logo

Grymuso newid drwy hyfforddiant digidol

Digital Communities

Grymuso newid drwy hyfforddiant digidol

22/06/2017


Gan Linzi Jones, Rheolwr Codi Arian a Datblygu Digidol, CAIS

Rwy’n gweithio i CAIS, elusen sy’n grymuso unigolion i wneud newidiadau cadarnhaol i’w bywydau. Rydym yn helpu pobl sy’n wynebu problemau gyda dibyniaeth, iechyd meddwl, datblygiad personol a chyflogaeth – yn ogystal â chynnig cymorth a gwybodaeth i’w teuluoedd a’u ffrindiau. Mae ein casgliad eang o wasanaethau’n cynnwys triniaeth ac adsefydlu preswyl, cwnsela, mentora cymheiriaid, helpu pobl yn eu cartrefi, gan gynorthwyo pobl i ddychwelyd i waith neu addysg, gwaith grŵp ac ymyriadau ysgogiadol eraill.

Yn ystod 2015-2016, fe wnes i dreialu rhaglen gyflawni ddigidol o fewn ein gwasanaeth Newid Cam/Change Step i gyn-filwyr, un o 60 o brosiectau mae CAIS yn eu cynnig. Roedd gwaith ymgysylltu a rhyngweithio gyda chyn-filwyr yn gweithio’n dda yn ei fformat gwreiddiol, fodd bynnag, roeddwn i eisiau gwella’r broses o dargedu, ymgysylltu a darparu gwasanaethau i deuluoedd ein cyn-filwr. I wneud hyn, fe wnes weithio mewn partneriaeth â Cymunedau Digidol Cymru, fel y gallem gynnal
‘Sesiynau Galw Heibio Digidol’ i ddefnyddwyr gwasanaethau ledled Cymru gyfan.

Yn ystod y cyfnod hwn, roedd gen i gymaint o syniadau ar gyfer datblygu ein hagenda ddigidol ar draws CAIS i gyd, fodd bynnag, o brofiad yn ein prosiect Newid Cam, dysgais mai’r rhwystr mwyaf i wella’n hygyrchedd, atgyfeiriadau, gwaith cyfarwyddo, cyngor a chymorth i gleientiaid, oedd hyder a sgiliau ar-lein amrywiol ein staff. Heb oresgyn eu hofnau a rhwystrau i ymgysylltu ar-lein, sut allem ni gefnogi’n defnyddwyr gwasanaethau’n llawn mewn byd digidol sy’n prysur ddatblygu?

Fy ngham nesaf oedd ysgrifennu cyrsiau arbennig ar gyfer pob prosiect unigol yn CAIS. Nid oes angen i’n staff a’n gwirfoddolwyr wybod popeth am raglenni digidol, ond roeddwn yn awyddus i sicrhau eu bod yn magu hyder wrth ddefnyddio rhaglenni penodol a fydd yn gwella eu gwaith, arbed arian i CAIS a galluogi pawb i weithio’n fwy clyfar. Mewn cydweithrediad â Cymunedau Digidol Cymru, crëwyd cynllun datblygu digidol gyda’r nod o ddefnyddio dull ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr’ drwy ein hadran hyfforddiant, ac ar gyfer hyn, roedd angen ymrwymiad y staff arnom.

Fe wnes roi hyfforddiant cynhwysiant digidol i staff rheoli CAIS ganol mis Mai 2017, a oedd yn fodd i ddangos hyd a lled y bwlch sgiliau ymhlith staff a gwirfoddolwyr, a sut gall hyn effeithio ar eu bywyd personol a’u bywyd gwaith. Yna fe wnes rannu gwybodaeth am effaith allgáu digidol ar ddefnyddwyr ein gwasanaethau, a sut gallem ni yn CAIS fabwysiadu ac addasu ein harferion gwaith i gynnwys ymgysylltiad digidol, er lles pawb. Rwy’n hynod falch o weld brwdfrydedd ein tîm rheoli ac mae llawer o syniadau datblygu mawr wedi’u rhoi ar waith o ganlyniad i’r sesiwn.

Gydag offer ar fenthyg gan Cymunedau Digidol Cymru am chwe mis pellach, mae pethau’n mynd rhagddynt yn dda i sicrhau darpariaeth ddigidol ar gyfer CAIS drwyddo draw. Mae gweld sut mae’n datblygu’n gyffrous iawn! Erbyn hyn mae gennym nifer o staff sy’n dilyn cwrs Ymarferydd Digidol City & Guilds. Yn y cyfamser, rwy’n trefnu mwy o ddosbarthiadau cynhwysiant digidol ar gyfer nifer o’n gwasanaethau, er mwyn sicrhau fy mod yn cyflwyno’r sesiynau addysgu ar y lefel gywir ar gyfer cleientiaid pob gwasanaeth. Rwyf wrthi’n ysgrifennu cyrsiau hyfforddi pwrpasol ar gyfer pob un o brosiectau CAIS, a byddant yn mynd trwy broses achredu drwy Agored. Cânt eu cyflwyno gan Hyfforddwyr CAIS i staff a gwirfoddolwyr. Bydd hyn yn cynnwys achrediad ‘hyfforddi’r hyfforddwr’ fel y gall ein staff a’n gwirfoddolwyr raeadru eu gwybodaeth i’w defnyddwyr gwasanaethau wedyn, yn ogystal â’u galluogi i weithio’n fwy craff a chynnig arbedion effeithlonrwydd i CAIS. Byddaf yn ysgrifennu modiwlau sy’n addas ar gyfer trigolion ein hunedau dadwenwyno ac ailsefydlu hefyd.

Bydd y rhain yn canolbwyntio ar hunangymorth a chyfeirio pobl at wefannau priodol, yn ogystal â hyfforddiant ar gael gafael ar gyrsiau e-ddysgu achrededig allanol, rhaglenni rheoli arian, gweithgareddau FitBit, maeth ac adnoddau cyfathrebu megis Skype, Messenger a WhatsApp.

Mae myfyrwyr yn Llandrillo wedi creu canllawiau ffilm yn ddiweddar i ni eu defnyddio yn ein sesiynau hyfforddi, er budd staff, gwirfoddolwyr a defnyddwyr gwasanaethau drwy ein hadran hyfforddiant. Byddant yn cael eu hychwanegu at ein rhaglen MyCAIS, sydd wedi’i chreu ar gyfer ein defnyddwyr gwasanaethau ac mae canllaw hyfforddi ar gyfer yr ap yn cael ei ddatblygu.

Y nod ar gyfer CAIS yw darparu ymyriadau, therapïau ac ymgynghoriadau un-i-un, trafodaethau cymorth grŵp a sesiynau fforwm, therapi fideo/rhyngweithiol a thiwtorialau hyfforddiant, grwpiau gwaith hunangymorth, siaradwyr gwadd o asiantaethau allanol a gweithgareddau gweinyddu defnyddwyr gwasanaethau – i gyd drwy blatfformau digidol. Rydym am sicrhau bod ein gwasanaethau’n fwy hygyrch a chynhwysfawr i bob defnyddiwr gwasanaethau posibl, defnyddwyr cyfredol a rhai’r dyfodol drwy ddod yn gwbl ddigidol gynhwysol.

Mae sgiliau digidol sylfaenol yn cynnig drws agored yn llythrennol, i fyd sydd i lawer o’n defnyddwyr gwasanaethau yn hynod frawychus! Roeddem am eu helpu i lywio’u ffordd drwy adnoddau digidol mewn ffordd sy’n briodol iddyn nhw, gan eu galluogi i ddarganfod ffyrdd o berchnogi eu hadferiad neu ragolygon, gofalu am eu lles eu hunain a gwella’u cyfle i gael dyfodol iachach, iddyn nhw eu hunain a’u teuluoedd.

I unrhyw sefydliad sy’n ystyried hyfforddiant digidol, boed hynny i staff, gwirfoddolwyr neu ddefnyddwyr gwasanaethau, byddwn yn cynnig y cyngor hwn – ei gadw’n berthnasol, ei gadw’n syml, ei annog yn eich sefydliad cyfan, a chwilio bob amser am ‘y bachyn’ a fydd yn cymell defnyddwyr newydd ar-lein i barhau i roi cynnig arni, dal ati i archwilio a’i fabwysiadu fel rhan o’u harferion bob dydd. Pob lwc.