logo

Lansio Dydd Gwener Digidol yn Rhondda Cynon Taf

Digital Communities

Lansio Dydd Gwener Digidol yn Rhondda Cynon Taf

28/11/2016


digital-fridays-launch-rct-990-x-570-for-website
Lansiwyd Dydd Gwener Digidol yn swyddogol yn Rhondda Cynon Taf gan yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol, y Cynghorydd Mark Norris, a phartneriaid.

Mae’r fenter, sy’n rhan o Bartneriaeth Dewch Ar-lein RCT, yno i helpu pobl i fynd ar-lein a datblygu eu sgiliau TG, wrth i sgiliau digidol ddod yn fwyfwy pwysig yng nghymdeithas heddiw.

Fel rhan o’r digwyddiad, dyfarnwyd tystysgrif Siarter Cynhwysiant Digidol i Wasanaethau Llyfrgelloedd Cyngor Rhondda Cynon Taf am y gwaith a gyflawnwyd gan y gwasanaeth i hyrwyddo cynhwysiant digidol.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Norris, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol: “Roedd yn bleser mawr ymuno â phartneriaid i lansio’r fenter Dydd Gwener Digidol yn Llyfrgell Aberpennar.
“Fel Cyngor, rydym yn datblygu ein gwasanaethau ar-lein yn gyson, gan ein bod ni’n cydnabod bod yr ymagwedd hon yn unol â galwadau ein trigolion.
“Fodd bynnag, rydym hefyd yn cydnabod bod llawer o bobl angen cymorth i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder i fynd ar-lein, a dyma beth yw diben Dydd Gwener Digidol.

“Mae staff a Hyrwyddwyr Digidol wrth law bob wythnos mewn llyfrgelloedd ac adeiladau cymunedol eraill i helpu trigolion a defnyddwyr gwasanaeth i wneud y mwyaf o’u ffonau clyfar a’u llechi, a chymryd y cam nesaf ar eu taith ddigidol.

“Fel rhan o raglen RCTinvest, gwerth £200m, mae’r Cyngor wedi gosod wi-fi y caiff y cyhoedd ei gyrchu’r rhad ac am ddim mewn oddeutu 30 o’i adeiladau, gan gynnwys pob llyfrgell, sy’n ei gwneud hi’n haws i bobl fynd ar-lein pan fyddant allan o gwmpas y lle.

“Mae gallu mynd ar-lein yn cynnig cymaint o bosibiliadau, o wneud cais am swydd i drefnu cwrt sboncen, ac mae’r fenter bwysig hon eisoes wedi bod o fudd i nifer o bobl, ac mae’n enghraifft wych o beth y gallwn ei gyflawni trwy weithio mewn partneriaeth yn effeithiol.”

Mae sesiynau Dydd Gwener Digidol eisoes wedi helpu unigolion i wneud defnydd gwell o’u ffôn, mynd ar-lein, a hyd yn oed gwneud cais llwyddiannus am swydd!

Dywedodd Gerard McCarney, a aeth i’r sesiwn Dydd Gwener Digidol gyntaf yn Llyfrgell Aberpennar: “Fe wnaeth y staff fy helpu cryn dipyn i ddod yn gyfarwydd â defnyddio cyfrifiaduron, gan nad wyf wedi defnyddio llawer ohonynt o’r blaen, ac fe wnaethant fy helpu i wneud cais ar-lein am swydd Cyfrif Stoc a Gyrru – rwy’n dechrau ddydd Sul!”

Dywedodd Stephanie Davies, Cydlynydd Cymunedau Digidol Cymru RCT: “Rydym ni, yn Cymunedau Digidol Cymru, yn falch gweld Dydd Gwener Digidol yn cael ei lansio yn RCT.
“Mae’r cymorth hanfodol hwn yn rhoi mynediad i bawb at gymorth digidol anffurfiol i fynd ar-lein. Yn y byd hwn sy’n mynd yn fwyfwy digidol, mae’n wych gweld cymaint o sefydliadau’n ymuno â’i gilydd trwy bartneriaeth Dewch Ar-lein RCT, i gyflwyno cymorth mor hanfodol yn lleol.”

Cymunedau Digidol Cymru, sy’n cael ei redeg gan Canolfan Cydweithredol Cymru, yw prosiect cynhwysiant digidol Llywodraeth Cymru.
Mae’r partneriaid eraill sy’n gysylltiedig â Dewch Ar-leinRCT a Dydd Gwener Digidol yn cynnwys:

Cyngor Rhondda Cynon Taf, Cymunedau yn Gyntaf, Llyfrgelloedd RCT, Cymunedau Digidol Cymru, Tai Newydd, Cymdeithas Tai Rhondda, Cymdeithas Tai Hafod, Cymdeithas Tai Cynon Taf a Trivallis.

Mae fersiwn wreiddiol o’r erthygl hon ar gael ar http://www.rctcbc.gov.uk/EN/Newsroom/PressReleases/2016/October/DigitalFriday’sLaunched.aspx