logo

Staff ONS yn rhoi o’u hamser i helpu pobl ar-lein fel gwirfoddolwyr digidol

Digital Communities

Staff ONS yn rhoi o’u hamser i helpu pobl ar-lein fel gwirfoddolwyr digidol

07/06/2017


Fel rhan o’n gwaith ar gyfer Wythnos Gwirfoddolwyr, rydym yn rhoi sylw i ymdrechion pobl sy’n helpu eraill i wneud mwy ar-lein yn eu hamser hamdden. Y tro hwn, rydym yn canolbwyntio ar waith gwirfoddolwyr digidol y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

Fe aethom i weld sesiwn Dydd Gwener Digidol yn Llyfrgell Ganolog Casnewydd, lle’r oedd Rachel a Dave o’r ONS yn helpu pobl i wneud mwy ar-lein. Dechreuodd digwyddiadau Dydd Gwener Digidol yng Nghaerffili, ac erbyn hyn maent wedi ymestyn i nifer o ardaloedd awdurdod lleol eraill. Mae sesiynau galw heibio digidol yn cael eu cynnal mewn nifer o lyfrgelloedd, gan roi cyfle i bobl alw i mewn a gofyn cwestiwn am dechnoleg.

Pan oedden ni yno, roedd Rachel yn helpu Kerry-Lynn gyda modiwl dysgu strwythuredig. Mae Kerry-Lynn wedi bod yn mynychu’r sesiynau ers sawl mis bellach, gan fwynhau ei thaith addysg bersonol ers cychwyn fel dechreuwr. Roedd Dave yn helpu pâr hŷn i drosglwyddo ffotograffau o gof bach i’w gliniadur, ac ar ôl hynny fe helpodd ddyn i ddod o hyd i ddogfennau yn ymwneud â chais am swydd drwy Universal Jobmatch.

Roedd gwaith gwirfoddol Rachel a Dave yn seiliedig ar agwedd ddigynnwrf a brwdfrydig, gan lwyddo i sicrhau bod eu dysgwyr yn teimlo’n gyfforddus a bod modd ateb eu cwestiynau. Fe glywsom eu bod yn gallu gwirfoddoli fel rhan o’u swydd am bum diwrnod y flwyddyn, a bod cydweithwyr eraill yn gwneud mathau eraill o waith gwirfoddol.

Mae’n debyg bod Dave a Rachel yn awyddus i fod yn wirfoddolwyr digidol oherwydd eu bod yn gwybod nad pawb sydd â’r sgiliau TG sy’n cael eu defnyddio ganddynt bob dydd yn eu gwaith. Maent yn deall y math o rwystrau sy’n wynebu rhai pobl sy’n ceisio mynd ar-lein, naill ai oherwydd anabledd, anallu i fforddio cyfarpar TG, lefelau llythrennedd isel neu ddiffyg hyder i ddefnyddio cyfrifiadur.

Dywedodd Kate Buchanan o Wasanaeth Llyfrgelloedd Casnewydd fod gwirfoddolwyr ONS wedi bod yn gymorth mawr ers dechrau’r bartneriaeth, a bod eu cyfraniad yn helpu i gynnal gweithgareddau Dydd Gwener Digidol. Mae gwirfoddolwyr ONS yn gweithio mewn hybiau gwahanol ledled ardal Casnewydd.

Gallwch chi weld staff ONS yn ein fideo am wirfoddolwyr digidol staff.