logo

Prosiect arloesol yn helpu tenantiaid tai i gyrchu pecyn a chymorth TG

Digital Communities

Prosiect arloesol yn helpu tenantiaid tai i gyrchu pecyn a chymorth TG

14/02/2017


Mae Cymunedau Digidol Cymru yn gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau i gynorthwyo pobl wrth iddyn nhw geisio cynyddu eu sgiliau digidol, y mae rhai ohonynt yn mynd ar-lein am y tro cyntaf. Fodd bynnag, nid yw gliniaduron, llechi a ffonau clyfar bob amser yn bethau y gall pobl sy’n cyrchu cymorth cynhwysiant digidol eu fforddio. Mae Tai Newydd, sydd wedi cael cymorth gan Gymunedau Digidol Cymru, wedi datblygu prosiect arloesol i helpu datrys y broblem hon.

Mae Newydd yn cynnal gweithdai TG ym Mro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf, i helpu tenantiaid ennill sgiliau newydd neu gymhwyster. Mae ganddynt Hyrwyddwyr Digidol sydd wedi cael eu hyfforddi i helpu cynorthwyo eu cymuned leol trwy sesiynau galw heibio digidol. Mae Newydd hefyd yn cynnig cynllun lle gall tenantiaid fenthyg cyfrifiaduron i’w hatal rhag cael eu hallgáu’n ddigidol. Maen nhw’n cynnal boreau “I-Tea and Coffee” ym mhob un o’u cynlluniau byw’n annibynnol i helpu pobl hŷn fynd ar-lein.

Mae Get Online at Home yn rhan o raglen cynhwysiant digidol Newydd lle defnyddir cynllun benthyg ochr yn ochr â menter Microsoft. Mae Newydd yn prynu gliniaduron fel rhan o gonsortiwm Dewch Ar-lein y Fro, ac mae tenantiaid sy’n mynychu pum sesiwn galw heibio, neu sydd wedi cwblhau cwrs achrededig trwy Newydd, yn gymwys i fenthyg gliniadur wedi’i ailgylchu a dongle am hyd at dri mis, yn ogystal â chyfle i’w brynu trwy gyfrif undeb credyd. Mae hyn yn galluogi tenantiaid i ennill hyder yn eu sgiliau digidol a chyrchu’r rhyngrwyd mewn ffordd fforddiadwy.

Sefydlwyd y prosiect gan Scott Tandy, sef Swyddog Adfywio Cymunedol Newydd, “Rydym ni’n cynnal sesiynau galw heibio digidol mewn 13 lleoliad ym Mro Morgannwg, gyda chymorth sefydliadau partner a gwirfoddolwyr. Mae’r sesiynau’n cynorthwyo tenantiaid a’r gymuned ehangach i ddysgu unrhyw beth y maen nhw eisiau ei ddysgu. Rydym yn esbonio buddion bod ar-lein, fel Skype, arbed arian a siopa ar-lein. Gall pobl fynychu’r sesiynau am ba hyd bynnag y dymunant. Gallant barhau i ddod am nifer o flynyddoedd!

Datblygom y cynllun benthyg TG er mwyn i denant allu benthyg gliniadur, llechen a ‘dongle wi-fi’, i fynd â nhw adref. Mae datblygiad pobl yn gwella wrth ddysgu adref, ac mae’n ategu dysgu yn y sesiwn galw heibio.

Bryd hynny, gallwn gyflwyno unigolyn i’r undeb credyd, a gallant agor cyfrif. Trwy gynilo £1 – £2 yr wythnos, yn ogystal â’n cymhelliad o roi £10 yn eu cyfrif, gallan nhw gynilo ddigon o arian i brynu eu gliniadur eu hunain yn fuan. Mae pob unigolyn sydd wedi benthyg pecyn oddi wrth ein prosiect wedi prynu eu gliniadur eu hunain, a llawer ohonynt trwy fenthyciad undeb credyd. Gallan nhw hefyd brynu gliniadur am bris gostyngedig, sy’n ei wneud yn fwy fforddiadwy.

O ran agweddau eraill ar ein gwaith, mae’r bobl sy’n defnyddio ‘Universal Jobmatch’ angen cymorth, neu gallan nhw gael eu cosbi a cholli allan ar fudd-daliadau. Gallwn ni eu cynorthwyo nhw i wneud cais am swyddi, ysgrifennu CV, chwilio am waith ac ati. Gallwn ni helpu pobl i arbed arian trwy ddefnyddio Skype i wneud galwadau. Ac o ran siopa ar-lein, fe wnaethom helpu un fenyw a oedd wedi torri ei choes. Roedd hi’n rhy ofnus i fynd allan ac roedd yn byw ar ei phen ei hun, ac nid oedd yn sylweddoli bod siopa ar-lein yn bodoli. Ers hyn, mae wedi gallu gwneud hyn, ac mae wedi newid ei bywyd”.

Pan oeddem mewn sesiwn galw heibio yng nghaffi Age Connects yn y Barri, fe wnaethom gyfarfod â Trevor, sef dysgwr a oedd wedi bod yn mynychu sesiynau am dri mis. Dywedodd wrthym ychydig am ei stori, “Roeddwn i eisiau dysgu ychydig mwy am e-bost, i gadw mewn cysylltiad â’m cyflogwyr, ond roeddwn i eisiau dechrau dysgu defnyddio cyfrifiadur ar fy mhen fy hun. Roeddwn i wedi defnyddio ffôn yn flaenorol, ond i ddarllen negeseuon e-bost yn unig. Doeddwn i ddim yn gwybod sut i ymateb.

Rwyf nawr yn gallu chwilio ar-lein a phori’r rhyngrwyd. Mae’r sesiynau’n fy helpu mewn llawer o ffyrdd. Roeddwn i’n hoffi’r ffaith y gallwn i fenthyg gliniadur a rhoi cynnig ar bethau adref, yn fy amser fy hun. Rwy’n hoffi mynd ar-lein i ddod o hyd i ryseitiau a gwella fy sgiliau coginio.

Fe wnes i gynilo i brynu fy ngliniadur fy hun, ac rwyf eisiau parhau i ddysgu. Byddwn yn bendant yn awgrymu i bobl y dylent fynd i sesiynau galw heibio fel y rhain, gan y gallan nhw eich helpu i ddysgu llawer yn eithaf cyflym. Roedd aelodau iau fy nheulu yn defnyddio ffonau ac yn gwneud llawer o bethau arnynt, a gwnaeth hynny i mi deimlo’n fwy chwilfrydig ac eisiau dysgu”.