logo

Safle Iechyd Newydd yn Dangos Ymrwymiad Medrwn Môn i’r Siarter Cynhwysiant Digidol

Digital Communities

Safle Iechyd Newydd yn Dangos Ymrwymiad Medrwn Môn i’r Siarter Cynhwysiant Digidol

23/05/2016

Gan Lon Moseley, Swyddog Datblygu Cyswllt Cymunedol Môn, Medrwn Môn

Mae cynhwysiant digidol yn rhan fawr o’m rôl fel Swyddog Datblygu Cyswllt Cymunedol Môn ym Medrwn Môn, y cyngor gwirfoddol lleol yn Ynys Môn. Yn ogystal ag awgrymu i bobl a sefydliadau eu bod yn chwilio, ac yn lanlwytho eu gwybodaeth, ar wefan les newydd o’r enw Dewis.Cymru, rwy’n helpu unrhyw un sy’n dymuno lanlwytho ei wybodaeth i’r wefan – gellir gwneud hyn yn bersonol, trwy e-bost neu dros y ffôn, fel y bo’r angen. Rwyf hefyd yn awgrymu ffyrdd y gall defnyddio’r Rhyngrwyd neu’r cyfryngau cymdeithasol gael effaith gadarnhaol ar les unigolyn.

Cawsom alwad gan ‘Mrs N’, yr oedd ei meddyg teulu wedi gofyn iddi gysylltu â ni, yn dilyn diagnosis o fibromyalgia. Roedd Mrs N am ddod i gysylltiad â grŵp cymorth lleol yn Ynys Môn, oherwydd roedd yn credu y byddai bod yng nghwmni pobl eraill a oedd yn yr un sefyllfa â hi, a siarad â hwy, yn ei helpu i dderbyn ei diagnosis ac i ddod o hyd i ffordd o ddelio ag ef. Yn anffodus, roedd y grŵp lleol wedi dirwyn i ben o achos salwch yr unigolyn oedd yn ei drefnu. Dyna pryd y gofynnais iddi, dros y ffôn, a oedd wedi edrych ar y Rhyngrwyd. Dywedodd fod ganddi gyfrif Facebook a’i bod yn ei ddefnyddio, ond nad oedd yn hyderus iawn. Yn ystod y sgwrs, llwyddais i’w pherswadio i fwrw golwg ar grŵp Facebook o’r enw Grŵp Cymorth Fibromyalgia Gogledd Cymru, a cheisiais ei hannog i ymuno â’r grŵp. Fel rhan o’r grŵp hwn, gallai gael yr holl gymorth yr oedd ei angen arni, yn ogystal â digon o gyfleoedd i sgwrsio, heb orfod teithio i Fae Cinmel, sef y man lle’r oedd y grŵp agosaf yn cwrdd.

Heb gynhwysiant digidol, ni fyddai Mrs N wedi dod i gysylltiad â phobl eraill sy'n dioddef gan fibromyalgia, ac, ni fyddai wedi gallu cysylltu â phobl eraill gerllaw sydd â'r un cyflwr.

Pan ymunodd Mrs N â’r grŵp, anfonodd gwestiwn yn gofyn a oedd unrhyw un arall yn y grŵp yn byw yn Ynys Môn. Cafodd bum ymateb, a threfnodd gwrdd â’r bobl hynny ymhen wythnos. Bellach maent yn cwrdd yn rheolaidd, ac maent wrthi’n gwneud trefniadau i ailgychwyn y grŵp cymorth gwreiddiol. Roedd yr ymatebion a gafodd trwy Facebook wedi ei synnu, a dywedodd “Mae bob amser yn braf gwybod nad ydych chi ar eich pen eich hun”. Heb gynhwysiant digidol, ni fyddai Mrs N wedi dod i gysylltiad â phobl eraill sy’n dioddef gan fibromyalgia, ac, ni fyddai wedi gallu cysylltu â phobl eraill gerllaw sydd â’r un cyflwr.

Llofnodi’r Siarter Cynhwysiant Digidol oedd y cam rhesymegol nesaf i ni, gan fod adnoddau digidol yn bwysig ym Medrwn Môn. Yn ogystal â’i ddefnyddio i gefnogi lles yr unigolion fel y nodir uchod, mae’r staff i gyd yn ei ddefnyddio o ddydd i ddydd i helpu unigolion i ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli trwy annog y defnydd o wefan Gwirfoddoli Cymru; rydym yn helpu sefydliadau i ganfod ffrydiau cyllid newydd ar gyfer eu prosiectau ar-lein; rydym yn helpu unigolion i fod yn rhan o’u cymunedau trwy annog y defnydd o angleseycommunitybuildings.co.uk a thrwy Gyswllt Cymunedol Môn. Rydym yn annog dinasyddion i fod yn rhan o Banelau Dinasyddion Ynys Môn trwy holiaduron ar-lein, ac rydym yn rhannu gwybodaeth berthnasol ar ein tudalennau Facebook a Twitter. Rydym hefyd yn rhan annatod o’r grŵp Cynhwysiant Digidol yn Ynys Môn. Cefnogi pobl yn Ynys Môn yw un o rolau allweddol Medrwn Môn, ac, fel y gallwch weld uchod, mae cynhwysiant digidol yn rhan hollbwysig o hyn.