logo

Gwirfoddoli digidol yn hanfodol i ragolygon gyrfaol ym marn Kelly

Digital Communities

Gwirfoddoli digidol yn hanfodol i ragolygon gyrfaol ym marn Kelly

08/06/2016

Gan Kelly Morris, Gwirfoddolwr Digidol

Kelly Morris

Rwyf wedi bod yn wirfoddolwr digidol ers mis Tachwedd 2012 ac rwyf wedi ymroi dros 950 o oriau gwirfoddoli. Awgrymodd fy nghynghorydd rhaglen waith y dylwn wneud defnydd da o’m sgiliau TG ardderchog a’u pasio nhw ymlaen i aelodau o’r gymuned sydd wedi cael eu hallgáu’n ddigidol. Cefais fy nghyflwyno i’r tîm yn Dewch Ar-lein Caerffili.

Ers ymuno â’r tîm, rwyf wedi helpu pobl o bob math o gefndiroedd gwahanol (o’r di-waith i bobl hŷn) i elwa ar y buddion niferus o fod ar-lein. Rwyf wedi arwain yn annibynnol sesiynau ‘First Click’ i ddechreuwyr mewn nifer o leoliadau ac wedi cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau hyrwyddo, fel diwrnodau hwyl i’r teulu. Ers lansio Dydd Gwener Digidol ym mis Rhagfyr 2012, rwyf wedi helpu llawer o bobl sydd wedi cael eu hallgáu’n ddigidol, ac roedd y mwyafrif o’r rheiny yn geiswyr gwaith. Mae gweld cynnydd y bobl a oedd ag ofn troi cyfrifiadur ymlaen i ddechrau yn atodi CV i neges e-bost yn werth chweil. Mae llawer wedi dod yn ôl i’r sesiynau i ddiolch i mi.

Caiff y sesiynau Dydd Gwener Digidol eu cynnal mewn llyfrgelloedd lleol ar draws bwrdeistref Caerffili. Mae holl staff y llyfrgelloedd wedi bod yn eithriadol o gefnogol o’r prosiect hwn ac maent bob amser yn cyfeirio pobl at y tîm Dydd Gwener Digidol os nad ydynt yn gallu helpu, a bob amser yn argymell pobl i ddod i’n gweld ni os oes ganddynt broblemau. Mae’r cymorth yr wyf wedi’i dderbyn gan Dewch Ar-lein Caerffili wedi bod yn wych ac maent bob amser yn gofyn a ydw i’n iawn neu a oes angen mwy o help arnaf.

Mae’r holl brofiad o wirfoddoli wedi bod yn amhrisiadwy. Yn ogystal â gweld pobl yn gwella eu sgiliau digidol, mae gwirfoddoli hefyd wedi rhoi’r hyder yn ôl i mi yr oeddwn wedi’i golli. Credaf fod gwirfoddoli wedi cynyddu fy rhagolygon gyrfaol yn fawr, gan ei fod yn rhoi llawer o sgiliau trosglwyddadwy i chi.