logo

Gwirfoddolwyr Caerdydd yn newid bywydau pobl ar-lein

Digital Communities

Gwirfoddolwyr Caerdydd yn newid bywydau pobl ar-lein

02/06/2017


Gan Tony Wakeham, Cydgysylltydd Gwirfoddolwyr, Y Gwasanaeth i Mewn i Waith, Cyngor Dinas Caerdydd

Mae’r angen i bobl i fynd ar-lein, boed i siopa neu i ymgeisio am swyddi a/neu fudd-daliadau, wedi cynyddu’n aruthrol dros y blynyddoedd diwethaf. Er enghraifft, fel arwydd o fyd sy’n prysur newid, does ond rhaid i chi feddwl am fanciau sydd wedi cau a bod llai yn defnyddio llyfrau sieciau i sylweddoli bod llawer ohonom yn bancio ar-lein. Wrth gwrs mae hyn yn creu problemau i lawer yn ein cymdeithas. Efallai nad oes ganddynt gyfrifiadur neu fand eang ac felly maent wedi’u cyfyngu rhag defnyddio rhywbeth sy’n dod yn rhan hanfodol o fywyd bob dydd. Felly, lle all pobl gael cymorth i gael eu cynnwys yn ddigidol?

Mae Hybs Dinas Caerdydd yn helpu a chefnogi’r bobl hynny sy’n wynebu’r mathau hyn o rwystrau, drwy ddarparu mynediad i’r rhyngrwyd a gwasanaethau eraill iddynt. Mae galw mawr wedi bod am y gwasanaethau hyn ac mae cymorth gwirfoddolwyr wedi bod yn amhrisiadwy o ran cynnal lefel y gwasanaeth y mae cwsmeriaid ei angen ac yn ei ddisgwyl. Mae ein gwirfoddolwyr yn cael hyfforddiant sefydlu cyn iddynt ddechrau helpu ein hamrywiaeth eang o gleientiaid gyda’u hymholiadau. Mae ein gwirfoddolwyr yn helpu ein cleientiaid i ymgeisio am waith a budd-daliadau ar-lein yn ogystal â’u helpu gyda phethau fel cyfnewid cartrefi. Cofiwch fod cleientiaid yn dod o bob cwr o’r byd ac na fydd llawer ohonynt yn siarad Saesneg yn rhugl. Er mwyn ymateb i hyn mae llawer o’n gwirfoddolwyr yn dod o wahanol rannau o’r byd ac yn gwella ein gwasanaeth gyda’u sgiliau ieithyddol amrywiol, sydd eto’n gwella’r gwasanaeth ac yn chwalu rhwystrau.

Felly pam mae ein gwirfoddolwyr yn gwirfoddoli? Wel, mae’r rhan fwyaf yn gwneud i wella eu sgiliau a’u hyder er mwyn dychwelyd i weithio. Hefyd, drwy wirfoddoli, maent yn gwybod y byddant yn gwella’u CV ac yn gallu cael geirda gan adran berthnasol y cyngor.

Dwi’n credu mai dyma pam mae gwirfoddoli’n llwyddo cystal. Drwy gefnogi ein cleientiaid, mae’n gwirfoddolwyr yn cefnogi a gwella eu sgiliau eu hunain, gan eu galluogi i symud ymlaen yn eu bywydau.