logo

Pam mae cynhwysiant digidol yn bwysig ar gyfer sgiliau seiliedig ar waith?

Digital Communities

Pam mae cynhwysiant digidol yn bwysig ar gyfer sgiliau seiliedig ar waith?

15/05/2017


Mae’n Wythnos Sgiliau Gwaith (15-21 Mai), ymgyrch newydd sy’n annog pob gweithle yng Nghymru i gynnal digwyddiadau i hyrwyddo’r gwerth o fuddsoddi mewn datblygu sgiliau yn y gweithle.

Mae Wythnos Sgiliau Gwaith yn cynnwys y dyddiau thema canlynol:

Dydd Llun 15 Mai: Diwrnod Beth mae Cyflogwr ei Eisiau
Dydd Mercher 17 Mai: Diwrnod Prentisiaid a Hyfforddeion
Dydd Gwener 19 Mai: Diwrnod Ffeirio Swyddi

Ymysg yr hyfforddiant a ddarparwn ar Cymunedau Digidol Cymru, rydym yn cynorthwyo staff rheng flaen a gwirfoddolwyr sefydliadau i ennill sgiliau digidol newydd a gwell. Mewn rhai achosion, ychydig iawn o brofiad o dechnoleg ddigidol neu o fynd ar-lein sydd gan y bobl rydym yn eu cynorthwyo gan nad yw eu swyddi yn gofyn am y sgiliau hynny neu nid ydynt yn defnyddio cyfarpar o’r fath. Mewn achosion eraill, rydym wedi gweithio gyda phobl sy’n defnyddio technoleg ddigidol drwy’r amser, boed yn e-bost, gwefannau, cyfryngau cymdeithasol, apiau a gwasanaethau gwybodaeth digidol eraill. Mae pobl yn y ddau grŵp wedi mynd ymlaen i fod yn fwy cyfarwydd â’r byd digidol ac i allu defnyddio technoleg, ac wedi lledaenu’r sgiliau hynny drwy eu sefydliadau, gan helpu i gynnwys cydweithwyr a chwsmeriaid yn ddigidol.

Mae sgiliau digidol yn y gweithle yn fwy cyffredin heddiw ac wedi bod ers peth amser, ond wedi dod yn gynyddol bwysig wrth i bethau newid yn gynt nag erioed. Os nad ydych chi’n gweithio, rydych yn llai tebygol o fod â sgiliau digidol seiliedig ar waith. Rydym wedi gweithio gyda llawer o sefydliadau sy’n cynorthwyo pobl i wella eu llythrennedd digidol a’u cymhwysedd wrth iddynt chwilio am waith ac ymdrin â’r system fudd-daliadau. Mae clybiau swyddi ym mhob cwr o’r wlad yn helpu pobl i deipio eu CV gan ddefnyddio Word, i chwilio am swyddi ar-lein a gwneud cais amdanynt, i agor cyfrif e-bost, i gofrestru ar gyfer Universal Jobmatch a sicrhau bod eu presenoldeb ar-lein yn eu helpu i gael gwaith. Mae nifer o’r gwirfoddolwyr digidol sydd wedi derbyn cymorth gennym ni yn helpu pobl sy’n chwilio am waith yn rheolaidd mewn llyfrgelloedd lleol i wneud rhai o’r tasgau hyn.

Dyma ddyfyniad gan rywun a fynychodd un o’n cyrsiau achrededig: “Cefais flas mawr ar y sesiwn ar gael oedolion a phobl ifanc i ymddiddori a chymryd rhan yn y byd digidol. Roedd yn atgoffa rhywun bod rhaid cyflwyno pethau mor syml a sylfaenol â phosib i rai pobl ac fe fydda i’n rhannu hynny â’n gwirfoddolwyr. Fe fydda i’n eu hannog i gwblhau hyfforddiant tebyg gan y bydd yn brofiad rhagorol iddyn nhw, ac yn siŵr o helpu eu datblygiad personol.”

Os hoffech weld rhywfaint o’n gwaith sy’n cefnogi pobl yn y gweithle, edrychwch ar y fideo hwn am gynhwysiant digidol yng Nghyngor Dinas Casnewydd, tra bod ein fideo ar y Siarter Cynhwysiant Digidol yn edrych ar sut mae rhai sefydliadau’n buddsoddi yn sgiliau digidol eu gweithlu.