo’n weithgar hygyrchedd, cynhwysiant a chymorth ar gyfer sgiliau digidol. Mae ein prosiect yng Ngwynedd yn darparu hyrwyddwr digidol symudol a chydlynydd prosiect i gynorthwyo sefydliadau eraill i wella mynediad a sgiliau yn y gymuned leol.

Rydym yn annog a chynorthwyo ein holl staff i fod yn Hyrwyddwyr Digidol, trwy’r Rhwydwaith Hyrwyddwyr Digidol. Yn ddiweddar, gwnaethom greu gwefan gyfeirio leol, http://digitalgwynedd.wales / http://gwyneddddigidol.cymru/, i alluogi sefydliadau i gyfeirio pobl at fynediad i’r rhyngrwyd a lleoedd i gael cymorth. Rydym yn dechrau gweithio gyda Cymunedau Digidol Cymru i hyfforddi staff rheng flaen i amlygu a chyfeirio pobl at sesiynau sgiliau digidol ac yn cynllunio ychydig o hyfforddiant gyda staff llyfrgell Cyngor Gwynedd a thimau budd-daliadau tai. Rydym yn gweithio gyda Chanolfan Cyngor ar Bopeth Gwynedd i gyflwyno sesiynau digidol ochr yn ochr â chyngor ariannol ac wedi hyfforddi 8 o staff y Ganolfan Cyngor ar Bopeth fel hyrwyddwyr digidol.

O ran ymrwymo cymorth ac adnoddau i weithgareddau cynhwysiant digidol i fentrau yng Nghymru, rydym wedi cael ein hariannu ar gyfer rhaglen profi a dysgu 15 mis y Gronfa Loteri Fawr, trwy’r prosiect One Digital, ac rydym ar hyn o bryd yn cynorthwyo Gwynedd Ddigidol, partneriaeth o sefydliadau lleol, i gydlynu a chyflwyno cynhwysiant digidol ledled y sir. Rydym wedi comisiynu a chynhyrchu adroddiad gwaelodlin yn rhoi tystiolaeth o’r boblogaeth sydd wedi cael ei hallgáu’n ddigidol; blaenoriaethau’r partneriaid sy’n gysylltiedig â digidol; yr hyfforddiant a’r cymorth presennol sydd ar gael a’r ffyrdd posibl i wella darpariaeth a mynediad.

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn rhan o Gwynedd Ddigidol, partneriaeth leol yr ydym wedi’i ffurfio yng Ngwynedd gyda’r nod o gynorthwyo sgiliau digidol sylfaenol i ddinasyddion, busnesau a chymunedau; gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd a ddaw yn sgil hyn, lleihau’r risg o allgáu a mynd i’r afael â phroblemau sy’n cyfrannu at dlodi.