logo

Staff y Llyfrgell a’r Ganolfan Byd Gwaith yn dod at ei gilydd i leihau tlodi yng Nghonwy

Digital Communities

Staff y Llyfrgell a’r Ganolfan Byd Gwaith yn dod at ei gilydd i leihau tlodi yng Nghonwy

26/01/2017


Mae Cymunedau Digidol Cymru yn gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau i gynorthwyo pobl wrth iddynt chwilio am waith. Caiff y cymorth hwn ei ddarparu mewn lleoliad cymunedol fel arfer, a gall helpu pobl i ysgrifennu CV ar gyfrifiadur, sefydlu cyfeiriad e-bost i alluogi cyswllt â chyflogwyr posibl, a chynnal chwiliadau am waith trwy Universal Jobmatch.

Mae enghraifft dda o hyn yn digwydd yng Nghonwy, lle mae’r Gwasanaethau Llyfrgell a’r Ganolfan Byd Gwaith yn cydweithio i helpu bodloni anghenion y gymuned. Mae llyfrgelloedd yn chwarae rôl gynyddol bwysig mewn darparu mynediad i bobl at gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd, ac mae staff a gwirfoddolwyr yn eu helpu nhw â sgiliau a chyngor newydd.

Mae holl staff rheng flaen Llyfrgelloedd Conwy wedi derbyn hyfforddiant gan Gymunedau Digidol Cymru. Mae Staff Llyfrgell yn chwarae rôl allweddol mewn cyfeirio a chynorthwyo pobl i ddod o hyd i wybodaeth, a’i chwblhau ar-lein, a gyda defnydd cyffredinol o gyfrifiaduron, dyfeisiau a’r rhyngrwyd. Mae sesiynau Cymunedau Digidol Cymru wedi bod yn arbennig o ddefnyddiol i feithrin hyder staff, eu helpu nhw i adnabod eu sgiliau eu hunain, a’u cyfraniad at gynorthwyo pobl eraill. Mae codi ymwybyddiaeth ynghylch gwefannau penodol, fel Universal Jobmatch a’r Credyd Cynhwysol, wedi bod yn amhrisiadwy hefyd.

Yng Nghonwy, mae’r Gwasanaethau Llyfrgell a’r Ganolfan Byd Gwaith wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd i ennill dealltwriaeth well o wasanaethau ei gilydd, trwy ymarfer cysgodi cychwynnol rhwng llyfrgellwyr a staff y Ganolfan Byd Gwaith. Mae’r cyswllt a’r drafodaeth hon wedi galluogi gweithio’n well mewn partneriaeth ac wedi annog rhannu adnoddau a syniadau, ac arddel ymagwedd ar y cyd at fodloni anghenion y gymuned.

Yn ogystal â chynnydd mewn cyfeiriadau at lyfrgelloedd, ac wedyn cynnydd mewn aelodaeth Llyfrgelloedd, mae dealltwriaeth well nawr o’r math o gymorth digidol sydd ei angen ar geiswyr gwaith o ganlyniad i hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru, a’r broses gysgodi.

Hefyd, cynhelir apwyntiadau wythnosol rheolaidd ar gyfer hawlwyr gyda Hyfforddwr Gwaith y Ganolfan Byd Gwaith yn y llyfrgell.

“Mae gweithio mewn partneriaeth, fel hyn, yn helpu i gael gwared ar y rhwystrau i gyflogaeth. Mae hyd at 16 cwsmer yr wythnos yn mynychu’r sesiynau llyfrgell; y nod yw cynnig cymorth i chwilio am waith, sydd wedi cynnwys help gyda llunio CV, ffurflenni cais, technegau cyfweld a llawer mwy. Mae gan gwsmeriaid fynediad at yr ystod lawn o Wasanaethau Llyfrgell ac wedi gwneud defnydd o’r llyfrau hunangymorth a chyrchu cylchgronau ar-lein, sydd wedi gwella eu gallu i chwilio am waith yn fawr.

Yn ddieithriad, mae adborth y cwsmeriaid wedi bod yn hynod gadarnhaol. Mae’r amgylchedd anffurfiol a hamddenol wedi helpu meithrin perthynas well rhyngof i, fel hyfforddwr gwaith, a’m cwsmeriaid, ond gan barhau i gael sgyrsiau heriol.

Un tro, ar hap, roedd CAIS (Cyngor Alcohol Information Service) hefyd yn defnyddio’r llyfrgell i hyrwyddo eu cyfleoedd ‘At your service’ a ‘Crew It’. Roeddwn i’n gallu amlygu ymgeiswyr addas a’u cyflwyno ar gyfer trafodaeth anffurfiol. O ganlyniad, sicrhaodd dau o’m cwsmeriaid gyflogaeth â thâl o 22 awr yr wythnos, mewn amgylchedd na fyddent wedi’i ystyried fel arall. Mae dau gwsmer arall wedi dechrau ar gwrs ‘Crew It’, sydd wedi’u helpu i ennill cymwysterau mewn Hylendid Bwyd Sylfaenol ac Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle. Bydd hyn, yn ei dro, yn arwain at gyflogaeth â thâl, gobeithio.”

[Hyfforddwr Gwaith y Ganolfan Byd Gwaith, Llyfrgell Bae Colwyn]

Mae’r ymarfer cysgodi hefyd wedi amlygu i bartneriaid y gall llyfrgelloedd gynorthwyo’r dull cyfannol o edrych ar amgylchiadau unigolyn, i’w helpu i oroesi rhwystrau i gyflogaeth. Er enghraifft, gall yr amser y mae unigolyn yn ei dreulio’n datblygu ei hyder a sgiliau cymdeithasol, gwella sgiliau ymarferol a gwybodaeth, trwy ddarllen ac ymchwil, gyfrif tuag at ei Ymrwymiad Hawliwr.

“Mae un o’r bobl sy’n mynychu’r sesiwn (y Ganolfan Byd Gwaith) yn gobeithio bod yn ffotograffydd hunangyflogedig. Mae’n debyg ei fod wedi bod yn amharod i gyfarfod yn y Llyfrgell, ond mae nawr yn falch ei fod wedi gwneud, gan ei fod wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth lawrlwytho cylchgronau Zinio rhad ac am ddim, ac mae wedi rhyfeddu y gall gael mynediad rhad ac am ddim at gylchgrawn Amateur Photographer, ac mae’r cyfan yn cyfrif tuag at ei Ymrwymiad Hawliwr.”

[Llyfrgellydd, Bae Colwyn]

“Rydym ni eisoes wedi cyfeirio nifer o’n cwsmeriaid, gan gynnwys menyw nad oedd yn ymwybodol o unrhyw un o’r gwasanaethau a gynigiwyd yn y Llyfrgell, gan gynnwys y sesiynau TG. Mae ganddi ferch â phlentyn ifanc hefyd, yr ydym wedi’i chyfeirio at gyfer y sesiynau amser stori. Mae’r teulu hwn wedi bod yn segur yn economaidd ers nifer o flynyddoedd, felly rydym yn gobeithio mai dyma’r cam cyntaf tuag at adael y trap tlodi.”

[Hyfforddwr Gwaith y Ganolfan Byd Gwaith]