logo

Sut Mae Llyfrgelloedd Merthyr Tudful Wedi Manteisio ar y Siarter Cynhwysiant Digidol

Digital Communities

Sut Mae Llyfrgelloedd Merthyr Tudful Wedi Manteisio ar y Siarter Cynhwysiant Digidol

15/07/2016


Gan Jane Sellwood, Prif Lyfrgellydd, Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful

Rydym yn sicrhau bod ein staff a’n gwirfoddolwyr wedi cael cyfle i ddysgu sgiliau digidol sylfaenol, a’u bod nhw’n manteisio ar y cyfle hwn, trwy gael anghenion hyfforddi digidol fel eitem sefydlog mewn cyfarfodydd un i un deufisol ac annog yr holl staff i amlygu eu bylchau eu hunain ac achub ar gyfleoedd i wella. Rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddarparwyr hyfforddi i helpu i lenwi bylchau sgiliau. Rydym yn gweithio gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru i gynnig cyrsiau sgiliau digidol achrededig Agored ynghylch digido, a chaiff pob gwirfoddolwr gynnig yr un lefel o hyfforddiant mewn sgiliau digidol â’r staff cyflogedig.

Rydym yn sicrhau y caiff egwyddorion cynhwysiant digidol eu hymgorffori yn ein gweithgareddau o ddydd i ddydd mewn nifer o ffyrdd gwahanol, gan gynnwys:

• Mae adnabod ein cwsmeriaid yn dda a gwrando ar beth maen nhw’n ei ddweud wrthym yn caniatáu i ni ffurfio gwasanaethau digidol o’u cwmpas. Rydym yn ymatebol i newidiadau yn yr amgylchedd ac i anghenion pobl, ac yn cynnal cyswllt rheolaidd i sicrhau perthnasedd i’r defnyddiwr.

• Mae cynnal lefel dda o fynediad ar draws y fwrdeistref yn caniatáu i ddefnyddwyr gyrchu gwasanaethau mewn amrywiaeth o leoliadau. Mae 88% o gartrefi o fewn 2.5 milltir neu 10 munud ar drafnidiaeth gyhoeddus o bwynt gwasanaeth llyfrgell lle gallant gyrchu’r rhyngrwyd/cyfrifiaduron a gwasanaethau digidol eraill.

• Rydym yn defnyddio gweithgareddau a digwyddiadau gwahanol ynghylch sgiliau a chynhwysiant digidol i sicrhau ein bod ni’n denu amrywiaeth o ddefnyddwyr, fel digwyddiadau arbed arian, digwyddiadau llechi ac iPad, a digwyddiadau ffonau symudol.

• Dywedodd 100% o ymatebwyr i holiadur diweddar yn llyfrgelloedd Merthyr Tudful eu bod nhw o’r farn bod y llyfrgell yn lle diogel a chynhwysol, ac felly roeddent yn gallu meithrin ymddiriedaeth gyda defnyddwyr a’u helpu yn y ffyrdd angenrheidiol.

• Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid a gwirfoddolwyr i helpu i gyflwyno sgiliau digidol yn ogystal â chael ymrwymiad i uwchsgilio ein staff cyflogedig. Rydym wedi gweithio gyda gwirfoddolwyr Llywodraeth Cymru a’r RNIB eleni i gyflwyno sgiliau digidol (ymhlith eraill).

• Rydym yn canolbwyntio ymdrechion ar sicrhau bod defnyddwyr yn dechrau dod yn llythrennog yn ddigidol, gan ein bod ni’n ei ystyried yn sgil hanfodol i allu bod yn ddinesydd gweithredol. Rydym yn cofnodi nifer y defnyddwyr a helpodd trwy ddulliau anffurfiol a gobeithiwn weld y nifer hwn yn dechrau lleihau yn y blynyddoedd nesaf wrth i ni alluogi pobl i ddod yn fwy medrus. Daeth y dyfyniad hwn o stori lwyddiannus o’n harolwg diweddar ar pam yr oedd pobl yn defnyddio cyfrifiaduron yn y llyfrgell, ‘Ni fu rhaid i mi ofyn i’r staff y tro hwn oherwydd yr oeddwn i wedi bod i rai gwersi galw heibio ac yn gwybod digon nawr i wneud beth sydd angen i mi ei wneud. Ond rwy’n gwybod, os byddaf eu hangen, mae’r staff yno bob amser i helpu’.

Rydym yn annog a chynorthwyo ein staff a’n gwirfoddolwyr i helpu pobl eraill i fynd ar-lein a chael yr hyder i ddatblygu sgiliau digidol sylfaenol. Mae gennym nifer o staff wedi’u hyfforddi fel hyrwyddwyr digidol a byddwn yn cynnig cyfle i staff eraill wneud yr hyfforddiant hwn yn y misoedd nesaf. Mae gennym nifer o wirfoddolwyr sydd eisoes wedi cyrraedd y safon ofynnol i wneud hyn trwy hyfforddiant blaenorol fel gwirfoddolwyr a staff Cymunedau 2.0. Mae’r staff yn hyrwyddo’n weithredol adnoddau llyfrgell digidol ac, yn aml, yn gwneud hyfforddiant ‘ad-hoc’ gyda phobl ar sut i’w defnyddio. Mae staff hefyd yn hyrwyddo’r defnydd o wi-fi yn adeiladau’r llyfrgell ac eto yn cynnig cymorth i’w gyrchu o offer y defnyddwyr eu hunain.

Rydym yn ymrwymo cymorth ac adnoddau ar gyfer gweithgareddau a mentrau cynhwysiant digidol ym mha bynnag ffordd y gallwn. Er bod gennym gyllideb hyfforddi staff gyfyngedig ac mae cyfyngiadau amser yn cael effaith ar beth rydym yn ei wneud, rydym yn ymrwymedig i wella sgiliau digidol ymhlith staff ac, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, roedd oddeutu 50% o’r amser hyfforddi yn gysylltiedig â sgiliau digidol. Rydym yn cynorthwyo pobl eraill, fel yr RNIB i gynnal sesiynau sgiliau digidol yn ein hadeiladau’n rhad ac am ddim. Rydym wedi enwi cydlynydd gwirfoddolwyr sy’n goruchwylio’r gwirfoddolwyr sy’n gweithio yn y maes digidol a chynnig hyfforddiant iddyn nhw, lle y bo’n briodol. Hefyd, rydym yn cysylltu â mentrau Cymru gyfan ac yn croesawu cyfleoedd i weithio gydag eraill.

Yn olaf, o ran gweithio mewn partneriaeth / gweithio’n ehangach, roeddem yn aelod gweithredol o grŵp llythrennedd gwybodaeth Cymru a oedd yn ymdrin â sgiliau digidol, rydym yn hapus i fod yn gysylltiedig ag unrhyw a phob partneriaeth leol, ac yn bwriadu gweithio’n agosach â’r awdurdod lleol ym Merthyr Tudful i ddatblygu partneriaethau cryfach mewn ardaloedd gwahanol wrth iddynt symud tuag at ddarpariaeth gwasanaeth fwy digidol. Rydym eisoes yn gweithio gydag amrywiaeth o bobl ac yn awyddus i ddatblygu partneriaethau lle y bo’n briodol i ddatblygu gweithgareddau a darpariaeth yn yr ardal leol.