logo

Tap Tap See’ yn Darparu dull Newydd Mewn Sesiwn Hyfforddiant RNIB Cymru

Digital Communities

Tap Tap See’ yn Darparu dull Newydd Mewn Sesiwn Hyfforddiant RNIB Cymru

05/05/2016

Gan Mark Smith, Swyddog Datblygu Cynnwys Digidol, Cymunedau Digidol Cymru

Yn ddiweddar, mynychais sesiwn fer o hyfforddiant a gynhaliwyd gan fy nghydweithiwr, Hannah, sy’n Hyfforddwr Ymarferwyr Cynhwysiant Digidol gyda Chymunedau Digidol Cymru.

Roedd Hannah’n cyflwyno sesiwn ym mhencadlys RNIB Cymru yng Nghaerdydd. Tra’r oeddwn yno, bu’r grŵp yn ystyried pam y mae cynhwysiant digidol mor bwysig, beth yw buddion cynhwysiant digidol a beth yw’r rhwystrau, a’r ffordd y mae cynhwysiant digidol wedi newid.

Roedd y mynychwyr yn staff a gwirfoddolwyr RNIB Cymru a sefydliadau eraill sydd â chysylltiadau gwaith â’r sefydliad. O ran pwysigrwydd cynhwysiant digidol, gwnaed pwyntiau ynghylch gwneud technoleg ddigidol yn berthnasol i fuddiannau personol a phroffesiynol pobl. Er enghraifft, pam y mae llawer o bobl yn cael eu hannog i fynd ar-lein oherwydd Credyd Cynhwysol a Pharu Swyddi Ar-lein, a bod rhai pobl yn fwy tebygol o gychwyn eu taith ar-lein drwy ddysgu rhywbeth sy’n gallu gwella eu buddiannau presennol. I’r bobl a oedd yn mynychu’r sesiwn, roedd hwn yn fater pwysig i’w archwilio gan y byddant yn helpu pobl eraill i fynd ar-lein.

Bu’r grŵp yn siarad am yr hyn sy’n eu diddori ar-lein, o ran eu hoff wefannau, gyda dewisiadau’n amrywio o YouTube i Amazon, ac o safleoedd newyddion i safleoedd sy’n rhoi cyngor ar goginio. Cytunodd pawb ynghylch pwysigrwydd y cyd-destun lle mae angen i rywun i fynd ar-lein.

Aeth Hannah â’r grŵp drwy ymarfer gyda chodau QR (codau ymateb cyflym), a sut y gallant ei gwneud yn haws i ddod o hyd yn gyflym i lawer o wybodaeth. Amlygwyd hyn fel dull sydd â buddion o ran hygyrchedd. Wedyn, er mwyn dangos un ffordd hwyliog o gael pobl ar-lein, soniwyd wrth y grŵp am Six Degrees of Kevin Bacon! (Nid wyf wedi llwyddo dod o hyd i fwy na dau!)

Roedd gan rai aelodau’r grŵp nam ar eu golwg, a bydd pawb yn gweithio gyda phobl ddall a phobl â nam ar eu golwg, felly roedd hygyrchedd yn fater pwysig ar yr agenda.

Yn y sesiwn hamddenol hon, roedd Hannah yn awyddus i gymryd y grŵp drwy gymaint o enghreifftiau ag y bo modd o safleoedd ac offer ar-lein y gallai’r mynychwyr eu defnyddio gyda chleientiaid. Gmail a’r cymwysiadau a ddaw gyda chyfrif Google oedd y pwnc nesaf. Roedd gan rai aelodau’r grŵp nam ar eu golwg, a bydd pawb yn gweithio gyda phobl ddall a phobl â nam ar eu golwg, felly roedd hygyrchedd yn fater pwysig ar yr agenda. Roedd yr ymarfer olaf a brofais yn canolbwyntio ar ap o’r enw TapTapSee, sy’n galluogi pobl i gael gwybod pa eitemau sydd o’u blaenau trwy ddilyn cyfarwyddiadau’r ap. Mae’r ddelwedd yn cael ei hanfon, ac yn fuan wedi hynny, daw neges a weithredir drwy leferydd, sy’n disgrifio’r eitemau a gipiwyd gan gamera’r llechen.

Roedd yn amlwg bod gan y grŵp ddiddordeb mawr yn y sesiwn, a bu llawer o drafod a rhyngweithio bywiog gan ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael. Deallir y bydd rhai mynychwyr yn gobeithio derbyn hyfforddiant pellach gan Gymunedau Digidol Cymru yn y dyfodol.