Hyfforddiant i Tai Pennaf yn Benigamp!

10.09.15

Gan Mark Smith, Swyddog Datblygu Cynnwys Digidol

Mae staff o Grŵp Tai Pennaf wedi’u hyfforddi i gynorthwyo pobl eraill i fynd ar-lein a manteisio i’r eithaf ar dechnoleg ddigidol. Mae’r staff, o Dîm Gwasanaethau Tenantiaeth Cymdeithas Tai Clwyd Alyn yn bennaf, sy’n aelod o Grŵp Pennaf, wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant a ddarparwyd gan Cymunedau Digidol Cymru, sy’n cael ei gynnal gan Ganolfan Cydweithredol Cymru fel rhan o fenter Cynhwysiant Digidol Llywodraeth Cymru.

Mae’r hyfforddiant yn helpu aelodau staff i gynorthwyo cleientiaid, cwsmeriaid a phreswylwyr/tenantiaid/defnyddwyr gwasanaethau i fanteisio ar wasanaethau ar-lein sylfaenol yn hyderus, i wybod ble i ddod o hyd i ystod o adnoddau i helpu pobl i fynd ar-lein, a deall pam y mae cynhwysiant digidol yn bwysig. Mae’r staff yn cydweithio â phreswylwyr Cymdeithas Tai Clwyd Alyn ledled gogledd a chanolbarth Cymru, gan gynnwys ardaloedd Wrecsam a Sir y Fflint.

Darparwyd yr hyfforddiant gan Sioned Wyn Williams, sef Hyfforddwr Ymarferwyr Cynhwysiant Digidol Gogledd Cymru gyda Cymunedau Digidol Cymru, ac fe’i lluniwyd yn benodol ar gyfer Tai Pennaf gyda mewnbwn gan Ymgynghorydd Budd-daliadau Lles a Dyled Clwyd Alyn, Chris Bailey. “Hoffem ddiolch i Sioned a Chris am ein helpu yn ein hymrwymiad i hyfforddi Hyrwyddwyr Digidol ar gyfer y dyfodol. Mae Cynhwysiant Digidol yn rhan allweddol o ymrwymiad y grŵp i gwsmeriaid, ac roedd yr hyfforddiant hwn yn gam tuag at ein helpu i helpu pobl eraill yn y dyfodol,” dywedodd y Swyddog Datblygu Cymunedol, Louise Blackwell.

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn darparu hyfforddiant i sefydliadau sy’n gweithio gyda grwpiau sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol, yn enwedig pobl hŷn, pobl ag anableddau, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol a theuluoedd mewn tlodi. Yn benodol, gallwn hyfforddi staff rheng flaen a gwirfoddolwyr (er enghraifft cynghorwyr cwsmeriaid, swyddogion cymorth tenantiaid, llyfrgellwyr) er mwyn iddynt allu dangos i bobl yn hyderus sut i ddefnyddio technoleg.