logo

Dysgwyr anabl yn manteisio ar gynhwysiant digidol

Digital Communities

Dysgwyr anabl yn manteisio ar gynhwysiant digidol

25/08/2017


Gan Mark Smith, Swyddog Marchnata, Cymunedau Digidol Cymru

Ar ddechrau’r haf, ymwelais â Scope yng Nghwmbrân gyda Chynghorydd Cymunedau Digidol Cymru, Angela Jones, er mwyn bwrw golwg ar y ffordd roedd ei chleient wedi bod yn defnyddio offer TG a fenthycwyd iddo gan y prosiect.

Rwyf wedi gweithio ym maes cynhwysiant digidol am bron i ddeng mlynedd ond rwyf o hyd yn cael fy synnu gan yr hyn a welaf e.e, pan welaf sut mae pobl yn goresgyn pob math o rwystrau i wneud mwy ar-lein. Yn sicr, dyma felly yn achos y Scope Cwmbrân.

Gwnaeth Kath O’Dwyer, Arweinydd Tîm yn Scope Cwmbrân, gysylltu â Cymunedau Digidol Cymru (CDC) oherwydd bod cymorth blaenorol a alluogodd ei chwsmeriaid i fynd ar-lein, wedi dod i ben. Darparodd CDC offer ar fenthyg i Kath a’i thîm, a oedd yn cynnwys nifer o liniaduron a thabledi (iPad ac Android).

Bu’r tabledi yn enwedig yn boblogaidd ac roeddent yn hawdd i nifer o’r cwsmeriaid a fynychai Ganolfan Scope Cwmbrân i’w defnyddio oherwydd eu hanableddau. Yn achos Marley, derbyniodd gymorth i ddefnyddio tabled er mwyn iddo ymgysylltu ag apiau synhwyraidd a oedd yn ei symbylu. Roeddent yn apiau a oedd yn gwneud y sgrin yn hynod o liwgar ac roedd un yn benodol yn dirgrynu wrth gyffwrdd ag ef.

Clywais fod Marley wedi ymddiddori yn y gweithgaredd hwn yn fwy na’r rhai eraill y gwnaeth gymryd rhan ynddynt yn y Ganolfan, megis gwaith celf. Iddo ef, dyna beth oedd cynhwysiant digidol.

Dysgais hefyd am lwyddiant arall yno – sef stori Tommy – a ddefnyddiodd yr offer i greu CV ac i ddysgu sgiliau newydd ac fel canlyniad, ef oedd yr aelod cyntaf o wasanaethau dydd y Ganolfan i sicrhau swydd gwirfoddoli. Roedd hyn yn gynnydd aruthrol.

Cefais y cyfle hefyd i gwrdd â nifer o bobl eraill sy’n gwsmeriaid rheolaidd yn Scope Cwmbrân ac roeddent i gyd yn frwdfrydig dros ben am gyfrifiaduron. Roedd un ohonynt yn dilyn cyrsiau i wneud rhagor ar-lein, tra bod un arall wrthi yn ysgrifennu llyfr!

Mae pobl anabl yn llawer llai tebygol o fod ar-lein ac o gael budd o’r we a thechnoleg ddigidol o gymharu ag eraill. Ond gwnaeth y bobl yn Scope Cwmbrân ddangos i’r gwrthwyneb. Roeddent yn anhygoel, yn frwdfrydig mor ysbrydoledig. Nid oedd y dechnoleg yn her iddynt o gwbl ac os oedd problem yn eu hwynebu, roeddent yn barod i’w ddatrys.

Byddwn i yn sicr yn eu hystyried yn esiampl o arfer da o ran helpu pobl anabl i ymgymryd â thechnoleg. I mi, dyma beth y mae cymhwysiant ddigidol – a gwaith Cymunedau Digidol Cymru – yn ei olygu.