Lansio Arolwg Newydd ar Gynhwysiant Digidol ac Anabledd

03.09.15

Gan Francesca Cross, Dylunydd Rhaglenni, Cyflawni Prosiectau SPIS, Leonard Cheshire Disability

Leonard Cheshire Disability yw un o’r elusennau anabledd mwyaf blaenllaw yn y DU. Un o’i nodau craidd yw grymuso pobl anabl i wella eu hansawdd bywyd. Gwyddom y gall technoleg hygyrch gael effaith gadarnhaol enfawr ar fywydau pobl ag anableddau. Gall hyn olygu popeth o fanteisio ar gyfrifiaduron, ffonau symudol a llechi cyfrifiadurol, i ddyfeisiau sy’n cefnogi cyfathrebu neu reolaethau amgylcheddol. Mae gan dechnoleg y grym i roi dewisiadau i bobl anabl nad oeddent yn bosibl tan nawr am sut yr hoffent reoli eu bywydau a chysylltu â’r byd o’u cwmpas.

Cydnabyddwn y gallwn bob amser wneud mwy i helpu i gysylltu pobl anabl â gwasanaethau, sy’n eu galluogi i fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg. O ganlyniad, ar hyn o bryd rydym yn adolygu’r cymorth rydym yn ei gynnig i bobl anabl yng Nghymru, gyda’r nod o archwilio dulliau arloesol i annog pobl anabl i fynd ar-lein a defnyddio technolegau cynhwysol. Mae arnom eisiau deall beth yw’r anghenion, ble mae’r bylchau yn y ddarpariaeth a sut gallai gwasanaeth technoleg gynhwysol ategu’r gwasanaethau presennol. Mae gennym ddiddordeb gwirioneddol mewn clywed gan sefydliadau eraill sy’n gweithio ym maes cynhwysiant digidol a thechnoleg gynhwysol, yn ogystal ag unigolion anabl a fyddai â diddordeb mewn cymryd rhan mewn prosiectau technoleg gydweithredol.

Rydym wedi datblygu holiadur byr i sefydliadau ac unigolion anabl sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru, a byddem yn croesawu ymatebion. Bydd yr arolwg ar gael tan 11 Medi. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael mwy o wybodaeth am sut y gall eich sefydliad gymryd rhan, anfonwch neges e-bost at francesca.cross@leonardcheshire.org.