logo

Y Rhwydwaith Hyrwyddwyr Digidol ar fin mynd ati i hyfforddi 500 o hyrwyddwyr digidol yng Nghymru

Digital Communities

Y Rhwydwaith Hyrwyddwyr Digidol ar fin mynd ati i hyfforddi 500 o hyrwyddwyr digidol yng Nghymru

09/01/2018


Bydd y Rhwydwaith Hyrwyddwyr Digidol yn cael ei defnyddio i hyfforddi a chefnogi hyd at 500 o Hyrwyddwyr Digidol yng Nghymru, ar ôl i Gymunedau Digidol Cymru ymaelodi’n ddiweddar.

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn brosiect Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, a fydd yn helpu pobl i gael mynediad at y rhyngrwyd a’i defnyddio. Mae bron i un oedolyn ym mhob chwech yng Nghymru heb y rhyngrwyd o hyd, felly mae Cymunedau Digidol Cymru’n rhoi cymorth i sefydliadau sy’n gweithio â grwpiau wedi’u hallgáu yn ddigidol.
Bydd y Rhwydwaith Hyrwyddwyr Digidol yn ehangu gwaith y rhaglen trwy alluogi 500 o aelodau staff a gwirfoddolwyr ledled y wlad i ddefnyddio ei hoffer a’i hyfforddiant cynhwysfawr. Yn ogystal â’i chyrsiau a’i hadnoddau helaeth, mae’r Rhwydwaith yn cynnig ei chwrs sylfaen Hyrwyddwyr Digidol trwy gyfrwng y Gymraeg (Hanfodion Hyrwyddwyr Digidol) a chyfres o ganllawiau cam wrth gam yn y Gymraeg.

Erbyn hyn, mae sgiliau digidol yn rhan hanfodol o’r gymdeithas gyfoes sydd ohoni, ac maent yn helpu pobl i arbed arian, darganfod a chadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau. Mae datblygu gallu pobl a sefydliadau trwy greu Hyrwyddwyr Digidol bellach yn cael ei ystyried yn ffordd hollbwysig o annog mwy o bobl i fynd ar-lein.

Dywedodd Marc Davies o Gymunedau Digidol Cymru: “Rydym yn ymdrechu’n barhaus i ddarganfod atebion a dulliau newydd o gefnogi pob unigolyn sydd wedi’i allgáu’n ddigidol yng Nghymru, ac mae ein Hyrwyddwyr Digidol eisoes yn gwneud gwahaniaeth mawr ledled y wlad. Mae bod yn rhan o’r Rhwydwaith Hyrwyddwyr Digidol yn golygu y gallwn ddarparu hyfforddiant safonedig o ansawdd uchel iddynt, mewn unrhyw leoliad, a bydd yn hwyluso’r broses o feincnodi’r cymorth sgiliau digidol y mae’r rhaglen yn ei gynnig.”

Dywedodd Kathy Valdes o Digital Unite: “Rydym wrth ein boddau yn croesawu Cymunedau Digidol Cymru i’n Rhwydwaith. Maent eisoes wedi cyflawni gwaith rhagorol ym maes cynhwysiant digidol yng Nghymru, ac rydym yn falch y gall ein Rhwydwaith gymryd rhan wrth ymestyn y llwyddiant hwn ymhellach”.

Ynglŷn â’r Rhwydwaith Hyrwyddwyr Digidol
Mae Rhwydwaith Hyrwyddwyr Digidol Digital Unite yn system hyfforddiant a chymorth unigryw a chynhwysfawr i Hyrwyddwyr Digidol awyddus a phrofiadol. Mae’n cynnig ystod eang o gyrsiau ar-lein i’w hastudio ar eu liwt eu hunain, er mwyn datblygu set sgiliau Hyrwyddwr Digidol a bodloni anghenion dysgwyr gwahanol. Mae’r holl gyrsiau’n gysylltiedig â’r cynlluniau ‘Open Badges’ cenedlaethol sy’n rhoi tystiolaeth i’ch datblygiad personol a phroffesiynol. Hefyd, mae ganddynt ganolfan adnoddau strwythuredig, sy’n cynnwys dros 500 o adnoddau hyfforddi ac addysgu sy’n barod i’w defnyddio, ac ap ar y we sy’n galluogi Hyrwyddwyr i gofnodi eu rhyngweithiadau dysgu yn gyflym ac yn rhwydd.