logo

Go Compare yw’r 250fed sefydliad i helpu cymru i fynd ar-lein

Digital Communities

Go Compare yw’r 250fed sefydliad i helpu cymru i fynd ar-lein

16/10/2017


Heddiw (12 Hydref) mae Cymunedau Digidol Cymru wedi cyhoeddi mai’r sefydliad cyfarwydd, Go Compare, fydd y 250fed sefydliad i lofnodi Siarter Cynhwysiant Digidol Cymru, gan addo i helpu pobl Cymru i fynd ar-lein, gan ddechrau gyda’i staff a’i gwsmeriaid.

Mae ffigurau o Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016/17 yn dangos nad yw 15% o oedolion yng Nghymru ar-lein. O ganlyniad, maent yn colli cyfleoedd fel arbed arian gyda gwefannau cymharu prisiau megis Go Compare.

Nod y Siarter Cynhwysiant Digidol a ddatblygwyd gan Gymunedau Digidol Cymru, yw hyrwyddo sgiliau digidol sylfaenol drwy ofyn i sefydliadau ymrwymo i chwe addewid gan gynnwys rhoi cyfle i staff a gwirfoddolwyr ddysgu sgiliau digidol, rhannu awgrymiadau o ran arfer gorau a chreu partneriaethau lleol yn eu hardal.

Mae’r Siarter Cynhwysiant Digidol yn ffordd syml i sefydliadau ddangos sut maent yn mynd ati i helpu pobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol i fanteisio ar y rhyngrwyd, yn enwedig pobl hŷn neu bobl sy’n byw gydag anableddau, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol a theuluoedd sy’n byw mewn tlodi.

Mae’r siarter wedi’i datblygu gan Gymunedau Digidol Cymru, sef un o brosiectau Llywodraeth Cymru sy’n helpu pobl i gael mynediad at y rhyngrwyd a’i ddefnyddio, a gaiff ei gyflawni gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Mae Go Compare yn ymuno â llu o sefydliadau eraill sydd wedi llofnodi’r siarter, gan gynnwys BT Cymru, Dŵr Cymru, 12 awdurdod lleol, cymdeithasau tai, elusennau cenedlaethol a sefydliadau cymorth rhanbarthol. Mae’r sefydliadau hyn sydd wedi llofnodi’r siarter hwn bellach yn mynd i’r afael ag allgáu digidol yn y cymunedau lle maent yn gweithredu.

Dywedodd Matthew Crummack, Prif Swyddog Gweithredol Go Compare; “Rydym wrth ein bodd o fod yn rhan o gynllun Cymunedau Digidol Cymru. Mae Cynhwysiant Digidol yn fater pwysig iawn ledled Cymru, ac fel un o frandiau technegol mwyaf y wlad, rydym yn falch o gefnogi’r fenter a helpu ein cymuned i fynd ar-lein.

“Rydym yn byw mewn byd lle mae pobl yn delio fwyfwy â’u materion ariannol ar-lein. P’un a ydynt yn rheoli eu cyfrifon cyfredol, eu biliau ynni neu hyd yn oed yn prynu eu hyswiriant, mae’r mwyafrif helaeth o bobl yn rhyngweithio â’u harian drwy’r rhyngrwyd.

“Er bod hyn wedi grymuso miliynau o bobl ac yn eu galluogi i gymharu yn gyflym ac yn hawdd, mae perygl bod y rheini nad ydynt ar-lein yn talu gormod ac yn cael bargeinion gwael. Mae hyn yn arbennig o wir pan fyddwch yn ystyried bod canghennau banciau lleol yn dod yn fwyfwy prin a bod angen rheoli eich cyfrifon ar-lein er mwyn sicrhau llawer o’r bargeinion gorau.

“Ni ddylai neb gael ei esgeuluso am nad oes ganddo fynediad i’r rhyngrwyd, felly dyna pam rydym ni, fel busnes balch o Gymru, yn cefnogi menter y Llywodraeth Cymru i sicrhau bod cymunedau sydd wedi’u cysylltu’n well, yn llawn.”

Dywedodd Matt Lloyd, Rheolwr Prosiect Cymunedau Digidol Cymru: “Rydym wrth ein bodd bod Go Compare wedi ymrwymo i’r Siarter Cynhwysiant Digidol ac wedi dechrau ymgorffori cynhwysiant digidol yn ei weithgareddau o ddydd i ddydd. Gall bod ar-lein agor y drysau i lawer o gyfleoedd – dod o hyd i waith, arbed arian, dysgu sgiliau newydd a chefnogi ffordd iach o fyw. Rwy’n annog sefydliadau eraill yng Nghymru, p’un a ydynt yn awdurdodau lleol, llyfrgelloedd, ysgolion, elusennau neu fusnesau, i ymrwymo i’r Siarter er mwyn i ni allu gwneud hyd yn oed fwy gyda’n gilydd i gefnogi gweithgareddau cynhwysiant digidol yng Nghymru.”