logo

Prosiect peilot Ceredigion yn arddangos y defnydd ar dechnoleg gwisgadwy

Digital Communities

Prosiect peilot Ceredigion yn arddangos y defnydd ar dechnoleg gwisgadwy

09/09/2016


Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi gweithio gyda Chyngor Sir Ceredigion ar brosiect peilot sy’n arddangos y defnydd cynyddol ar dechnoleg wisgadwy, a’i phoblogrwydd. Yn yr achos hwn, y Fitbit sydd dan sylw.

Buom yn gweithio gyda Thîm Gwella Iechyd yr awdurdod lleol, rhan o’r Gwasanaethau Ffordd o Fyw, gan ei fod yn awyddus i helpu mwy o bobl i fod yn actif. Byddai hyn yn helpu’r Cyngor i adeiladu ar y gwaith a wnaed ganddo eisoes gyda’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS).

Roedd y tîm yn awyddus i ddod o hyd i ffordd o gefnogi pobl heb lawer o hyder o safbwynt ymarfer corff a thechnoleg, felly teimlwyd y byddai rhoi Fitbits i grŵp o ddefnyddwyr gwasanaeth yn helpu i oresgyn hyn. Rhoddodd Cymunedau Digidol Cymru nifer o Fitbits ar fenthyg i’r Gwasanaethau Ffordd o Fyw, fel y gallai tîm y cyngor weld a fyddai’r dyfeisiadau yn annog pobl i fabwysiadu ffordd iachach o fyw.

Bwriadwyd i’r prosiect peilot gefnogi gweithgarwch a fyddai’n cael ei fesur dros gyfnod chwe wythnos. Roedd Fy Iechyd Ar-lein ymhlith yr offer digidol a ddefnyddiwyd i helpu’r prosiect i fesur cynnydd y rhai a oedd yn cymryd rhan.

Meddai Naomi McDonagh, Swyddog Iechyd yr Amgylchedd ar gyfer Gwella Iechyd, “Bu croeso mawr i’r Fitbits ac maen nhw’n cael effaith gadarnhaol iawn ar yr unigolion hynny sydd wedi cymryd rhan”.

Hefyd, dywedodd hyfforddwr NERS, “O safbwynt hyfforddwr, byddwn i’n argymell y Fitbit yn gryf i unrhyw un sy’n cymryd rhan yn ein cynllun. Yn fy marn i, mae’n rhoi syniad da iddynt o ba mor actif y maen nhw ac mae’n eu hannog i wneud rhagor. Hefyd, rwy’ o’r farn bod y ddyfais yn hawdd ei defnyddio ac yn eithaf syml, hyd yn oed i rywun nad yw’n dda gyda thechnoleg”.

Hefyd, siaradom â dau sy’n cymryd rhan yn y prosiect peilot, a ddywedodd, “Rwy’ wedi mwynhau defnyddio’r Fitbit yn fawr. Rwy’n dod i arfer o hyd â’r holl bethau arno, ond rwy’n mwynhau gweld faint o gamau rwy’n eu cymryd bob dydd a safon fy nghwsg. Yn sicr, mae’r Fitbit wedi fy ngwneud i’n fwy ymwybodol o faint o weithgarwch rwy’n ei wneud a, hefyd, faint rydych chi’n ei wneud hyd yn oed pan fyddwch chi gartref yn gwneud gwaith tŷ”.

“Rwy’ wrth fy modd gyda’r Fitbit… mae’n gwneud i mi weithio’n galetach yn y gampfa, oherwydd rwy’n edrych pa mor uchel yw cyfradd curiad fy nghalon ar ôl pob ymarfer. Yn sicr, mae’r Fitbit wedi helpu i’m symbylu i wneud mwy mewn sesiynau, gan fod y rhifau’n mynd yn uwch pan fydda’ i’n gwneud ac mae’n gymhelliad da i weithio’n galetach ac yn gyflymach. Rwy’n ceisio gwneud rhwng 3000 a 5000 cam bob dydd”.