logo

Hyfforddiant yn hybu gallu prosiect RNIB Cymru

Digital Communities

Hyfforddiant yn hybu gallu prosiect RNIB Cymru

09/09/2016


RNIB Cymru yw sefydliad mwyaf Cymru sy’n ymwneud â cholli’r golwg ac mae’n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau a chymorth i bobl ddall a rhannol ddall ar draws Cymru. Hefyd, mae’n ymwneud yn helaeth â chynhwysiant digidol, gan fod pobl ddall a rhannol ddall yn llai tebygol o fod ar-lein na phobl eraill.

I’r perwyl hwn, mae’r sefydliad yn cymryd rhan mewn prosiect o’r enw Online Today, prosiect ar draws y Deyrnas Unedig, wedi’i ariannu gan y Loteri, sy’n cynorthwyo pobl ddall a rhannol ddall i fanteisio’n ehangach ar gyfrifiaduron, llechi, ffonau clyfar a’r rhyngrwyd.

Trwy Online Today, mae tîm o swyddogion cynhwysiant digidol a gwirfoddolwyr yn gweithio gyda phobl sydd wedi colli’u golwg neu sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw, i’w helpu i fagu hyder wrth ddefnyddio technoleg ddigidol yn eu bywyd bob dydd.

Fodd bynnag, amlygwyd bod ar rai o’r bobl a oedd yn ymwneud â’r prosiect angen hwb i’w hyder eu hunain wrth ddefnyddio technoleg. Gofynnwyd i Gymunedau Digidol Cymru roi hyfforddiant i dîm Online Today ar amrywiaeth o faterion, gan gynnwys mynd ar-lein, e-hygyrchedd a’r cyfryngau cymdeithasol, ymhlith eraill.

Yn dilyn yr hyfforddiant, roedd gwelliant yn y cyfraddau atgyfeirio i Online Today. Mae Chris Hoyle, Rheolwr Cynhwysiant Digidol RNIB Cymru, wedi dweud bod yr hyfforddiant wedi cael effaith gadarnhaol:

“O’m safbwynt i fel rheolwr Online Today, roedd gweithio gyda Chymunedau Digidol Cymru a Hannah, yr hyfforddwr, yn hawdd iawn. Yn bwysicaf oll, roeddent yn deall beth roeddwn i eisiau ei gyflawni trwy gynnig yr hyfforddiant hwn i staff llinell flaen yr RNIB nad ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol â hyfforddiant cynhwysiant digidol, ond a allai helpu pobl sydd wedi colli’u golwg i ddeall sut gallai cynhwysiant digidol effeithio’n gadarnhaol ar eu bywyd.

Mae mynychwyr yr hyfforddiant wedi dweud wrthyf eu bod yn teimlo’n fwy hyderus wrth ddisgrifio manteision posibl bod ar-lein i bobl sydd wedi colli’u golwg, bod yr hyfforddiant yn helpu i herio stereoteipiau (h.y. “nid i bobl hŷn mae technoleg”, “rwy’n rhy hen i hynny oll”) ac y bydd yn eu helpu i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cynhwysiant digidol ymhlith pobl.”

Meddai Anita Davies, a fynychodd yr hyfforddiant:

“Tua phum mlynedd yn ôl fe wnaeth fy ngolwg ddirywio ac roeddwn i’n ei chael hi’n anodd darllen print. Nawr, gallaf ddefnyddio Kindle i amlygu testun neu ddefnyddio opsiynau sain. Mae wedi fy ngalluogi i i barhau â rhywbeth sydd o ddiddordeb i mi.

Rwy’n defnyddio Facebook, sy’n helpu i fi gadw mewn cysylltiad â ffrindiau o gwmpas y byd. Os na fyddwn i ar-lein, ni fyddwn i’n gallu gwneud rhai o’r pethau rwy’n eu gwneud nawr. Hefyd, gallaf helpu i gynyddu hyder pobl sydd mewn sefyllfa debyg i mi.”