logo

Gwirfoddolwyr Tech Angels yn helpu dysgwyr hŷn yng ngogledd Cymru

Digital Communities

Gwirfoddolwyr Tech Angels yn helpu dysgwyr hŷn yng ngogledd Cymru

13/06/2017


Mae Tech Angels yn bartneriaeth a gwasanaeth newydd sbon a lansiwyd gan y Gwasanaeth Brenhinol Gwirfoddol a Phrifysgol Bangor yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Mae Tech Angels yn helpu pobl hŷn ag unrhyw broblemau technegol (ffonau, cyfrifiaduron, llechi, setiau teledu) trwy ddarparu cymorth personoledig yng nghartref yr unigolyn hŷn. Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi hyfforddi a chymhwyso’r gwirfoddolwyr fel Hyrwyddwyr Digidol. Yr unig dâl a godir ar gyfer y gwasanaeth yw treuliau’r gwirfoddolwr, OS bydd unrhyw dreuliau.

Dyma sut y gwnaeth un o wirfoddolwyr Tech Angel, Claire, gynorthwyo cleient:
“Roedd gan Norman lechen, ond nid oedd yn siwr sut oedd defnyddio Facebook yn iawn, na sut i reoli hysbysiadau ar y llechen. Treuliom ychydig o amser yn ymarfer glanhau’r hysbysiadau ac yn edrych ar rannau amrywiol o Facebook, Messenger yn arbennig, a gwneud galwadau fideo i aelodau o’i deulu. Dangosais i Norman sut i ddefnyddio’r camera, yna tynnom lun a’i lanlwytho i Facebook.

Roedd hyn yn rhywbeth yr oedd eisiau ei wneud ers amser, ond nid oedd yn gwybod sut. Roedd yn awr gynhyrchiol iawn, a gadewais Norman gyda hyder newydd i archwilio’r lechen ymhellach. Cytunom i gyfarfod eto wythnos yn ddiweddarach ar gyfer sesiwn ddilynol ac i ateb unrhyw ymholiadau eraill a allai fod ganddo. Roedd yn foddhaol a gwerth chweil iawn gallu helpu Norman, ac roedd yr adborth oddi wrth Norman yn gadarnhaol iawn.”

Dywedodd Norman, “Dysgais fwy heddiw nag ers i fi gael y llechen. Byddwn i’n bendant yn defnyddio’r gwasanaeth eto.”

Dywedodd Colin, cleient arall Tech Angels, “Fe wnaeth yr ymweliad fy helpu i ddatrys problem yr oedd gen i gyda’m ffôn ers dros 2 flynedd. Diolch.”

Os hoffech drefnu ymweliad gan wirfoddolwr Tech Angel, ffoniwch swyddfa’r Gwasanaeth Brenhinol Gwirfoddol ar 01248 661915.