logo

Gwirfoddoli’n ddigidol yn ‘newid byd’ Roland

Digital Communities

Gwirfoddoli’n ddigidol yn ‘newid byd’ Roland

05/06/2017


Yn wreiddiol o Fryste, mae Roland Poole yn byw yn ardal Cwmtyleri ym Mlaenau Gwent. Fodd bynnag, yn sgil ei gysylltiadau lleol a’r cymorth mae wedi’i dderbyn yn ardal Bwrdeistref Caerffili, mae wedi dod yn rhan bwysig o Dîm Cynhwysiant Digidol Cymunedau yn Gyntaf Caerffili fel gwirfoddolwr. Mae hyn wedi bod o fudd mawr i’w hunanhyder ac wedi rhoi cyfle i Roland fod yn fwy cadarnhaol am ei iechyd meddwl.

Cyn hyn, bu Roland yn gweithio ym maes gwerthu ac roedd ganddo ei fusnes ei hun. Mae’n hyddysg iawn gyda gradd MSc mewn Cyfrifiadureg a diddordeb mawr mewn technoleg gwybodaeth. Mae gan Roland nifer o gyflyrau iechyd corfforol a meddyliol sydd wedi amharu ar ei hyder a’i ynysu o’r gymuned yn y gorffennol. Mae’r cyflyrau hyn yn cynnwys problemau cateract, anhwylderau imiwnedd ac anhwylder deubegynol.

Atgyfeirio i Cymunedau yn Gyntaf

Pan ddatblygodd symptomau iechyd meddwl Roland i fod yn acíwt iawn derbyniodd gymorth gan Ysbyty Ystrad Fawr yn Ystrad Mynach, ac fe’i hatgyfeiriwyd i brosiect Men’s Den yn Abertyleri lle cafodd gymorth gan un arall oedd yn rhan o’r prosiect, John Parker. Cyn cymryd rhan yn y sesiynau roedd Roland yn ynysig iawn ac roedd ei safonau personol wedi gostwng. Rhoddodd y prosiect arbennig hwn gyfle i Roland dreulio amser mewn amgylchedd diogel lle gallai ymlacio, chwarae chwaraeon a rhannu profiadau gyda dynion eraill. Mae Roland yn credu ei fod wedi bod yn brofiad cadarnhaol iawn gan ei fod wedi rhoi cyfle iddo ddianc rhag ei unigrwydd, mynd allan o’i gartref a siarad â phobl eraill – yn y bôn, rhoddodd y sesiynau hyn y teimlad iddo ‘fod bywyd yn werth ei fyw o hyd’ ac mae’n parhau i fynd i’r sesiynau hyd heddiw.

Wrth i Roland ddechrau gweld ei hun yn gwella awgrymodd John y dylai ystyried gwirfoddoli gyda Phrosiect Dydd Gwener Digidol gan fod ganddo gefndir ym maes TG, ac y byddai hyn yn gyfle nid yn unig i drosglwyddo ei sgiliau a’i brofiad, ond i wella ei hyder ymhellach hefyd.

Gwirfoddoli gyda Dydd Gwener Digidol

Cam cyntaf Roland tuag at wirfoddoli oedd cyfarfod cydgysylltydd prosiectau cynhwysiant digidol Cymunedau yn Gyntaf Caerffili, Matthew Bevan. Yn ystod y cyfarfod cyntaf roedd Roland yn onest ac agored am ei brofiadau a’i fod yn betrusgar am ymdrin â’r cyhoedd ar hyn o bryd. Fodd bynnag, gwelodd Matthew sgiliau a phrofiad Roland a chytuno y byddai’n ased mawr i’r prosiect, cyn belled ei fod yn derbyn cymorth ac yn cael ei gyflwyno i’r sesiynau gan Swyddog Cynhwysiant Digidol Cymunedau yn Gyntaf, Cerian Thomas.

Roedd Roland yn ddiolchgar iawn am y cymorth a gafodd gan Cerian, oedd yn ddefnyddiol ond eto’n sensitif ac yn osgoi ei fychanu. Cyn hir roedd hyder Roland wedi gwella’n sylweddol ac roedd yn gallu cynorthwyo cyfranogwyr gyda llai o oruchwyliaeth.

Mae Roland yn credu bod gwirfoddoli gyda Dydd Gwener Digidol yn her, sydd o fudd iddo ac mae’n gweld y cyfan yn ysgogol a diddorol. Ond mae hefyd yn teimlo bod y cyfle yn cael ei ddarparu ar y cyflymder a’r lefel straen briodol i’w anghenion personol ef.

Ar ddiwrnod arferol mae Roland yn cyfarfod y tîm tua 10am ac yn cynorthwyo grŵp rheolaidd o bobl sydd â diddordeb mewn ymchwilio i’w hachau. Mae ganddo gleientiaid rheolaidd hefyd yn cynnwys hen wraig sydd angen cymorth i weld lluniau ar-lein o deithiau tramor y bu arnynt dros y blynyddoedd. Enghraifft arall ohono’n cynorthwyo cleientiaid oedd helpu gwraig i gyfathrebu ar-lein gyda’i chwaer. Roedd y wraig arbennig hon yn derbyn negeseuon e-bost yn aml gan ei chwaer ond yn methu ysgrifennu ati hi oherwydd diffyg sgiliau. O ganlyniad i’r cymorth mae wedi’i gael gan Roland mae wedi gwella ei sgiliau defnyddio e-bost ac yn cysylltu’n rheolaidd â’i chwaer. Mae Roland hefyd wedi cynorthwyo llawer o bobl hefyd sy’n cael problemau gyda’u cyfrifiaduron a’u llechi ac mae’n mwynhau amrywiaeth y gwaith.

Wrth sôn am ei amser yn gwirfoddoli dywed Roland
‘Dwi wedi mwynhau gwirfoddoli gyda Dydd Gwener Digidol yn fawr ac mae wedi gwella fy hyder yn aruthrol. Ar ôl dioddef o iselder am flynyddoedd mae wedi fy nghael i allan o’r tŷ, nôl i siarad gyda pobl ac wedi gwella fy ysbryd yn fawr. Cyn hyn roedd fy nghyflwr yn rhwystr mawr i mi, ond mae’r cyfle wedi bod yn gymorth gwirioneddol. Dwi’n teimlo bod bywyd yn werth ei fyw nawr.’

Manteision amlwg

Mae’r cyfle i wirfoddoli gyda’r tîm wedi bod yn llwyddiant mawr i Roland ac wedi’i helpu i wella ei iechyd meddwl. Mae ei amynedd wrth ymdrin â’r cyhoedd wedi gwella, sy’n dystiolaeth bellach o’i sgiliau cymdeithasol gwell gan nad yw llawer o’r cyfranogwyr yn deall fawr ddim am gyfrifiaduron, os o gwbl. Yn ystod ei amser yn y prosiect mae Roland wedi datblygu dull o gefnogi lle mae’n dysgu pobl sut i ddatrys problemau TG yn hytrach na gwneud hynny drostynt, sydd wedi’i wneud yn aelod poblogaidd o’r tîm.

O ganlyniad i’r gwirfoddoli mae Roland wedi gweld manteision pendant i’w iechyd hefyd ac yn teimlo’n fwy ystyriol. Cyn hyn roedd Roland yn teimlo fod y byd yn ei erbyn, ond nawr mae’n teimlo’n dawelach ei fyd ac yn chwilio am strategaethau ymdopi ar gyfer y problemau mae’n eu hwynebu.

Nid yw wedi bod angen cymorth brys gan yr ysbyty ers dros flwyddyn – roedd yn arfer cael cymorth rheolaidd cyn hynny – ac mae’n priodoli hyn yn rhannol i’r amser mae’n ei dreulio gyda Cymunedau yn Gyntaf a’r cyfle i ddatblygu dulliau newydd o fynd i’r afael â phroblemau. Mae ganddo fwy o falchder ynddo’i hun, mae’n cymysgu mwy â phobl eraill ac yn dechrau teimlo’n hapusach yn ei fywyd bob dydd.