logo

Tai Clwyd Alyn a’r Siarter Cynhwysiant Digidol

Digital Communities

Tai Clwyd Alyn a’r Siarter Cynhwysiant Digidol

15/07/2016


Gan Louise Blackwell, Swyddog Datblygu Cymunedol, Tai Clwyd Alyn

Mae allgáu digidol sy’n effeithio ar ein preswylwyr yn achos pryder mawr, gan fod ymchwil gan Cartrefi Cymunedol Cymru yn awgrymu nad oes gan bron hanner tenantiaid tai cymdeithasol fynediad at y rhyngrwyd o hyd ac rydym hefyd yn gwybod bod ’37% or bobl nad ydynt ar-lein yn denantiaid tai cymdeithasol. Mae hyn yn peri pryder, gan ein bod ni’n gwybod y gall cael eich ‘allgáau’n ddigidol’ gael effaith negyddol ar iechyd, addysg, sgiliau a chyfleoedd cyflogaeth pobl. Felly, mae’r angen i gysylltu â’n preswylwyr a’u cynnwys yn ddigidol wedi dod yn flaenoriaeth wirioneddol yng Nghymdeithas Tai Clwyd Alyn, a’n nod yw eu helpu i:

• Gyrchu gwasanaethau (h.y. gwasanaethau landlord a’r rheiny yn y gymuned ehangach)
• Lleddfu unigrwydd ac arwahanrwydd (h.y. defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i wella rhwydweithiau cymdeithasol)
• Meithrin eu sgiliau a’u cyflogadwyedd (h.y. creu CV, chwilio/gwneud cais am swyddi ar-lein)
• Arbed arian (h.y. manteisio ar fargeinion siopa ar-lein)
• Hawlio budd-daliadau ar-lein (h.y. Credyd Cynhwysol)
O ran y gwaith rydym wedi’i wneud hyd yn hyn, rydym wedi:
• Gweithio gyda Cymunedau 2.0 i drefnu cyrsiau ‘First Click’ mewn cymunedau gwahanol lle’r ydym yn gweithredu, gan gynnwys tai gwarchod a chynlluniau gofal ychwanegol (h.y. Penmaenmawr, Bwlce, Bae Colwyn, Abergele) er mwyn datblygu sgiliau digidol preswylwyr.

• Gweithio’n agos â Cymunedau Digidol Cymru ac wedi trefnu hyfforddiant Hyrwyddwr Digidol ar gyfer staff a phreswylwyr Cymdeithas Tai Clwyd Alyn. Fe wnaethom drefnu i Cymuedau Digidol Cymru gyflwyno sesiynau hanner diwrnod a chwrs deuddydd achrededig, a gynhaliwyd ym mhencadlys Pennaf ym mis Ionawr 2016. Diben yr hyfforddiant hwn oedd i’r mynychwyr allu gweithredu fel ‘hyrwyddwr digidol’ i helpu pobl eraill i fynd ar-lein a chael hyder i ddatblygu sgiliau digidol sylfaenol. Ar ôl mynychu hyfforddiant ‘Hyrwyddwr Digidol’, fe wnaeth sawl preswylydd gwirfoddol ein helpu ni i gynnal sesiwn Porth Preswylwyr – lle gwnaethant gynorthwyo sawl preswylydd arall Cymdeithas Tai Clwyd Alyn i fynd ar-lein. Yn ogystal â gwella sgiliau, hyder ac ymddiriedaeth preswylwyr yn y rhyngrwyd, mae gweithio gyda Cymuedau Digidol Cymru hefyd wedi gwella mynediad at y rhyngrwyd ar gyfer nifer o’n preswylwyr – gan fod Cymuedau Digidol Cymru wedi dyrannu, yn garedig, becyn (h.y. llechi, mi-fi a gliniaduron) i rai cynlluniau i’r preswylwyr gael eu defnyddio.

• Trefnu i swyddogion Cymdeithas Tai Clwyd Alyn gynnal sesiynau cynhwysiant digidol – gan helpu preswylwyr gydag ymholiadau TGCh sylfaenol (h.y. sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, Kindles) a’u helpu i gofrestru ar Borth Preswylwyr newydd, ar-lein Clwyd Alyn.

• Cysylltu â thimau Cymunedau yn Gyntaf sy’n garedig wedi cyflwyno cyrsiau cyfrifiaduron i ddechreuwyr yn yr ardaloedd lle mae ein swyddogion wedi amlygu bod y preswylwyr eisiau/angen datblygu eu sgiliau TGCh (h.y. cynhaliwyd cyrsiau sylfaenol 2016 yn Hafan Dirion yn y Rhyl a Llys Eleanor yn Shotton).

• Hyrwyddo prosiect cynhwysiant digidol ‘RNIB Online Today’ Vision Support i gynlluniau perthnasol. Y nod yw darparu cymorth cynhwysiant digidol i bobl â nam ar eu golwg (e.e. arddangosiadau o’r iPad, llechen android, Amazon Kindle, iPhone a ffôn clyfar android) ac rydym wedi trefnu i’w gweithiwr cymorth ddod i gyflwyno sesiynau yng nghynllun tai gwarchod Llys Erw – i helpu TGCh fod yn fwy hygyrch i breswylwyr sydd â nam ar eu golwg.

Gwnaethom roi ar waith Strategaeth a Chynllun Gweithredu Cynhwysiant Digidol Cymdeithas Tai Clwyd Alyn (yn 2014). Mae’n amlinellu sut rydym yn bwriadu mynd i’r afael ag allgáu digidol yn y cymunedau lle’r ydym yn gweithredu ac mae’n helpu i sicrhau y caiff egwyddorion cynhwysiant digidol eu hymgorffori yn ein gweithgareddau o ddydd i ddydd. Yn wir, mae wedi helpu i greu ‘symudiad sianel’ yng Nghymdeithas Tai Clwyd Alyn – lle mae adrannau ar draws ein sefydliad cyfan bellach yn ystyried yn weithredol sut y gallant ddarparu buddion, i’r gymdeithas a’n cwsmeriaid, trwy ddefnyddio technolegau digidol (h.y. darparu gwasanaethau mwy effeithlon, cost effeithiol). Caiff ein Cynllun Gweithredu ei fonitro’n chwarterol ac mae’n dogfennu’r cynnydd a wneir yn erbyn y nodau ac amcanion a amlinellwyd.

Gwnaethom lansio gwefan newydd ar gyfer Pennaf a Chymdeithas Tai Clwyd Alyn yn 2014 a chreu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol (h.y. Facebook, LinkedIn, YouTube a Twitter). Rydym wedi defnyddio hyn i ddatblygu ffyrdd newydd i gyfathrebu â’n rhanddeiliaid a darparu gwybodaeth fwy hygyrch i randdeiliaid. Mae ein swyddog marchnata’n ymroddedig i wneud yn siwr bod ein holl gyfrifon yn cael eu diweddaru’n rheolaidd ac rydym yn hyrwyddo’r safleoedd hyn pa bryd y gallwn yn ein gweithgareddau bob dydd (h.y. mewn digwyddiadau cymunedol a drefnwn) i annog preswylwyr i gysylltu â’r rhain. Mae cael y cyfrifon cyfryngau cymdeithasol hyn wedi cynyddu ein dulliau o gysylltu â’n rhanddeiliaid, gan y gallwn nawr ddefnyddio e-sianeli cyfathrebu, y mae llawer o bobl yn eu ffafrio.

Mae Cymdeithas Tai Clwyd Alyn wedi datblygu Porth Preswylwyr ar-lein. Rydym wedi gwneud hyn i sicrhau bod ein preswylwyr yn gallu cyfathrebu â ni ar-lein (a gwirio eu datganiadau rhent, logio atgyweiriadau, adrodd ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ati). Rydym wedi bod yn cynnal sesiynau pwrpasol yn y cymunedau lle’r ydym yn gweithredu i helpu preswylwyr i actifadu a llywio’r porth.

Mewn datblygiadau eraill:
• Mae gan ein swyddogion tai lechi erbyn hyn ac maent yn gweithio ar y rhain pan fyddant allan yn ein cymunedau, felly mae cynhwysiant digidol wedi dod yn annatod i’w gweithgareddau dyddiol.

• Rydym wedi dechrau defnyddio ymgyrchoedd e-bost: i fodloni dymuniadau ein preswylwyr sydd wedi nodi mai eu dull cyfathrebu dewisol gyda ni yw e-bost. Mae ein sefydliad wedi elwa trwy wneud arbedion effeithlonrwydd (h.y. arbed ar bostio) a’n galluogi ni i gyfathrebu’n gynt â’n preswylwyr. Yn bwysicaf oll, mae wedi golygu bod dewis y preswylwyr a oedd yn well ganddynt gyfathrebu â ni trwy e-bost yn cael ei barchu (a ddylai helpu i wella cyfraddau boddhad cwsmeriaid).

• Rydym yn cyfeirio grwpiau preswylwyr at gyfleoedd grantiau perthnasol (a’u helpu â cheisiadau, lle bo’r angen). Y nod yw gwneud technoleg ddigidol mor gynhwysol â phosibl – galluogi grwpiau lleol i sicrhau cyllid ar gyfer caledwedd a meddalwedd arbenigol (h.y. meddalwedd adnabod llais Dragon a bysellfyrddau arbenigol ar gyfer pobl â nam ar eu golwg).
• Rydym wedi cysylltu â chwmnïau perthnasol yn y sector preifat sy’n frwdfrydig ynghylch Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (h.y. Ecosystems; MoneySupermarket.com), sydd wedi rhoddi’n garedig liniaduron i oddeutu 16 o breswylwyr sy’n byw yn ein cynlluniau byw â chymorth a chwpwl o liniaduron i lolfeydd cymunedol cynlluniau tai gwarchod.

Mae Cymdeithas Tai Clwyd Alyn yn gysylltiedig â chyfarfodydd partneriaeth Digidol Sir Ddinbych a’r Rhwydwaith Cynhwysiant Digidol, sy’n cael eu cynnal gan grŵp Cartrefi Cymunedol Cymru.

Dyfyniadau preswylwyr:

“Hoffwn ddiolch i bawb sy’n gysylltiedig â’r prosiectau cynhwysiant digidol yn ein cynllun… mae wedi agor byd newydd i mi a helpu i wneud fy niwrnodau’n fwy diddorol. Rwyf wedi prynu iPad ac yn ei ddefnyddio’n ddyddiol. Y peth cyntaf yn y bore, rwy’n darllen y papur newydd tabloid rhad ac am ddim ac yn gwirio fy nhudalen Facebook. Roedd fy nghyfaill a’m cymydog ar wyliau yn yr Eidal dros gyfnod y Nadolig, ac fe bostiodd luniau o’i gweithgareddau, ac roeddem yn gallu cyfathrebu ar messenger. Rwy’n defnyddio Facetime i gysylltu â’m chwaer ym Manceinion a gallwn weld ein gilydd wrth i ni siarad a gwirio ein steiliau gwallt! Mae fy mab, sy’n byw yn ardal Brighton and Hove yn anfon negeseuon e-bost a lluniau ataf fel fy mod yn teimlo’n gysylltiedig ag ef. Fy hoff beth yw siopa ar-lein ac mae gen i gyfrif Amazon; rwy’n chwilio am fargeinion yno ac ar eBay. Yn ddiweddar, defnyddiais Borth Preswylwyr ar gyfer fy nghymdeithas tai, lle gallaf gyrchu fy nghyfrif rhent ac adrodd atgyweiriadau. Felly, diolch i bawb a wnaeth fy helpu (rwy’n gwneud yn eithaf da am rywun yn ei 70au!!!!)” (Anne Rothwell, Preswylydd Cynllun Tai Gwarchod Cymdeithas Tai Clwyd Alyn).

“Rwyf wedi gwerthfawrogi’r sesiynau TG ym Mhentre Mawr, y bwrdd gwaith sgrin fawr newydd… a’r gliniadur cyfredol arall, gydag ychydig o anogaeth ac arweiniad gan yr helpwyr ymweliadol, sydd wedi rhoi ychydig o hyder i mi o’r diwedd! Roeddwn i bron wedi rhoi’r gorau i barhau, gan yr oedd y systemau newydd bob amser yn newid, ac nid oeddwn yn teimlo y gallwn i lywio’r system! Nid oes unrhyw amheuaeth y gall defnyddio’r rhyngrwyd modern wrthweithio cyfyngiadau llesgedd mewn nifer o ffyrdd, a chadw’r ymennydd yn brysur! Am y rheswm hwn, mae’r cyfleuster ym Mhentre Mawr yn amhrisiadwy, a’r help a’r cymorth a roddir hefyd. Rydym ni oll yn ceisio dysgu, nid yw’n hawdd i ni, ond gydag arweiniad ac anogaeth yr helpwyr amyneddgar, gallwn wneud cynnydd o’r diwedd! Heb yr help hwn, byddwn i fwy na thebyg wedi cau fy hun i ffwrdd! Diolch yn fawr iawn i’r holl ddarparwyr”! (Elaine Knowles, Preswylydd Cynllun Tai Gwarchod).