logo

Siarter Cymunedau Digidol Cymru – Cynghrair Gwirfoddoli Torfaen

Digital Communities

Siarter Cymunedau Digidol Cymru – Cynghrair Gwirfoddoli Torfaen

27/11/2017


Ym mis Chwefror 2016, lansiodd Cymunedau Cymru Siarter Cynhwysiant Digidol ar gyfer sefydliadau yng Nghymru sy’n hyrwyddo sgiliau digidol sylfaenol a helpu pobl i fynd ar-lein. Ers hynny, mae 250 a mwy o sefydliadau wedi llofnodi’r Siarter.

Mae’r Siarter yn cynnwys chwe adduned ac mae’n ffordd syml o gael sefydliadau i ddangos sut maen nhw’n helpu pobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol – yn enwedig pobl hŷn, pobl ag anableddau, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol a theuluoedd mewn tlodi – i fwynhau manteision y rhyngrwyd.

Un o’r sefydliadau hynny yw Cynghrair Gwirfoddoli Torfaen. Kyle Thomas, eu Swyddog Prosiect a’u Swyddog Datblygu Gwasanaethau Gwirfoddolwyr ac Aelodau a fu’n dweud wrthym beth mae’r Siarter a chynhwysiant digidol yn ei olygu iddyn nhw:

Caiff pob aelod staff Cynghrair Gwirfoddoli Torfaen (CGT) ei annog a’i gynorthwyo i gael hyfforddiant a fydd yn gwella ei sgiliau digidol, a nodir hyn mewn sesiynau rheolaidd un i un. Mae gwirfoddolwyr rydyn ni’n eu helpu yn cwblhau asesiad sgiliau, ac o hyn, gallwn nodi’r hyfforddiant a fyddai’n fanteisiol neu’n gwella eu set sgiliau cyfredol.

Rydyn ni’n mynd ati’n ddiwyd i wneud yn siŵr bod egwyddorion y Siarter yn rhan annatod o’n gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae gwybodaeth ar gael ar ein gwefan a’n tudalen Facebook ac mae aelodau’n cael eu cyfeirio atyn nhw’n rheolaidd. Mae gennym ardal TG benodedig y gall gwirfoddolwyr, sefydliadau sy’n aelodau a’r cyhoedd gael mynediad ati, ac mae staff CGT wrth law i roi cymorth ac arweiniad lle y bo angen, ar sut i ddefnyddio rhaglenni a meddalwedd penodol.

Wrth gyfweld gwirfoddolwyr, caiff pobl eu hannog a’u cefnogi i ddefnyddio ipad i chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli posibl. Mae CGT yn darparu gwasanaeth am ddim ar gyfer sefydliadau trydydd sector sydd am gael presenoldeb yn y ffyrdd canlynol;

• datblygu tudalen we bersonol a darparu hyfforddiant, fel y gallan nhw gynnal y safle eu hunain
• agor cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a rhoi arweiniad ar gynnal cyfrifon o’r fath, gan gynnwys gosodiadau preifatrwydd ac ati.
• sefydlu cyfrifon e-bost, a’u hyfforddi a’u cynorthwyo i anfon, derbyn a ffeilio negeseuon e-bost.

Mae’r Linden Singers Torfaen, un o’n haelodau, yn enghraifft ddiddorol. Cysylltwyd â nhw fel rhan o waith diweddaru cronfa ddata aelodau CGT. Soniodd y cantorion bod eu hen wefan wedi cau a bod yr unigolyn a oedd yn gyfrifol amdani wedi gadael y grŵp yn ddiweddar, ac felly roedden nhw angen gwefan newydd. Fe wnaethom gynnig cyfarfod y grŵp i drafod eu gofynion. Yna roedd modd i ni helpu i greu gwefan syml ar eu cyfer.

Cawsom gyfarfod â’r grŵp wrth ddatblygu’r safle er mwyn sicrhau mai dyma’n union yr oedden nhw ei angen. Unwaith roedd y wefan wedi’i chwblhau, fe ddaethom ni a’r grŵp at ein gilydd a dangos iddyn nhw sut i ddiweddaru’r safle eu hunain. Aethom ati hefyd i egluro ein bod ar gael i roi cymorth a chefnogaeth gydag unrhyw faterion oedd yn codi gyda’r safle yn y dyfodol.

Mae CGT yn mynd ati’n ddiwyd i ddod â sefydliadau at ei gilydd, gyda’r nod o’u helpu i gefnogi ei gilydd, rhannu adnoddau a lleihau unrhyw ddyblygu. Cynhelir digwyddiadau rheolaidd er mwyn helpu gyda’r datblygiad hwn. Ar hyn o bryd, rydyn ni’n gweithio ar ddigwyddiad yr anogir sefydliadau i fynychu er mwyn rhannu gwybodaeth am wasanaethau y maen nhw i gyd yn eu darparu, ynghyd â lansiad gwefan Dewis Cymru ar gyfer Torfaen, Casnewydd, Blaenau Gwent, Sir Fynwy a Chaerffili. Mae CGT wedi’i gomisiynu i wneud hyn er mwyn annog sefydliadau i gofrestru i’r rhwydwaith/cronfa ddata, ac i’w helpu i wneud hyn.

Os hoffech ragor o wybodaeth am Siarter Cynhwysiant Digidol Cymru, neu os hoffech i’ch sefydliad ei lofnodi, ewch i adran y Siarter o’r wefan hon. Diolch.