logo

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel – dewch ynghyd er mwyn cael gwell Rhyngrwyd!

Digital Communities

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel – dewch ynghyd er mwyn cael gwell Rhyngrwyd!

31/01/2017Bydd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 yn cael ei ddathlu’n fyd-eang ddydd Mawrth 7 Chwefror, a hynny o dan y pennawd ‘Ewch ati i newid pethau: Dewch ynghyd er mwyn cael gwell Rhyngrwyd’.

Wedi’i gydgysylltu yn y DU gan yr UK Safer Internet Centre, bydd y dathliad yn dod â channoedd o sefydliadau ynghyd i helpu i hyrwyddo defnydd diogel, cyfrifol a chadarnhaol o dechnoleg ddigidol ar gyfer plant a phobl ifanc.

Mae Cymunedau Digidol Cymru ymhlith y sefydliadau hynny sy’n cefnogi Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Rydym yn cynnal llond llaw o sesiynau hyfforddi ar hyd a lled Cymru, gan gynnwys gweminar, a hynny ar gyfer y rheiny sy’n gweithio gyda phobl 16-25 oed, i’w helpu i fod yn fwy diogel ar-lein.

Mae ‘Helpu oedolion ifanc i archwilio’r tirlun digidol’ yn sesiwn hyfforddi ½ diwrnod arbennig, sy’n anelu at helpu i rannu arfer gorau, a hynny yn rhan o Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Bydd y sesiwn hon yn cefnogi pobl sy’n gweithio gydag oedolion ifanc (16-25). Bydd y sesiynau’n helpu pobl i:

• Ddysgu meithrin sgiliau digidol pobl ifanc mewn modd hyderus.
• Darganfod adnoddau, apiau a gwefannau y gallwch eu defnyddio i lywio trwy’r byd ar-lein mewn modd cydweithredol, diogel a gofalgar.
• Ennill yr hyder i gefnogi eraill i fynd ar-lein.

Mae ein holl sesiynau yn rhyngweithiol ac yn gyfranogol. Mae’r sesiynau penodol hyn wedi’u hanelu at unrhyw un sy’n gweithio gydag oedolion ifanc. Er enghraifft, Cynghorwyr Gyrfaoedd, Hyfforddwyr Gwaith y Ganolfan Waith, Gweithwyr Ieuenctid, Gweithwyr Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc, staff cymorth mewn colegau, gweithwyr ieuenctid digartref, gweithwyr Ymadawyr Gofal, a gwirfoddolwyr. Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal yn Aberdaugleddau, Bangor, Caerffili, yr Wyddgrug a Phen-y-bont ar Ogwr.

Ar lefel genedlaethol, mae’r UK Safer Internet Centre – partneriaeth o dair elusen flaenllaw: Childnet, y South West Grid for Learning a’r Internet Watch Foundation – yn darparu adnoddau ar gyfer plant, ysgolion a theuluoedd, yn ogystal ag offer ar gyfer cymryd rhan, ar y wefan www.saferinternetday.org.uk.

Yn fyd-eang, mae dros gant o wledydd yn dathlu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Fe’i cydgysylltir gan y rhwydwaith ar y cyd, Insafe/INHOPE, gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd, ynghyd â Chanolfannau cenedlaethol ledled Ewrop Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

Mae’r diwrnod yn cynnig y cyfle i amlygu defnydd cadarnhaol o dechnoleg, ac i archwilio’r rôl yr ydym i gyd yn ei chwarae o ran helpu i greu cymuned ar-lein well, fwy diogel. Mae’n galw ar bobl ifanc, rhieni, gofalwyr, athrawon, gweithwyr cymdeithasol, swyddogion gorfodi’r gyfraith, cwmnïau, llunwyr polisïau, ac eraill, i ddod ynghyd er mwyn helpu i greu gwell Rhyngrwyd.

O ganlyniad i gydweithredu, llwyddodd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2016 i gyrraedd 2.8 miliwn o blant a 2.5 miliwn o rieni!

Gobeithio y byddwch yn ymuno â ni heddiw, ynghyd â chefnogwyr Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ledled y byd, i fynd ati i newid pethau, ac i ddod ynghyd er mwyn cael gwell Rhyngrwyd!

Dilynwch y sgwrs, ac ymunwch â hi ar Twitter, gan ddefnyddio’r hashnod #SID2017.