logo

Siarter Cymunedau Digidol Cymru – Canolfan St Paul, Port Talbot

Digital Communities

Siarter Cymunedau Digidol Cymru – Canolfan St Paul, Port Talbot

16/11/2017

Ym mis Chwefror 2016, lansiodd Cymunedau Cymru Siarter Cynhwysiant Digidol ar gyfer sefydliadau yng Nghymru sy’n hyrwyddo sgiliau digidol sylfaenol ac sy’n helpu pobl i fynd ar-lein. Ers hynny, mae 250 a mwy o sefydliadau wedi llofnodi’r Siarter.

Mae’r Siarter yn cynnwys chwe adduned ac mae’n ffordd syml o gael sefydliadau i ddangos sut maen nhw’n helpu pobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol – yn enwedig pobl hŷn, pobl ag anableddau, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol a theuluoedd mewn tlodi – i fwynhau manteision y rhyngrwyd.

Un o’r sefydliadau hynny yw Canolfan St Paul, Port Talbot. Roger Williams, eu Rheolwr Datblygu a Gweithrediadau Cymunedol, fu’n dweud wrthym beth mae’r Siarter a chynhwysiant digidol yn ei olygu iddyn nhw:

Mae’r Ganolfan wedi ymrwymo i wneud yn siŵr bod prosesau datblygiad personol ar gael i’n gwirfoddolwyr a’n staff, yn enwedig ym maes sgiliau digidol. Manteisiodd staff a gwirfoddolwyr ar y sesiynau hyfforddi a ddarparwyd gan Google Digital Garage dros ddeuddydd. Mae’r Ganolfan yn cynnal sesiynau digidol gyda Coastal Housing Group, Cartrefi NPT a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (CBSCPT). Mae ein gwirfoddolwyr a’n staff yn gallu cael mynediad at amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddi ar-lein sy’n cynnwys ein sesiynau TG Sylfaenol a sgiliau cyfryngau cymdeithasol ein hunain, Learn My Way, hyfforddiant achrededig ar-lein, cymhorthfa galw heibio ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, a Chlwb Swyddi gyda chymorth digidol ar-lein er mwyn cael mynediad i geisiadau Credyd Cynhwysol. Cyn bo hir, byddwn yn cymryd rhan ym Mhrosiect Fit-Bits Cymunedau Digidol Cymru.

Fel sefydliad, rydyn ni’n sicrhau bod technoleg ddigidol yn rhan annatod o’n gweithgareddau bob dydd. Mae gennym system gwmwl ar gyfer archebu ar-lein a ddefnyddir gan staff a bydd yn cael ei gyflwyno ar gyfer hyfforddi gwirfoddolwyr maes o law. Rydyn ni’n annog cyfarfodydd di-bapur lle bynnag y bo’n bosibl. Rydyn ni’n annog pobl i ddefnyddio’r ddau iPad a’r saith llechen sydd gennym ac rydyn ni’n caniatáu i bobl eu benthyg, yn ôl cytundeb a phan fo hynny’n berthnasol i bartneriaid. Rydyn ni’n hyrwyddo prosiectau digidol a phartneriaid drwy ein platfformau cyfryngau cymdeithasol. Mae’r adnoddau prin sydd gennym wedi’u neilltuo i gynnal cynadleddau digidol ar gyfer pob sefydliad ac rydyn ni bob amser yn ceisio cael ein cynnwys fel partner yn hytrach na llogi’r lleoliad yn uniongyrchol.

Fe wnaethon ni gynnal ‘Digital Garage’ Google yn 2016 a llwyddo i ddenu mwy a mwy o sefydliadau tebyg, sy’n sicrhau bod cynhwysiant digidol yn cael lle amlwg ar eu hagenda ac rydyn ni wedi gweithio mewn partneriaeth â’r Adran Gwaith a Phensiynau /Canolfan Byd Gwaith er mwyn cynnal cynhadledd chwe diwrnod yn seiliedig ar gyflwyno’r Credyd Cynhwysol. Rydyn ni wedi cynnal sesiynau ar y cyd ar gyfer tenantiaid tai cymdeithasol sy’n cael trafferth defnyddio technoleg i reoli eu cyllid ar-lein, neu’n methu â’i fforddio. Mae hwn yn grŵp rheolaidd erbyn hyn ac mae cefnogaeth frwd iddo. Rydyn ni’n llecyn Wi-Fi ar gyfer y Coastal Housing Group, lle gall staff fewngofnodi i gael mynediad i gyfrifon cwsmeriaid ac i roi gwybod am unrhyw waith atgyweirio sydd ei angen. Mewn datblygiadau eraill, rydyn ni’n rhan o’r Get NPT Online Network, ac mae’r Ganolfan yn Ganolfan Hyfforddi ar gyfer Learn My Way, a bydd clwb codio ar gyfer plant rhwng 9 ac 11 oed yn cychwyn yn fuan fel rhan o Glwb Codio’r DU, pan fyddwn yn cydweithio â’r DVLA. Mae gan y Ganolfan ryngrwyd Wi-Fi ffeibr optig cyflym iawn, sy’n golygu ein bod yn ddewis poblogaidd i sefydliadau amrywiol y sector preifat a’r trydydd sector.

Rydyn ni bob amser yn gwneud ein gorau glas i weithio mewn partneriaeth â chydweithwyr a’u sefydliadau mewn perthynas â’r agenda ddigidol. Rydyn ni’n cefnogi Bywoliaeth Aberafan a’r tair eglwys a’r neuaddau sydd ynghlwm gyda’u platfform cyfryngau cymdeithasol, ac yn darparu hyfforddiant i’w gwirfoddolwyr yn ôl y gofyn. Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â’r Coastal Housing Group, NPT Homes, CBSCOT, ynghyd â Cymunedau yn Gyntaf Sandfields ac Aberafan er mwyn darparu gweithgareddau cynhwysiant digidol. Erbyn hyn, rydyn ni’n ffurfio strategaeth ddigidol i symud y Ganolfan yn ei blaen ac er mwyn gweithio’n agos â mwy o sefydliadau a grwpiau difreintiedig gan wneud yn siŵr bod cymorth digidol ar gael yn y cyfnod cyn cyflwyno Credyd Cynhwysol ymhob man. Rydyn ni wrthi’n cynllunio Diwrnod Digidol i ddathlu ymweliad Google yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Os hoffech ragor o wybodaeth am Siarter Cynhwysiant Digidol Cymru, neu os hoffech i’ch sefydliad ei lofnodi, ewch i adran y Siarter o’r wefan hon. Diolch.