logo

Prosiect Arloesol Ysgolion -‘Cloud 9’- yn Helpu Teuluoedd

Digital Communities

Prosiect Arloesol Ysgolion -‘Cloud 9’- yn Helpu Teuluoedd

01/02/2016

Mae prosiect yng Nghaerffili sy’n helpu i wella cyrhaeddiad disgyblion a chynhwysiant digidol ac ariannol teuluoedd ar fin cael ei gyflwyno mewn siroedd eraill. Lansiwyd prosiect ‘Cloud 9’ ym mis Tachwedd 2014 ac ers hynny mae wedi cael cefnogaeth gan gynllun Cymunedau Digidol Cymru. Cafodd ei ddatblygu trwy bartneriaeth yn cynnwys Dewch Ar-lein Caerffili, Cymunedau yn Gyntaf, Happus.eu, Smart Money Cymru, y Swyddog ‘Creu Cysylltiadau’ lleol ac Ysgol Gyfun Rhymni. Mae’n helpu pobl ifanc a’u teuluoedd i ddefnyddio a manteisio ar dechnoleg newydd.

Mae ‘Cloud 9’ yn helpu teuluoedd i brynu dyfeisiau fforddiadwy a’u galluogi i gael mynediad i adnoddau megis Hwb+ Llywodraeth Cymru, ac offer digidol eraill sy’n cael eu defnyddio gan yr ysgol. Mae’r ffocws ar deuluoedd yn agwedd allweddol ar y cynllun, ac yn sicrhau bod gan rieni’r sgiliau digidol a’r ymwybyddiaeth er mwyn cefnogi’r dysgu gartref.

Yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Bwrdeistref Caerffili, roedd 30 o rieni wedi mynd i sesiwn Prynhawn Digidol, gweithgaredd gwbl newydd nad oedd wedi cael ei gynnal o'r blaen yn yr ysgol

Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi rhoi cymorth i gydlynu’r bartneriaeth sy’n rhan o gynllun ‘Cloud 9’. Yn y lle cyntaf arweiniodd hyn at Ysgol Gyfun Rhymni yn cymryd rhan mewn cynllun peilot, gyda gweithgareddau’n symud i ysgolion cynradd lleol.

Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi helpu i sefydlu sesiynau ‘Prynhawniau Digidol’, lle gwahoddir rhieni i’r ysgol i ddarganfod sut y mae eu plant yn defnyddio technoleg yn yr ystafell ddosbarth, a pham y mae angen dyfais yn y cartref. Mae’r disgyblion, sydd fel arfer yn Arweinwyr Digidol, wedi arwain rhan o’r sesiynau hyn er mwyn hyrwyddo offer digidol, gan gynnwys Mathletics a Purple Mash, y gellir eu defnyddio yn yr ysgol a thu hwnt.

Mae cynlluniau ar y gweill gan Cymunedau Digidol Cymru i ddarparu hyfforddiant dilynol ynghylch diogelwch ar y Rhyngrwyd ac arbed arian ar-lein. Gobeithir hefyd y bydd cymdeithasau tai lleol a llyfrgelloedd yn dod yn rhan o’r cynllun, er mwyn annog tenantiaid i gymryd rhan a dod o hyd i leoliad lleol i ddefnyddio’r offer os nad oes ganddynt yr offer gartref.

Ar adeg cyhoeddi hwn mae ‘Cloud 9’ ar fin gael ei lansio yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae trafodaethau yn mynd rhagddynt yn Rhondda Cynon Taf.

“Yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Bwrdeistref Caerffili, roedd 30 o rieni wedi mynd i sesiwn Prynhawn Digidol, gweithgaredd gwbl newydd nad oedd wedi cael ei gynnal o’r blaen yn yr ysgol.” meddai Matthew Lloyd, Cydgysylltydd Cymunedau Digidol Cymru ar gyfer Caerdydd, Caerffili, Casnewydd a Bro Morgannwg.

Dywedodd Michelle, sydd wedi elwa’n uniongyrchol ar y prosiect “Rwy’n defnyddio fy ngliniadur a brynais gan ‘Cloud 9’ i ysgrifennu storiâu a hefyd i chwilio am swyddi. Roedd yr hyfforddiant ar Ddiogelwch ar y Rhyngrwyd yn ddefnyddiol iawn.”