logo

Gweithio mewn partneriaeth yn Cymunedau Digidol Cymru

Digital Communities

Gweithio mewn partneriaeth yn Cymunedau Digidol Cymru

16/06/2017


Fel rhan o’u gwaith, mae Cynghorwyr Cymunedau Digidol Cymru (CDC) yn trefnu ac yn cynnal cyfarfodydd Partneriaeth Ddigidol rheolaidd ym mhob sir. Mae partneriaethau’n cynnwys sefydliadau sy’n darparu cymorth ar ryw ffurf i ddefnyddwyr gwasanaeth drwy staff rheng flaen a gwirfoddolwyr, ac maent yn cynnwys llyfrgelloedd, Canolfannau Byd Gwaith, cymdeithasau tai, Cymunedau yn Gyntaf, Cyngor Ar Bopeth, elusennau, grwpiau cymunedol lleol bach ac ati.

Nod y cyfarfod yw pennu’r gwaith cynhwysiant digidol a wneir gan bob un o’r partneriaid, rhannu arfer gorau, nodi bylchau mewn darpariaeth, sgiliau ac adnoddau, a chwilio am atebion er mwyn diwallu anghenion penodol gan sefydliadau/asiantaethau a’u defnyddwyr gwasanaeth fel ei gilydd.

Mae’r cyfarfodydd yn aml yn llwyddiannus iawn, gyda materion cyffredin yn cael eu codi ac atebion ar y cyd yn cael eu canfod yn y grwpiau. Yn y misoedd diwethaf, cynhaliwyd cyfarfod Partneriaeth Drawsffiniol (ar ben digwyddiadau rheolaidd). Nodwyd bod nifer o sefydliadau “Haen Uchaf” yng Nghonwy a Sir Ddinbych yn gweithio ledled y ddwy sir a bod cyfle i geisio cael gwared ar rai o’r “rhwystrau sirol” drwy gynnal y cyfarfod trawsffiniol.

Roedd y cyfarfod yn hynod lwyddiannus, gyda sefydliadau allweddol o Gonwy a Sir Ddinbych yn bresennol. Cafwyd sgwrs gadarnhaol a bywiog, gyda phawb a oedd yn bresennol yn cytuno bod y cyfarfod yn fuddiol.

Yn ystod y cyfarfod, nododd Swyddog Digidol Tai Gogledd Cymru fod ganddynt gyfarpar benthyg Cymunedau Digidol Cymru nad oedd y cyfan ohono’n cael ei ddefnyddio (oherwydd eu bod wedi prynu offer yn ddiweddar). Cynigiwyd y cyfarpar i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy (CGGC), yr oedd angen cyfrifiaduron ychwanegol arnynt er mwyn cynnal sesiynau cymunedol. Trosglwyddwyd y benthyciad cyfarpar ac aeth CGGC â’r offer sydd bellach yn cael eu defnyddio’n weithredol. Dyma un enghraifft yn unig o sut gall y dull partneriaeth hwn weithio.