logo

Safle iechyd newydd yn dangos ymrwymiad Medrwn Môn i’r Siarter Cynhwysiant Digidol

Digital Communities

Safle iechyd newydd yn dangos ymrwymiad Medrwn Môn i’r Siarter Cynhwysiant Digidol

21/06/2016


Gan Lon Moseley, Swyddog Datblygu Cyswllt Cymunedol, Medrwn Môn

Medrwn Mon logo
Mae cynhwysiant digidol yn rhan fawr o’m rôl fel Swyddog Datblygu Cyswllt Cymunedol Môn yn Medrwn Môn, y cyngor gwirfoddol lleol yn Ynys Môn. Nid yn unig yr wyf yn awgrymu y dylai pobl a sefydliadau chwilio, yn ogystal â lanlwytho eu gwybodaeth, i wefan llesiant newydd o’r enw Dewis.Cymru, ond rwyf hefyd yn cynorthwyo unrhyw un sy’n dymuno lanlwytho eu gwybodaeth i’r safle – gallwch wneud hyn yn bersonol, trwy neges e-bost neu dros y ffôn, fel y bo’r angen. Rwyf hefyd yn awgrymu ffyrdd y gall bod ar y rhyngrwyd neu’r cyfryngau cymdeithasol gael effaith gadarnhaol ar lesiant unigolyn.

Derbyniom alwad gan ‘Mrs N’, y gofynnodd ei meddyg teulu iddi gysylltu â ni yn dilyn diagnosis o ffibromyalgia. Roedd eisiau cysylltu â grŵp cymorth lleol yn Ynys Môn, gan yr oedd o’r farn y byddai bod yng nghwmni a sgwrsio gyda phobl eraill yn yr un sefyllfa yn ei helpu i dderbyn y diagnosis, a dod o hyd i ffordd i ymdopi ag ef. Yn anffodus, roedd y grŵp lleol wedi dod i ben yn sgil salwch y trefnydd. Gofynnais iddi, dros y ffôn, a oedd hi wedi chwilio ar y rhyngrwyd.

Dywedodd fod ganddi gyfrif Facebook, a’i bod yn ei ddefnyddio, ond nad oedd yn hyderus iawn. Yn ystod y sgwrs, llwyddais i’w darbwyllo i fwrw golwg ar grŵp o’r enw Fibromyalgia North Wales Support Group – a’i hannog i ymuno ag ef. Byddai’n gallu sgwrsio a chael yr holl gymorth fyddai ei angen arni gyda’r grŵp hwn, heb orfod teithio i Fae Cinmel, lle’r oedd y grŵp agosaf yn cyfarfod.

Pan ymunodd Mrs N â’r grŵp, anfonodd gwestiwn yn gofyn a oedd unrhyw aelod arall o’r grŵp yn byw yn Ynys Môn, cafod bump ymateb – a threfnodd i’w cyfarfod wythnos yn ddiweddarach. Maen nhw bellach yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn y broses o ailddechrau’r grŵp cymorth gwreiddiol. Cafodd ei synnu gan yr ymatebion a dderbyniodd trwy Facebook a dywedodd “Mae bob amser yn braf gwybod nad ydych ar eich pen eich hun”. Heb gynhwysiant digidol, ni fyddai Mrs N wedi cysylltu â phobl eraill sy’n dioddef â ffibromyalgia, ac ni fyddai wedi gallu cysylltu â phobl eraill gerllaw â’r un cyflwr.

Llofnodi’r Siarter Cynhwysiant Digidol oedd y cam rhesymegol nesaf i ni, gan fod adnoddau digidol yn offeryn pwysig yn Medrwn Môn. Nid yn unig i gynorthwyo llesiant unigolion, fel y nodir uchod, ond yr holl staff sy’n eu defnyddio’n ddyddiol i gynorthwyo unigolion i ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli trwy eu hannog i ddefnyddio gwefan Gwirfoddoli Cymru; rydym yn helpu sefydliadau i ddod o hyd i lifau cyllido newydd ar gyfer eu prosiectau ar-lein; rydym yn helpu unigolion i gymryd rhan yn eu cymunedau trwy eu hannog i ddefnyddio angleseycommunitybuildings.co.uk a thrwy Môn Community Link. Rydym yn annog dinasyddion i fod yn gysylltiedig â Phaneli Dinasyddion Ynys Môn trwy holiaduron ar-lein, a rhannu gwybodaeth berthnasol ar ein tudalennau Facebook a Twitter. Rydym hefyd yn rhan annatod i’r Grŵp Cynhwysiant Digidol yn Ynys Môn. Mae cynorthwyo pobl Ynys Môn yn un o rolau allweddol Medrwn Môn ac mae cynhwysiant digidol, fel y gwelwch uchod, yn rhan hanfodol o hyn.