logo

Pam mae cynhwysiant digidol yn bwysig i Cartrefi Dinas Casnewydd

Digital Communities

Pam mae cynhwysiant digidol yn bwysig i Cartrefi Dinas Casnewydd

27/06/2016


Gan Julie Gower, Swyddog Buddsoddi Cymunedol, Cyllid a Chynhwysiant Digidol, Cartrefi Dinas Casnewydd

Mae cynhwysiant digidol yn bwysig i Cartrefi Dinas Casnewydd gan ein bod ni’n ymroddedig i ddarparu cyfle i’r holl breswylwyr fod yn gynwysedig yn ddigidol, gan fod buddion iddyn nhw’n cyrchu gwasanaethau ar-lein, yn ein barn ni. Gall hyn helpu i alluogi ein preswylwyr i gyrchu gwasanaethau a chymorth ariannol a digidol. Gellir cyflawni hyn trwy ddarparu mynediad digidol, lle y bo’n bosibl; datblygu gwybodaeth ein preswylwyr am ymwybyddiaeth ariannol, a hyrwyddo cynhyrchion arbed arian a dewisiadau gwario effeithiol ar-lein.

Trwy lofnodi’r Siarter, gobeithia Cartrefi Dinas Casnewydd barhau â’i waith digidol yn ei gymunedau a pharhau i ddatblygu partneriaethau i ganiatáu hyn i ddigwydd.

Rydym yn cyflwyo nifer o weithgareddau cynhwysiant digidol, gan gynnwys:

• Man cychwyn – bydd y rhaglen hyfforddi cyflogadwyedd cyfannol hon ar gyfer preswylwyr, a gynhelir deuddydd yr wythnos am gyfnod o bedair wythnos, yn caniatáu i’r rheiny a fydd yn bresennol wella eu sgiliau cyflogadwyedd, gan gynnwys sgiliau digidol. Anogir y rheiny sy’n bresennol i ddefnyddio llechi i wneud nodiadau a chwilio gwefannau priodol. Os byddant yn cwblhau’r cwrs, byddant yn derbyn llechen fel rhodd.
• Arwyr Digidol – fe wnaeth Cartrefi Dinas Casnewydd, mewn partneriaeth â Cymunedau Digidol Cymru, gyflwyno’r syniad o ddarparu rhaglen ddigidol sy’n gwobrwyo pobl sy’n helpu pobl eraill i ddysgu sgiliau digidol newydd o fewn amgylchedd ysgol, gartref ac yn y gymuned ehangach. Cyflawnwyd hyn trwy ddylunio’r rhaglen Arwyr Digidol, gyda’r nod o wobrwyo disgyblion am gyflawni a gwella eu sgiliau digidol.

Ers llofnodi’r Siarter, mynychodd ein tîm Adfywio a Buddsoddi Cymunedol hyfforddiant Hyrwyddwr Digidol, a gynhaliwyd trwy Cymunedau Digidol Cymru. Cwblhaodd saith aelod o staff yr hyfforddiant achrededig, ac maent nawr yn hyderus i gyflwyno sesiynau digidol i breswylwyr. Dywedodd Lisa Ash, Swyddog Buddsoddi Cymunedol, “Rwyf nawr yn teimlo y gallaf helpu pobl i ddatblygu eu sgiliau digidol”.

Mae’r hyfforddiant Hyrwyddwr Digidol wedi galluogi staff i fod yn fwy effeithlon o ran eu gwaith digidol, trwy addysgu sgiliau a thechnegau newydd, ac ennill hyder mewn hwyluso eu cyrsiau eu hunain. Rydym hefyd yn helpu pobl i fod yn fwy hyderus ynghylch dod o hyd i waith. Mae Man Cychwyn, ein prosiect cyflogadwyedd, yn galluogi preswylwyr i fod yn fwy hyderus o ran eu sgiliau digidol, ariannol a bywyd. Cafodd ei dreialu am y tro cyntaf y llynedd, gydag wyth unigolyn yn cwblhau’r cwrs. Nid oedd pedwar ohonynt wedi gweithio o’r blaen, ac roedd dau ohonynt yn ddi-waith hirdymor. O’r wyth unigolyn a gymerodd ran yng nghwrs y llynedd, mae chwech ohonynt bellach mewn cyflogaeth amser llawn, ac mae un mewn lleoliad gwirfoddol hirdymor.

Yn ogystal â’r prosiect Arwyr Digidol, bu modd i ni gynnig cyrsiau ‘cadw eich plentyn yn ddiogel ar-lein’ i rieni yn yr ysgol. Mynychodd llawer o bobl y sesiynau hyn, ac amlygwyd gofynion digidol eraill yr aed i’r afael â nhw.

Rydym hefyd wedi gweithio gyda’r cynlluniau gwarchod i allugi’r preswylwyr i ddysgu sgiliau digidol sylfaenol, a wnaeth eu galluogi i bori’r we, siarad ag aelodau o’r teulu sy’n byw i ffwrdd, gwneud eu siopa ar-lein a dod yn fwy ymwybodol o’r cyfryngau cymdeithasol a buddion bod ar-lein.