Gosod y Sylfeini Trwy Gyfryngau Cymdeithasol

29.07.15

Gan Mark Smith, Swyddog Datblygu Cynnwys Digidol

Mae Groundwork Cymru yn sefydliad sy’n datblygu ac yn cyflwyno prosiectau sydd â’r nod o greu cymunedau cynaliadwy. Bu ganddo gyfrifon Facebook a Twitter, yn ogystal â gwefan, ers peth amser, ond roedd y sefydliad yn teimlo nad oedd yn elwa arnynt gymaint ag y dylai. Teimlwyd bod gan y staff wybodaeth gyfyngedig am sut i fanteisio i’r eithaf ar gyfryngau cymdeithasol i gyfathrebu â’r cymunedau y mae’n eu cynorthwyo.

O ganlyniad i staff yn mynychu gweithdai hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru, maent bellach yn cyfathrebu â phobl gan ddefnyddio ystod ehangach o gymwysiadau’r cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Facebook, Twitter, Pinterest a Periscope.

Ymchwiliodd Groundwork Cymru i’r opsiynau i uwchsgilio a gwella eu defnydd o gyfryngau cymdeithasol, a chanfu fod Canolfan Cydweithredol Cymru yn cyflwyno prosiect Cymunedau Digidol Cymru Llywodraeth Cymru. Roeddent yn falch iawn o ddarganfod bod rhan o waith y prosiect yn cynnwys hyfforddi staff ar y rheng flaen mewn mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol.

Wrth gadw hyn mewn cof, trefnodd Groundwork Cymru nifer o weithdai mewnol i alluogi ei staff i hyrwyddo ei raglenni cymunedol, cyfathrebu am ei weithgareddau, a dathlu llwyddiannau ar draws Caerffili a bwrdeistrefi cyfagos trwy’r cyfryngau cymdeithasol.

O ganlyniad i staff yn mynychu gweithdai hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru, maent bellach yn cyfathrebu â phobl gan ddefnyddio ystod ehangach o gymwysiadau’r cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Facebook, Twitter, Pinterest a Periscope. Erbyn hyn, gall Groundwork Cymru gyflwyno ei fuddiolwyr a’r grwpiau cymunedol y mae’n eu cynorthwyo i’r cyfryngau cymdeithasol, er mwyn iddynt eu defnyddio i siarad am eu gweithgareddau a’u cynnydd eu hunain. Galluogi sefydliadau i drosglwyddo gwybodaeth i bobl eraill yw un o brif amcanion hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru.

Un o ganlyniadau cadarnhaol eraill hyfforddiant Groundwork ar gyfathrebu trwy’r cyfryngau cymdeithasol yw eu bod wedi adnabod nifer o Hyrwyddwyr y Cyfryngau, ac wedi sefydlu grŵp marchnata sy’n cynnwys staff ar draws pob rhaglen. Mae’r aelodau staff hyn yn cydweithio’n agos â Chyfarwyddwr Datblygu Busnes a Marchnata’r sefydliad, ynghyd ag uwch reolwyr, er mwyn sicrhau y caiff negeseuon cyson, perthnasol a rheolaidd eu cyhoeddi ar y wefan ac ar eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Os oes gennych ddiddordeb yn yr hyfforddiant i staff rheng flaen a ddarperir gan Cymunedau Digidol Cymru, cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.