logo

Hyfforddiant yn cychwyn pennod newydd i staff llyfrgelloedd Blaenau Gwent

Digital Communities

Hyfforddiant yn cychwyn pennod newydd i staff llyfrgelloedd Blaenau Gwent

09/09/2016


Dros y blynyddoedd diwethaf, mae llyfrgelloedd wedi newid y tu hwnt i adnabyddiaeth, gyda chyflwyno cyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd yn un datblygiad mawr. Mae mwy o bobl yn ymweld â llyfrgelloedd i ddefnyddio cyfrifiaduron a mynd ar-lein. Fodd bynnag, nid yw holl staff llyfrgelloedd a phobl sy’n helpu mewn llyfrgelloedd yn wirfoddol yn meddu ar y sgiliau na’r hyder i helpu rhywun i fynd ar-lein.

Yn ddiweddar, mae Cymunedau Digidol Cymru (CDC) wedi gweithio gydag Aneurin Leisure Trust, sy’n cyflwyno gwasanaethau dysgu, diwylliannol a hamdden ar draws Blaenau Gwent. Daw’r chwe llyfrgell ym Mlaenau Gwent o dan nawdd yr Ymddiriedolaeth ac maent wedi’u lleoli yn Abertyleri, y Blaenau, Brynmawr, Cwm, Glynebwy a Thredegar.

Cyflwynom sesiwn hyfforddi fer i gyfuniad o staff llinell flaen a gwirfoddolwyr – deg i gyd – sydd rhyngddynt yn gweithio ar draws y chwe llyfrgell ym Mlaenau Gwent. Fe wnaeth y sesiwn hanner diwrnod a gyflwynwyd gan un o Hyfforddwyr Ymarferwyr Cynhwysiant Digidol CDC ganolbwyntio ar dri phrif faes – ‘Defnyddio’r we/apiau i gefnogi iechyd a lles’, ‘Arbed arian – awgrymiadau ac adnoddau’ a ‘Cyflwyniad i Wasanaethau E-Lywodraeth’.

Fel llofnodwyr Siarter Cynhwysiant Digidol CDC, mae’r llyfrgelloedd ym Mlaenau Gwent yn chwarae rôl allweddol yn rhoi cymorth i’r bobl nad ydynt ar-lein. Dywed Aneurin Leisure Trust fod mwy o bobl yn ymweld â’r llyfrgell i ddefnyddio’r cyfrifiaduron nag i fenthyg llyfrau, ac mae’r galw o ran pobl sydd angen cymorth i fynd ar-lein yn parhau i dyfu. Felly, mae’n hanfodol bod gan y staff llinell flaen a’r gwirfoddolwyr y sgiliau a’r wybodaeth i gyflwyno’r cymorth hwn yn effeithiol.

Fe wnaeth adran ‘arbed arian ar-lein’ yr hyfforddiant helpu i ddod â chynhwysiant digidol ac ariannol ynghyd, gan edrych ar safleoedd cymharu prisiau, bancio ar-lein, undebau credyd, gwefan Money Made Clear Wales a thalebau ar-lein – bob un ohonynt yn adnoddau a allai fod yn ddefnyddiol mewn cymuned sy’n dioddef lefelau cymharol uchel o dlodi, ac sy’n hynod berthnasol i bobl o ddydd i ddydd.

Meddai Tracy Jones, Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell: “Mae’n bwysig iawn gallu parhau i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ein staff a’n gwirfoddolwyr i’w galluogi i gefnogi ein cwsmeriaid, sy’n gofyn am ein help gyda defnyddio technoleg. Roedd y cynnig hyfforddiant gan CDC yn golygu’n bod ni’n gallu addasu’r sesiynau i ganolbwyntio ar bynciau penodol, wedi’u dewis gan y staff a’r gwirfoddolwyr, a fyddai’n helpu i fodloni gofynion amrywiol cwsmeriaid. Mae hyn yn allweddol, gan fod nifer y bobl sy’n dod i’r llyfrgelloedd ar draws Blaenau Gwent yn chwilio am gymorth yn parhau i gynyddu, tuedd sy’n debygol o barhau wrth i fwy a mwy o wasanaethau symud ar-lein.

Rydym yn ffodus iawn i gael grŵp o wirfoddolwyr ymroddedig sy’n cynorthwyo cwsmeriaid yn rheolaidd, gan ychwanegu capasiti y mae angen mawr amdano, yn enwedig mewn llyfrgelloedd â bach iawn o staff. Maent wedi helpu nifer dirifedi o bobl sy’n chwilio am swyddi i wneud pen a chynffon o’r system chwilio gymhleth ac ysgrifennu CVs a cheisiadau am swyddi. Cafodd cyfraniad dau ohonynt ei gydnabod pan gyflwynodd Uchel Siryf Gwent wobr iddynt am “Y gwirfoddolwyr sy’n mynd y tu hwnt i’r galw”.