logo

Prosiect Fitbit yng Nghastell-nedd yn hybu hyder digidol a ffitrwydd

Digital Communities

Prosiect Fitbit yng Nghastell-nedd yn hybu hyder digidol a ffitrwydd

15/12/2016Mae’t traciwr gweithgarwch, Fitbit, yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd, ac mae’n dod i’r amlwg fel offeryn ar gyfer gwaith cynhwysiant digidol yng Nghymru.

Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi bod yn gweithio gyda Chynhadledd Gymunedol Melincryddan a Chymunedau’n Gyntaf Dwyrain Castell-nedd ar brosiect i wella iechyd pobl a chynyddu eu hyder o ran technoleg ddigidol ar yr un pryd.

Yn dilyn ôl-troed prosiectau peilot tebyg yng ngorllewin a de Cymru, fe wnaeth pum o bobol o fenter Castell-nedd gyfarfod yn wythnosol. Defnyddiodd y grŵp y ddyfais Fitbit i fesur eu lefelau gweithgarwch, i weld a oedden nhw’n cyrraedd eu nodau iechyd, wrth ddeall sut gall technoleg ddigidol eu helpu i gyflawni hyn. Mae dyfeisiau Fitbit yn dechnoleg tracio gweithgarwch, di-wifr, y gellir eu gwisgo, sy’n mesur data fel nifer y camau sy’n cael eu cerdded, cyfradd curiad y galon, ansawdd cwsg, grisiau sy’n cael eu dringo, a mydryddiaeth personol arall.

Rhoddodd Cymunedau Digidol Cymru bum ddyfais Fitbit a phecyn gwybodaeth i gynorthwyo’r prosiect. Yn ystod y sesiynau grŵp wythnosol, cawsant eu cynorthwyo i ddefnyddio’r dangosfwrdd Fitbit ar-lein a defnyddio offerynnau eraill ar y we a oedd yn helpu eu hiechyd a’u lles. Ar ddiwedd y prosiect, anogwyd pawb i barhau i ymgysylltu â gweithgareddau iechyd a lles a defnyddio technoleg i ategu hyn.

Dywedodd Stuart Morgan o Gynhadledd Gymunedol Melincryddan “Mae’n (y Fitbit) ddyfais ddefnyddiol, oherwydd fe wnaeth ysgogi pawb i gyflawni’r nifer argymelledig o gamau dyddiol, a cheisio cynyddu eu camau dyddiol. Rhannodd pob unigolyn gyda’r grŵp sut yr oedd wedi gwella eu lles. Roedd y prosiect yn llwyddiant mawr, ac mae dau unigolyn wedi ymuno â grwpiau cerdded lleol ac wedi mynychu cyrsiau bwyta’n iach.”

“Yn ystod y prosiect, gofynnwyd i bawb a oeddent yn teimlo’n fwy hyderus yn defnyddio’r dechnoleg i gynorthwyo eu hiechyd a’u lles. Roedd defnyddio dyfais Fitbit wedi ysgogi pob un ohonynt i ddefnyddio eu ffonau a’u gliniaduron i wirio eu cynnydd dyddiol, yn enwedig y camau a gyflawnwyd. Roedd un unigolyn yn chwilio’n rheolaidd am ryseitiau iachus ar-lein.”

Dywedodd Mandy (un o’r rhai a gymerodd ran) fod cymryd rhan yn y prosiect wedi ei hannog i gerdded a beicio mwy, a oedd wedi helpu i’w gwneud hi i deimlo’n well a gwella ei lles.

Dywedodd Peter (cyn-filwr) bod cymryd rhan yn y prosiect wedi ei helpu i fwyta’n iachach, a bod y ddyfais Fitbit wedi’i annog i gynyddu ei gamau dyddiol. Helpodd y ddyfais Fitbit Peter i gyrraedd yr argymhelliad dyddiol o 10,000 o gamau. Dywedodd fod aelodau’r grŵp wedi’i ysgogi i wneud hyn hefyd.

Dywedodd aelod arall o’r grŵp fod y prosiect wedi’i helpu i deimlo’n fwy hyderus a bod y ddyfais Fitbit wedi’i hysgogi i gynyddu ei chamau. Roedd hi nawr yn teimlo’n fwy hyderus yn defnyddio cyfrifiadur i gyrchu dangosfwrdd Fitbit ac edrych ar adnoddau iechyd/lles eraill ar-lein. Ers diwedd y cwrs, mae wedi ymuno â dau grŵp cerdded ac mae wrthi’n cyflawni cwrs bwyta’n iach. Mae pawb yn parhau i ddefnyddio technoleg i helpu eu hiechyd a’u lles.